İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik

Bilgi, Devlet Liseleri, Devlet Okulları, Devlet Üniversiteleri, Genel, Haberler, İş Dünyası, Oyun, Özel Liseler, Özel Okullar, Özel Üniversiteler, Teknoloji Nis 06, 2023 Yorum Yok

İCRA VE İFLAS KANUNU İLE BİRTAKIM KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 7445

Kabul Tarihi: 28/3/2023

MADDE 1- 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa 79 uncu unsurundan sonra gelmek üzere aşağıdaki husus eklenmiştir.

“Konutta haciz:

MADDE 79/a- İcra müdürü, haciz yapılması talep edilen yerin Hane olduğunu tespit ederse, bu yerde haciz yapılmasına karar verir ve bu kararı derhal icra mahkemesinin onayına sunar.

Mahkeme, belgenin tevdi edildiği tarihten itibaren en geç üç gün içinde evrak üzerinden yapacağı inceleme sonunda haciz yapılması talep edilen yerin Hane olduğunun anlaşılması halinde kararın onaylanmasına Kesin olarak karar verir. Bu kararın icra dairesine bildirilmesi üzerine haciz süreçleri yapılır. Haciz yapılması talep edilen yerin Hane olmadığının anlaşılması halinde ise mahkeme, konutta haciz yapılmasına dair kararı Kesin olarak kaldırır. Bu kararın icra dairesine bildirilmesi üzerine icra müdürü, var haciz talebi hakkında yine karar verir.

Mahkemenin onaylama kararı üzerine hacze gidilen yerin Hane olmadığının anlaşılması halinde hacze devam olunur. Lakin Hane olmadığı kabul edilen bir yerle ilgili verilen haciz kararı üzerine yapılan haciz süreci sırasında, bu yerin Hane olduğu anlaşılır ve borçlu da haczin yapılmasına istek göstermez ise haciz sürecine nihayet verilir ve müteakip süreçler hakkında birinci ve ikinci fıkra kararları uygulanır.

İhtiyati haciz hakkında, bu unsur kararı uygulanmaz.”

MADDE 2- 2004 sayılı Kanunun 82 nci unsurunun birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yer Meydan “bireyleri için gerekli eşya; birebir maksatla kullanılan eşyanın birden Çok olması durumunda bunlardan biri” ibaresi “bireylerine ilişkin şahsî eşya ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden bütün konut eşyası” formunda değiştirilmiş ve ikinci fıkrasında yer Meydan “3,” ibaresi husus metninden çıkarılmıştır.

MADDE 3- 2004 sayılı Kanunun 85 inci hususunun birinci fıkrasında yer Meydan “haczolunur.” ibaresi “haczolunur; lakin bu ölçüsü aşacak halde haciz yapılamaz.” biçiminde değiştirilmiştir.

MADDE 4- 2004 sayılı Kanuna 88 inci hususundan sonra gelmek üzere aşağıdaki husus eklenmiştir.

“Muhafazasına gerek kalmayan malların tasfiyesi:

MADDE 88/a- Koruma sürecinin desteği olan haciz kalkmış olup da yedieminde bulunan mallar, takibin yapıldığı yer icra dairesince bu husus uyarınca resen tasfiye edilir.

Tasfiye edilecek mallara ait bilgiler, icra dairesince Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminde duyurulur.

İcra dairesi, borçluya tebligat çıkararak bildirim tarihinden itibaren on gün içinde tarifeye nazaran belirlenen yedieminlik fiyatını ödemek suretiyle malı teslim alabileceğini, zıt halde müteakip fıkralar uyarınca malın tasfiye edileceğini ihtar eder.

Borçlunun malı teslim almaması halinde icra dairesi, rehin hakkı sahibine tebligat çıkararak bildiri tarihinden itibaren on gün içinde rehinden kaynaklanan haklarını kullanabileceğini ve bu durumu icra dairesine bildirmesi gerektiğini, karşıt halde müteakip fıkralar uyarınca malın tasfiye edileceğini ihtar eder.

Sicile kayıtlı mallar bakımından, malın borçlu tarafından teslim alınmaması yahut rehinden kaynaklı hakkın kullanılmaması halinde icra dairesi, malın daha Evvel satışa çıkarılmamış olması kaydıyla, kanunun elektronik ortamda Aleni artırma suretiyle satışa ait kararları uyarınca resen satışını yapar.

Yukarıdaki fıkralar uyarınca malın tasfiye edilememesi halinde icra dairesi, derhal yediemine tebligat çıkararak, bildiri tarihinden itibaren on gün içinde varsa malın nihayet iki Yıl içinde yapılan, yoksa icra dairesince takdir edilen değerinin yüzde kırkı üzerinden, tarifeye nazaran belirlenen yedieminlik fiyatı mahsup edildikten sonra bakiye fiyatı ödediği takdirde malın mülkiyetinin kendisine devredilmesine karar verileceğini, zıt halde müteakip fıkralara nazaran süreç yapılacağını ihtar eder. Bu fıkrada belirtilen kaidelerin oluştuğunun ve varsa bakiye meblağın yediemin tarafından ödendiğinin tespiti halinde icra dairesi, malın mülkiyetinin yediemine evresine yönelik kararın verilmesi için belgeyi icra mahkemesine gönderir.

Sicile kayıtlı mallar bakımından yedieminin malın mülkiyetinin bölümünü kabul etmemesi halinde icra dairesi, Makine ve Kimya Sanayisi Anonim Şirketine tebligat çıkararak, bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde, 30/6/2021 tarihli ve 7330 sayılı Makine ve Kimya Sanayisi Anonim Şirketi Hakkında Kanunun 4 üncü hususunun dördüncü fıkrası uyarınca belirlenen hurda bedelini ödeyeceğini bildirmesi ve bildirimde bulunduğu tarihten itibaren üç ay içinde hurda bedelini ödemesi kuralıyla malın mülkiyetinin Şirkete devredilmesine karar verileceğini ihtar eder. Bu fıkrada belirtilen kuralların oluştuğunun ve hurda bedelinin ödendiğinin tespiti halinde icra dairesi, hurdaya ayırma süreçlerini tamamlayarak malın mülkiyetinin Şirkete dönemine yönelik kararın verilmesi için belgeyi icra mahkemesine gönderir.

Yukarıdaki fıkralar uyarınca malın tasfiye edilememesi halinde icra dairesi, malın mülkiyetinin bedelsiz olarak Türkiye Kızılay Derneğine periyoduna yönelik kararın verilmesi için belgeyi icra mahkemesine gönderir.

İcra mahkemesi, mülkiyetin dönemi için gönderilen belgelerde, en geç on gün içinde belge üzerinden yapacağı inceleme sonunda talebin kabulüne yahut reddine Kesin olarak karar verir. Kabul kararıyla, malın mülkiyeti ilgiliye geçer; bütün haciz ve rehinler kaldırılarak Çağ ve teslim süreçleri gerçekleştirilir.

Tasfiye konusu malın vergi, ceza, prim üzere borçları, borçluya ilişkin olup mülkiyet ilgiliye, bütün borç ve yüklerinden ari olarak geçer. Çağ ve tescil süreçleri her türlü vergi, fotoğraf ve harçtan müstesnadır.

Devir süreçlerine karşı yedieminlik alacağına dayanılarak mahpus hakkı kullanılamaz. Yedieminlik fiyatının varlığı, mülkiyetin bölümü ve buna ait süreçlerin yapılmasına Mani teşkil etmez.

Tasfiye konusu mal üzerinde 6183 sayılı kanun uyarınca haciz bulunması halinde icra dairesi, borçluya tebligat çıkarmadan Evvel Tahsil dairesine tebligat çıkararak bildiri tarihinden itibaren bir ay içinde koruma ve/veya satış süreçlerini yapmak üzere malı teslim alması gerektiğini, aykırı halde malın bu unsur uyarınca tasfiye edileceğini bildirir.

Tasfiye konusu malın 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu kapsamında hür dolanımda olmaması halinde icra dairesi, borçluya tebligat çıkarmadan Evvel gümrük yönetimine tebligat çıkararak bir ay içinde gümrük süreçlerini yapmak üzere malı teslim alması gerektiğini, aksi halde malın bu unsur uyarınca tasfiye edileceğini bildirir.

Tasfiye masrafları, öncelikle belgedeki avanstan, avansın bulunmaması halinde eşitlik Bakanlığı bütçesinden karşılanır.

Tasfiye kapsamında belgeye ödenen meblağdan; sırasıyla avanstan karşılanan masraflar, eşitlik Bakanlığı bütçesinden karşılanan masraflar ve vergi, fotoğraf, harç üzere malın aynından kaynaklanan halk alacakları ödenir. Kalan meblağ, 9 uncu husus uyarınca koruma edilir, bankalarda nemalandırılır ve talep halinde nemalarıyla Birlikte hak sahiplerine ödenir.

Dosyaya ödenen fiyatın, eşitlik Bakanlığı bütçesinden yapılan masrafı karşılayamaması halinde icra dairesi, bakiye masrafın, 6183 sayılı kanun uyarınca borçludan tahsili için Tahsil dairesine bildirimde bulunur.

Bu unsurun uygulanmasına ait yol ve temeller, eşitlik Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 5- 2004 sayılı Kanuna aşağıdaki süreksiz unsur eklenmiştir.

“GEÇİCİ UNSUR 19- Bu maddeyi ihdas eden Kanunla, Kanuna eklenen 79/a unsuru, bu unsurun yürürlüğe girdiği tarihten Evvel verilen konutta haciz yapılmasına ait kararlar hakkında uygulanmaz. Bu değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten Evvel verilen konutta haciz kararları hakkında, bu değişiklikten evvelki kararların uygulanmasına devam olunur.

Bu maddeyi ihdas eden Kanunla, Kanunun 82 nci unsurunun birinci fıkrasının (3) numaralı bendi ile ikinci fıkrasında yapılan değişiklikler, bu hususun yürürlüğe girdiği tarihten Evvel haczedilmiş eşyalar hakkında uygulanmaz. Bu değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten Evvel haczedilen eşyalar hakkında, bu değişikliklerden evvelki kararların uygulanmasına devam olunur.”

MADDE 6- 2004 sayılı Kanuna aşağıdaki süreksiz husus eklenmiştir.

“GEÇİCİ UNSUR 20- Bu maddeyi ihdas eden Kanunun yürürlüğe girdiği tarih prestijiyle, koruma sürecinin desteği olan haciz kalkmış olup da yedieminde bulunan mallar, takibin yapıldığı yer icra dairesince bu unsur uyarınca resen tasfiye edilir. eşitlik Bakanlığı, tasfiye edilecek malların sayısını dikkate alarak takibin yapıldığı yer icra dairelerinden birini yahut birkaçını ya da takibin yapıldığı yerin bağlı olduğu ilin ismiyle anılan icra dairelerinden birini yahut birkaçını tasfiye süreçlerini yürütmekle görevlendirebilir.

Tasfiye edilecek mallara ait bilgiler, icra dairesince Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminde duyurulur.

Bu unsurun uygulanmasına ait yöntem ve asılların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on gün içinde gümrük yönetimi, 4458 sayılı kanun kapsamında özgür dolanımda olmayan tasfiye konusu malı, gümrük süreçlerini yapmak üzere teslim almazsa, müteakip fıkralar uyarınca mal tasfiye edilir.

Yukarıdaki fıkra uyarınca mal tasfiye edilmez ve Tahsil dairesi, üçüncü fıkradaki süreyi takip eden on gün içinde, 6183 sayılı kanun uyarınca üzerinde haciz bulunan tasfiye konusu malı koruma ve/veya satış süreçlerini yapmak üzere teslim almazsa, müteakip fıkralar uyarınca mal tasfiye edilir.

Yukarıdaki fıkra uyarınca mal tasfiye edilmez ve borçlu, dördüncü fıkradaki süreyi takip eden on gün içinde, tarifeye nazaran belirlenen yedieminlik fiyatını ödemek suretiyle malı teslim almazsa müteakip fıkralar uyarınca mal tasfiye edilir.

Yukarıdaki fıkra uyarınca mal tasfiye edilmez ve rehin hakkı sahibi, beşinci fıkradaki süreyi takip eden on gün içinde, rehinden kaynaklanan haklarını kullanarak bu durumu icra dairesine bildirmezse müteakip fıkralar uyarınca mal tasfiye edilir.

Sicile kayıtlı mallar bakımından üstteki fıkra uyarınca mal tasfiye edilmezse icra dairesi, altıncı fıkradaki müddetin dolmasını müteakip gecikmeksizin malın, kanunun elektronik ortamda Aleni artırma suretiyle satışa ait kararları uyarınca resen satışını yapar. Satış ilanları, yalnızca elektronik satış portalında yapılır. Malın nihayet iki Yıl içinde yapılan Bedel takdiri yoksa resen Bedel takdiri yapılır. İkinci artırmada malın satılamaması halinde, artırma Sonuç tutanağının ilan edildiği tarih temel alınmak suretiyle müteakip fıkralar uyarınca mal tasfiye edilir.

Yukarıdaki fıkralar uyarınca malın tasfiye edilememesi halinde yediemin, altıncı ve sicile kayıtlı mallar bakımından yedinci fıkralarda belirtilen müddetleri takip eden on gün içinde malın mülkiyetini almayı kabul eder ve varsa malın nihayet iki Yıl içinde yapılan, yoksa icra dairesince takdir edilen değerinin yüzde otuzu üzerinden, tarifeye nazaran belirlenen yedieminlik fiyatı mahsup edildikten sonra bakiye meblağı öderse icra dairesi, malın mülkiyetinin yediemine periyoduna yönelik kararın verilmesi için belgeyi icra mahkemesine gönderir.

Sicile kayıtlı mallar bakımından yedieminin malın mülkiyetinin dönemini kabul etmemesi halinde Makine ve Kimya Sanayisi Anonim Şirketi, sekizinci fıkradaki süreyi takip eden bir ay içinde malın 7330 sayılı Kanunun 4 üncü hususunun dördüncü fıkrası uyarınca belirlenen hurda bedelini ödeyeceğini bildirmesi ve bildirimde bulunduğu tarihten itibaren üç ay içinde hurda bedelini ödemesi halinde icra dairesi, hurdaya ayırma süreçlerini tamamlayarak malın mülkiyetinin Şirkete devranına yönelik kararın verilmesi için belgeyi icra mahkemesine gönderir.

Yukarıdaki fıkralar uyarınca malın tasfiye edilememesi halinde icra dairesi, malın mülkiyetinin bedelsiz olarak Türkiye Kızılay Derneğine devranına yönelik kararın verilmesi için belgeyi icra mahkemesine gönderir.

İcra mahkemesi, mülkiyetin devranı için gönderilen evraklarda, en geç on gün içinde evrak üzerinden yapacağı inceleme sonunda talebin kabulüne yahut reddine Kesin olarak karar verir. Kabul kararıyla, malın mülkiyeti ilgiliye geçer; bütün haciz ve rehinler kaldırılarak Çağ ve teslim süreçleri gerçekleştirilir.

Tasfiye konusu malın vergi, ceza, prim üzere borçları, borçluya ilişkin olup mülkiyet ilgiliye, bütün borç ve yüklerinden ari olarak geçer. Çağ ve tescil süreçleri her türlü vergi, fotoğraf ve harçtan müstesnadır.

Devir süreçlerine karşı yedieminlik alacağına dayanılarak mahpus hakkı kullanılamaz. Yedieminlik fiyatının varlığı, mülkiyetin bölümü ve buna ait süreçlerin yapılmasına Mani teşkil etmez.

Tasfiye masrafları, öncelikle evraktaki avanstan, avansın bulunmaması halinde eşitlik Bakanlığı bütçesinden karşılanır.

Tasfiye kapsamında evraka ödenen meblağdan; sırasıyla avanstan karşılanan masraflar, eşitlik Bakanlığı bütçesinden karşılanan masraflar ve vergi, fotoğraf, harç üzere malın aynından kaynaklanan halk alacakları ödenir. Kalan fiyat, 9 uncu husus uyarınca koruma edilir, bankalarda nemalandırılır ve talep halinde nemalarıyla Birlikte hak sahiplerine ödenir.

Dosyaya ödenen meblağın, eşitlik Bakanlığı bütçesinden yapılan masrafı karşılayamaması halinde icra dairesi, bakiye masrafın, 6183 sayılı kanun uyarınca borçludan tahsili için Tahsil dairesine bildirimde bulunur.

İcra daireleri, bu hususun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde yedieminlerde bulunan malların tespiti için Gerekli süreçleri yapar. Bu halde kolluktan yardım istenebilir. eşitlik Bakanlığı, bu fıkrada belirtilen tespit süreçlerinin yapılması için Gerekli önlemleri alır ve düzenlemeleri yapar.

Adalet Bakanlığı, bu unsurun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde, bu unsurun uygulanmasına ait tarz ve asılları belirler ve yürürlüğe koyar. Tarz ve temellerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bu unsurun uygulanmasına başlanır. Bu konu eşitlik Bakanlığının resmi internet sitesinde duyurulur.”

MADDE 7- 12/6/1933 tarihli ve 2313 sayılı Uyuşturucu Hususların Murakabesi Hakkında Kanunun 20 nci unsurunun üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“Uyuşturucu unsurların Kesin olarak raporları alındıktan sonra, yönetmelikte belirlenen yönteme Müsait olarak alınacak örneklerin saklanması kaydıyla müsaderesine Sulh ceza hakimliğince soruşturmanın her safhasında karar verilir.

Müsaderesine karar verilen uyuşturucu hususlar gereği yapılmak üzere mühürlü olarak mahalli mülki amirliğe teslim edilir.

Örnek olarak alınan uyuşturucu hususlar kararla Bir arada müsadere edilir ve fakat kararın katileşmesinden sonra mahalli mülki amirliğe teslim edilir.”

MADDE 8- 2313 sayılı Kanuna aşağıdaki süreksiz unsur eklenmiştir.

“GEÇİCİ UNSUR 2- Bu unsurun yürürlüğe girdiği tarihten Evvel elkonulmuş uyuşturucu yahut uyarıcı hususlar bakımından da 20 nci hususta bu maddeyi ihdas eden Kanunla yapılan değişiklikler uygulanır. Kovuşturma evresinde; birinci derece mahkemesinde görülmekte olan belgeler bakımından mahkemesince, istinaf yahut temyiz kanun yolunda olan belgeler bakımından ise UYAP kayıtlarını incelemek suretiyle birinci derece mahkemesince derhal karar verilir. misal alınmamış evraklarda gereğince Örnek alınır.

Örnek olarak alınan uyuşturucu yahut uyarıcı hususlar lakin kararın katileşmesinden sonra mahalli mülki amirliğe teslim edilir.”

MADDE 9- 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile öbür Aletler Hakkında Kanunun ek 12 nci unsurunun birinci fıkrasına “suçlar ile” ibaresinden sonra gelmek üzere “göçmen kaçakçılığı ve” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10- 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 43 üncü hususuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Avukatların ofis(yazıhane) kurma masraflarının karşılanması için kredi ve finans kuruluşları ile kredi veren halk Kuruluş ve kuruluşlarınca Müsait kaidelerde finansman dayanağı sağlanır. Dayanağın sağlanmasına ait adap ve temeller, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak eşitlik Bakanlığı tarafından belirlenir.”

MADDE 11- 1136 sayılı Kanunun 65 inci hususunun birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer Meydan “yarı oranında alınır.” ibaresi “alınmaz.” halinde değiştirilmiştir.

MADDE 12- 1136 sayılı Kanunun 180 inci unsurunun birinci fıkrasının (a) bendinde yer Meydan “ikisi” ibareleri “üçü” biçiminde değiştirilmiştir.

MADDE 13- 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Uğraş Kanununun ek 1 inci unsurunun ikinci fıkrasının (b) bendinde yer Meydan “mensup işçisi,” ibaresi “mensup çalışanı ve ceza infaz kurumu müdürü, infaz ve muhafaza başmemuru ve infaz ve muhafaza memuru unvanlı ceza infaz kurumu işçisi,” formunda değiştirilmiştir.

MADDE 14- 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk uygar Kanununun 437 nci unsurunun üçüncü fıkrasında yer Meydan “dinler ve gecikmeksizin” ibaresi “dinler, tahkikatı tamamlar ve gecikmeksizin en geç iki gün içinde” formunda değiştirilmiştir.

MADDE 15- 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı İsimli Yargı Birinci Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, vazife ve Yetkileri Hakkında Kanunun 5 inci hususunun üçüncü fıkrasında yer Meydan “beş Çehre bin” ibaresi “bir milyon” biçiminde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki Tümce eklenmiştir.

“Bu fıkrada belirtilen nakdî hudut, 6100 sayılı Kanunun ek 1 inci hususunun birinci fıkrasına nazaran artırılır.”

MADDE 16- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 79 uncu unsurunun birinci fıkrasında yer Meydan “üç yıldan” ibaresi “beş yıldan” biçiminde değiştirilmiştir.

MADDE 17- 5237 sayılı Kanunun 188 inci hususunun dördüncü fıkrasının (a) bendinde yer Meydan “sentetik kannabinoid ve türevleri yahut bazmorfin olması,” ibaresi “bazmorfin, sentetik kannabinoid ve türevleri, sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleri yahut amfetamin ve türevleri olması,” biçiminde değiştirilmiştir.

MADDE 18- 5237 sayılı Kanunun 191 inci unsurunun ikinci fıkrasına aşağıdaki Tümce eklenmiş ve üçüncü fıkrası aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

“Erteleme kararı kolluk ünitelerine de bildirilir.”

“(3) Erteleme müddeti zarfında kuşkulu hakkında taban bir Yıl mühletle kontrollü özgürlük önlemi uygulanır. Bu müddet kontrollü hürlük müdürlüğünün teklifi üzerine yahut resen Cumhuriyet savcısının kararı ile altışar aylık mühletlerle en Çok iki Yıl daha uzatılabilir. Hakkında kontrollü özgürlük önlemi verilen kişi, gerek görülmesi halinde kontrollü özgürlük mühleti içinde tedaviye tabi tutulabilir. Cumhuriyet savcısı, erteleme mühleti zarfında uyuşturucu yahut uyarıcı unsur kullanıp kullanmadığını tespit etmek için yılda en az iki sefer şüphelinin ilgili kuruma sevkine karar verir.”

MADDE 19- 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 139 uncu unsurunun dördüncü fıkrasına aşağıdaki Tümce eklenmiştir.

“Hakim, soruşturmacının yedinci fıkranın (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer Meydan kabahat bakımından kamuya Aleni yerlerde ve işyerlerinde kanıt toplamak maksadıyla ses yahut manzara kaydı yapmasına müsaade verebilir.”

MADDE 20- 5271 sayılı Kanunun 193 üncü hususunun ikinci fıkrası aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“(2) Sanık hakkında, toplanan kanıtlara nazaran mahkümiyet, ceza verilmesine yer olmadığı ve Emniyet önlemi dışında bir karar verilmesi gerektiği kanısına varılırsa, sorgusu yapılmamış olsa da dava yokluğunda bitirilebilir.”

MADDE 21- 5271 sayılı Kanunun 231 inci unsurunun onikinci fıkrası aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

“(12) Kararın açıklanmasının Geri bırakılması kararına itiraz edilebilir. İtiraz mercii, karar ve kararı inceler; yöntem ve temele ait hukuka karşıtlık tespit ettiği takdirde, münasebetini göstererek karar ve kararı kaldırır ve gereğinin yapılması için belgeyi mahkemesine gönderir.”

MADDE 22- 5271 sayılı Kanunun 308/A hususunun birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki halde değiştirilmiş ve fıkraya var ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin Kesin nitelikteki kararlarına karşı bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı, re’sen yahut istem üzerine, kararın kendisine verildiği tarihten itibaren otuz gün içinde kararı veren daireye itiraz edebilir.”

“Sanık aleyhine itiraz edilebilmesi için kararı etkileyecek nitelikte asıllı bir yanılgının bulunması Mecbur olup, bu itiraz sanık yahut müdafiine daire tarafından bildirim olunur. Tebligat, ilgililerin dava belgesinden belirlenen nihayet adreslerine yapılmasıyla geçerli olur. İlgililer, bildiriden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak yanıt verebilir.”

MADDE 23- 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Emniyet Önlemlerinin İnfazı Hakkında Kanuna 16 ncı unsurundan sonra gelmek üzere aşağıdaki husus eklenmiştir.

“Çocuğunun hastalığı nedeniyle bayan mahkumun cezasının infazının ertelenmesi

MADDE 16/A- (1) İnfazına başlanmış olsa bile, Yekün on Yıl yahut daha az periyodik mahpus cezasına mahküm olan yahut isimli Nakit cezası infaz sürecinde mahpus cezasına çevrilen bayan mahkumun, engelliliği nedeniyle bakıma muhtaç olan yahut ağır bir hastalığa maruz kalan on sekiz yaşını doldurmamış çocuğunun bulunması ve cemiyet güvenliği bakımından ağır ve somut tehlike oluşturmayacağının kıymetlendirilmesi halinde, cezasının infazı Cumhuriyet Başsavcılığınca bir yıla kadar ertelenebilir. Erteleme mühleti her seferinde altı ayı geçmemek üzere en Fazla dört Sefer uzatılabilir. Erteleme mühleti içinde zamanaşımı işlemez. Çocuğun engellilik nedeniyle bakıma muhtaç olma yahut ağır hastalık hali, 16 ncı unsurun üçüncü fıkrasına nazaran belirlenir. Erteleme müddeti içinde; mahkumun ertelemenin hedefine yahut yükümlülüklere alışılmamış davrandığının kontrollü özgürlük müdürlüğü yahut kolluk ünitelerince tespit edilmesi, hükümlü hakkında taammüden işlenen bir cürümden Dolayı halk davası açılması yahut çocuğun uygunlaşması halinde, erteleme kararı kaldırılarak ceza derhal infaz olunur. Hükümlü, Cumhuriyet savcısı tarafından erteleme müddeti içinde;

a) Muhakkak bir yerleşim bölgesini terk etmemek,

b) Belirlenen yerlere, belirtilen müddetler içinde tertipli olarak başvurmak,

c) Ekonomik durumu göz önünde bulundurularak belirlenen garanti ölçüsünü yatırmak,

yükümlülüklerinden en az birine tabi tutulur. Hükümlü hakkında ayrıyeten Cumhuriyet savcısı tarafından Yurt dışına çıkamama yükümlülüğü konulur.”

MADDE 24- 5275 sayılı Kanunun 71 inci hususuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Türk Ceza Kanununun 191 inci unsurunda yer Meydan kullanmak için uyuşturucu yahut uyarıcı unsur satın almak, kabul etmek yahut bulundurmak ya da uyuşturucu yahut uyarıcı husus kullanmak kabahatinden hükümlü olanların tedavi ve rehabilitasyon programlarına katılması mecburidir. Bu hatadan hükümlü olanlar için tedavi ve rehabilitasyon programlarının uygulanacağı bağımsız ceza infaz kurumları açılabileceği üzere var ceza infaz kurumlarının bir kısmı de bu Gaye için düzenlenebilir. Tedavi ve rehabilitasyon üniteleri ile programlarının taban standartları sıhhat Bakanlığının Müsait görüşü alınarak eşitlik Bakanlığınca belirlenir. Tedavi ve rehabilitasyon programlarının başarılı olabilmesi maksadıyla mahkumun müsaade, ziyaret ve görüşme hakları uzman görüşü doğrultusunda süreksiz olarak kısıtlanabilir. Öbür bir hatadan hükümlü olup uyuşturucu yahut uyarıcı unsur bağımlısı olduğu tespit edilen mahkumlar hakkında da bu fıkra kararı uygulanır.”

MADDE 25- 5275 sayılı Kanunun 105/A hususunun beşinci fıkrasına aşağıdaki Tümce eklenmiştir.

“Türk Ceza Kanununun 191 inci hususunda yer Meydan kullanmak için uyuşturucu yahut uyarıcı husus satın almak, kabul etmek yahut bulundurmak ya da uyuşturucu yahut uyarıcı husus kullanmak cürmünden hükümlü olanlar ayrıyeten tedavi ve rehabilitasyon programlarına katılma yükümlülüğüne tabi tutulur.”

MADDE 26- 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 43/A unsurunun birinci fıkrasında yer Meydan “bir Özel hukuk hükmî kişisinin” ibaresi “bir hukukî kişinin” formunda değiştirilmiştir.

MADDE 27- 3/7/2005 tarihli ve 5402 sayılı Kontrollü Hürlük Hizmetleri Kanununa 12 nci unsurundan sonra gelmek üzere aşağıdaki unsur eklenmiştir.

“Uyuşturucu yahut uyarıcı husus kullananlar hakkında uygulanacak tedavi ve/veya kontrollü özgürlük önlemlerine ait görevler

MADDE 12/A- (1) Türk Ceza Kanununun 191 inci hususu yeterince Cumhuriyet savcısı tarafından hakkında kontrollü özgürlük önlemi yahut tedavi ve kontrollü hürlük önlemi verilen şüpheliyle ilgili olarak kontrollü hürlük müdürlüğünce;

a) Tedaviye tabi tutulmak,

b) Belirlenen programlara katılmak,

c) Çocuklarla bir ortada olmayı gerektiren ortamlarda çalışmaktan yasaklanmak,

d) Belirlenen yer yahut bölgelere gitmemek,

e) Bir bölgede kontrol yahut nezaret altında bulunmak,

f) Eğitim kurumuna, eğitim programına yahut mesleksel uğraşlarına ait eğitime devam etmek,

g) Belli aktiflikleri yapmaktan yasaklanmak,

h) Nezaret altında fiyat karşılığı çalıştırılmak,

ı) Silah bulunduramamak yahut taşıyamamak, gerektiğinde sahip olunan silahları makbuz karşılığında isimli emanete teslim etmek,

i) Her türlü taşıtları yahut bunlardan kimilerini kullanamamak ve gerektiğinde makbuz karşılığında şoför dokümanını teslim etmek,

yükümlülüklerinden en az üçüne yahut daha fazlasına karar verilir. Yükümlülükler, şüphelinin muhtaçlığına nazaran bu fıkrada belirtilenlerle sonlu olarak her basamakta değiştirilebilir yahut ek yükümlülükler getirilebilir. Gerekli görülmesi halinde kontrollü özgürlük mühleti içinde şüphelinin uyuşturucu yahut uyarıcı unsur kullanıp kullanmadığının tespit edilmesi için kontrollü hürlük müdürlüğü tarafından test yapılabilir yahut bu hedefle şüphelinin ilgili kuruma sevki sağlanabilir.

(2) Birinci fıkra uyarınca tedaviye tabi tutulmak yükümlülüğüne karar verildiği takdirde bu karar derhal ilgili sıhhat kurumuna gönderilir. Bu durumda kuşkulu, sıhhat kurumunda ayakta yahut yatarak tıbbi tedaviye tabi tutulur. sıhhat kurumu, Gerekli görmesi halinde şüphelinin rehabilitasyon emelli programlara katılmasına da karar verir. Kuşkulu, uyuşturucu yahut uyarıcı husus kullanıp kullanmadığının tespiti için her Vakit sıhhat kurumunca çağrılabilir, kolluk vazifelileri tıpkı gayeye yönelik olarak şüpheliyi sıhhat kurumuna yönlendirebilir. Kolluk vazifelileri sıhhat kurumunun davetinin gerçekleştirilmesi bakımından sıhhat kurumuna yardım etmekle vazifelidir.

(3) Soruşturma evresinde yahut bu husus uyarınca belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi sırasında Cumhuriyet savcısı yahut yetkili halk vazifelileri, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk uygar Kanununun 432 nci unsurunda yer Meydan şartların bulunması halinde ayrıyeten bu durumu, yetkili vesayet makamına bildirir.

(4) Yükümlülüklerin belirlenmesi yahut yerine getirilebilmesi bakımından Gerekli görülmesi halinde bu unsur uyarınca yapılacak Amel ve süreçler hakkında şüphelinin ailesine bilgi verilebilir yahut ailesinden bilgi istenebilir.

(5) Kuşkulu, bu husus uyarınca yapılan süreçlerin kanun yahut diğer mevzuat kararlarına muhalif olduğu gerekçesiyle iki hafta içinde şikayet yoluyla Cumhuriyet savcısına başvurabilir. Cumhuriyet savcısı bu müracaatları gecikmeksizin kıymetlendirir.

(6) Bu husus kararları Türk Ceza Kanununun 191 inci hususunun sekizinci fıkrası uyarınca verilecek kararlar bakımından da uygulanır. Bu durumda beşinci fıkra uyarınca yapılacak müracaatlar, kararı veren mahkemece kıymetlendirilir.

(7) Bu unsurun ikinci fıkrası uyarınca uygulanacak yükümlülükler ile kontrollü hürlük önlemi uygulanarak cezanın infaz edilmesi durumunda uygulanan tedavi ve rehabilitasyon programlarına katılma yükümlülüğü, sıhhat Bakanlığının Müsait göreceği tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinde yerine getirilir. sıhhat Bakanlığınca Müsait tedavi ve rehabilitasyon merkezleri açılır. sıhhat Bakanlığınca Müsait görülen Kuruluş ve kuruluşlar tarafından da bu merkezler açılabilir. Zaten bu merkezlere başvuran şahıslar de tedavi ve rehabilitasyon hizmetinden faydalandırılır. sıhhat Bakanlığının tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine ait muhtaçlık ve talepleri bütün bakanlıklar, belediyeler ve ilgili öbür halk Kuruluş ve kuruluşları tarafından karşılanır.

(8) Bu husus uyarınca hakkında yükümlülüğe karar verilenler için yetki ve misyonları dahilinde bütün bakanlıklar, belediyeler ve ilgili öbür halk Kuruluş ve kuruluşları tarafından vazifeleri kapsamında eğitim, toplumsal Ahenk ve kontrol gayesiyle her türlü çalışma yürütülür.”

MADDE 28- 5402 sayılı Kanuna aşağıdaki süreksiz unsur eklenmiştir.

“GEÇİCİ HUSUS 7- (1) Bu Kanunun 12/A unsuru kapsamında yürütülecek hizmetler ile açılacak tedavi ve rehabilitasyon merkezleri için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca kâfi ödenek, ilgili bakanlıkların bütçesine aktarılır. Bu hizmet ve merkezler için muhtaçlık duyulan işçi, ilgili bakanlığa sağlanır.”

MADDE 29- 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Çaba Kanununun 19 uncu unsurunun dördüncü fıkrasına aşağıdaki Tümce eklenmiştir.

“Bu Kanunun 3 üncü unsuru ile 23 üncü unsurunun birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kabahatlerden elde edilen malvarlığı kıymetlerini ihbar edenler ile bu hatalardan kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama hatasını ihbar edenler hakkında da bu fıkra kararları uygulanır.”

MADDE 30- 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 4 üncü unsurunun ikinci fıkrasında yer Meydan “beş Çehre bin” ibaresi “bir milyon” halinde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki Tümce eklenmiştir.

“Bu fıkrada belirtilen mali hudut, 6100 sayılı Kanunun ek 1 inci hususunun birinci fıkrasına nazaran artırılır.”

MADDE 31- 6102 sayılı Kanunun 5/A unsurunun birinci fıkrasında yer Meydan “paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında” ibaresi “para olan alacak, tazminat, itirazın iptali, olumsuz tespit ve istirdat davalarında,” halinde değiştirilmiştir.

MADDE 32- 7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun 17 nci unsurunun üçüncü fıkrasında yer Meydan “yapar.” ibaresi “yapar ve taraflar Amade değilse her türlü irtibat vasıtasını kullanarak Amade bulunmayan tarafları bilgilendirir.” formunda değiştirilmiştir.

MADDE 33- 6325 sayılı Kanuna 17 nci unsurundan sonra gelmek üzere aşağıdaki husus eklenmiştir.

“Milletlerarası Sulh muahede dokümanlarının icrası

MADDE 17/A- (1) 25/2/2021 tarihli ve 7282 sayılı Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Milletlerarası Sulh Muahedeleri Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonunun Onaylanmasının Müsait Bulunduğuna Dair Kanunla kabul edilen Kontrat kapsamında arabuluculuk sonucu düzenlenen Sulh muahede dokümanlarının yerine getirilmesi için icra edilebilirlik şerhinin asliye ticaret mahkemesinden alınması zaruridir.

(2) İcra edilebilirlik şerhi, tarafların kararlaştırdıkları yer mahkemesinden, kararlaştırdıkları yer yoksa sırasıyla karşı tarafın Türkiye’deki yerleşim yeri mahkemesinden, sakin olduğu yer mahkemesinden, Türkiye’de yerleşim yeri yahut sakin olduğu bir yer var değilse Ankara, İstanbul yahut İzmir mahkemelerinden birinden istenebilir.

(3) İcra edilebilirlik şerhinin verilmesine ait inceleme evrak üzerinden, Kontrat kararları ile 18 inci husus kararına nazaran yapılır. Mahkeme, gerektiğinde münasebetini de göstererek duruşma açabilir.”

MADDE 34- 6325 sayılı Kanuna 17 nci hususundan sonra gelmek üzere aşağıdaki husus eklenmiştir.

“Taşınmazın zamanına yahut taşınmaz üzerinde hudutlu tıpkı hak kurulmasına ait uyuşmazlıklarda arabuluculuk

MADDE 17/B- (1) Taşınmazın evresine yahut taşınmaz üzerinde hudutlu tıpkı hak kurulmasına ait uyuşmazlıklar arabuluculuğa elverişlidir.

(2) Birinci fıkra kapsamındaki uyuşmazlıklarda, tarafların yazılı olarak kararlaştırması ve arabulucunun bu kararı tutanak altına alması halinde arabulucunun talebiyle, arabuluculuk süreciyle sonlu olmak ve konulduğu tarihten itibaren üç ayı geçmemek üzere tasarruf yetkisinin kısıtlandığına dair tapu siciline şerh verilir. Bu şerh, tarafların anlaşamaması yahut tarafların şerhin kaldırılması konusunda muahedesi halinde arabulucunun talebiyle, üç aylık müddetin sonunda ise tabiatıyla kalkar.

(3) Arabuluculuk süreci sonunda tarafların mutabakatı halinde mutabakat dokümanı, taşınmazın evresi yahut taşınmaz üzerinde hudutlu birebir hak kurulmasıyla ilgili olarak kanunlarda yer Meydan sınırlamalar ile metot ve temeller gözetilmek suretiyle düzenlenir.

(4) Mutabakat dokümanının icra edilebilirliğine ait şerhin alınması Mecbur olup bu şerh taşınmazın bulunduğu yer Sulh hukuk mahkemesinden alınır. Mahkeme yapacağı incelemede muahede içeriğini, arabuluculuğa ve cebri icraya elverişli olup olmadığı ve taşınmazın devranı yahut taşınmaz üzerinde sonlu birebir hak kurulmasıyla ilgili olarak kanunlarda yer Meydan sınırlamalar ile yordam ve temellere uyulup uyulmadığı tarafından denetler; bu kapsamda Kurum yahut kuruluşlardan bilgi yahut doküman talep edebilir ve gerektiğinde duruşma açabilir.

(5) Mutabakat evrakının icra edilebilirliğine ait şerhin verilmesiyle ilgili öteki konular hakkında 18 inci unsur kararı uygulanır.”

MADDE 35- 6325 sayılı Kanunun 18 inci unsurunun dördüncü fıkrasında yer Meydan “Taraflar ve avukatları ile arabulucunun” ibaresi “Kanunlarda icra edilebilirlik şerhi alınmasının Mecbur kılındığı haller hariç, taraflar ve avukatları ile arabulucunun, ticari uyuşmazlıklar bakımından ise avukatlar ile arabulucunun” halinde değiştirilmiştir.

MADDE 36- 6325 sayılı Kanunun 18/A hususunun yedinci fıkrasına üçüncü cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki Tümce ve onaltıncı fıkrasına aşağıdaki Tümce eklenmiştir.

“Avukatı bulunsa bile asıl tarafı da bilgilendirir.”

“Arabuluculuk ofisine başvurulmasından sonra, başvuran taraf aleyhine uyuşmazlık hususuyla ilgili olarak icra takibi yapılması durumunda, başvuran tarafın bu takibe karşı nihayet tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren iki hafta içinde 2004 sayılı Kanunun 72 nci hususu uyarınca negatif tespit davası açması ve talep etmesi halinde 2004 sayılı Kanunun 72 nci hususunun ikinci fıkrası kararı uygulanır.”

MADDE 37- 6325 sayılı Kanuna 18/A unsurundan sonra gelmek üzere aşağıdaki husus eklenmiştir.

“Bazı uyuşmazlıklarda dava kaidesi olarak arabuluculuk

MADDE 18/B- (1) Aşağıdaki uyuşmazlıklarda, dava açılmadan Evvel arabulucuya başvurulmuş olması dava koşuludur:

a) Kiralanan taşınmazların 2004 sayılı Kanuna nazaran ilamsız icra yoluyla tahliyesine ait kararlar dış olmak üzere, kira münasebetinden kaynaklanan uyuşmazlıklar.

b) Menkul ve taşınmazların paylaştırılmasına ve iştirakin giderilmesine ait uyuşmazlıklar.

c) 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar.

ç) Komşu hakkından kaynaklanan uyuşmazlıklar.

(2) Arabuluculuk süreci sonunda tarafların muahedesi halinde muahede evrakı, taşınmazla ilgili olarak kanunlarda yer Meydan sınırlamalar ile yol ve temeller gözetilmek suretiyle düzenlenir.

(3) Bu unsur kapsamında düzenlenen mutabakat evrakının icra edilebilirliğine ait şerhin alınması Mecbur olup bu şerh taşınmazla ilgili muahede evrakları bakımından taşınmazın bulunduğu yer, diğer mutabakat dokümanları bakımından ise arabulucunun vazife yaptığı yer Sulh hukuk mahkemesinden alınır. Mahkeme taşınmazla ilgili muahede evrakları bakımından yapacağı incelemede mutabakat içeriğini, arabuluculuğa ve cebri icraya elverişli olup olmadığı ve taşınmazla ilgili olarak kanunlarda yer Meydan sınırlamalar ile yöntem ve asıllara uyulup uyulmadığı istikametinden denetler; bu kapsamda Kurum yahut kuruluşlardan bilgi yahut evrak talep edebilir ve gerektiğinde duruşma açabilir.

(4) Muahede evrakının icra edilebilirliğine ait şerhin verilmesiyle ilgili öteki konular hakkında 18 inci husus kararı uygulanır.”

MADDE 38- 6325 sayılı Kanuna aşağıdaki süreksiz unsur eklenmiştir.

“GEÇİCİ HUSUS 3- (1) Bu maddeyi ihdas eden Kanunla, bu Kanuna eklenen 18/B hususunun dava koşulu olarak arabuluculuğa ait kararları, bu hususun yürürlüğe girdiği tarih prestijiyle birinci derece mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtayda görülmekte olan davalar hakkında uygulanmaz.”

MADDE 39- 9/1/2013 tarihli ve 6384 sayılı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Kimi Müracaatların Tazminat Ödenmek Suretiyle Tahliline Dair Kanunun 4 üncü hususunun birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

“(1) Bu kanun kapsamında yapılacak müracaatlar hakkında karar vermek üzere Bakanlığın merkez teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarında çalışan Yargıç ve savcılar ortasından eşitlik Bakanı tarafından atanacak dokuz şahıstan oluşan bir Komite kurulur. Kurul Lideri bu üyeler ortasından eşitlik Bakanı tarafından belirlenir. Komite, Amel durumuna nazaran üç üyeden oluşan heyetler halinde de çalışabilir. Heyetlerin liderleri eşitlik Bakanı tarafından; heyetlerin oluşumu ve yokluklarında birbirlerinin yerine bakacak üyeler ile Amel kısmı reis tarafından belirlenir. Lider, Komitenin ve heyetlerin verimli ve uyumlu formda çalışmasından sorumludur.”

“(3) Komite taban yedi üyeyle, heyetler Üye tam sayısıyla toplanır; kararlar Üye tam sayılarının salt çoğunluğuyla verilir.”

MADDE 40- 6384 sayılı Kanunun süreksiz 2 nci unsurunun birinci fıkrasında yer Meydan “bu unsurun yürürlüğe girdiği tarih” ibaresi “9/3/2023 tarihi” biçiminde değiştirilmiştir.

MADDE 41- 12/10/2017 tarihli ve 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 3 üncü unsurunun birinci fıkrasına aşağıdaki Tümce eklenmiştir.

“Bu alacak ve tazminatla ilgili itirazın iptali, olumsuz tespit ve istirdat davaları hakkında birinci Tümce kararı uygulanır.”

MADDE 42- (1) 2004 sayılı Kanunun 88 inci hususunun altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Muhafaza Kanununun 41/H unsurunun ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer Meydan “hafta sonu ve resmi tatil günlerinde” ibaresi unsur metninden çıkarılmıştır.

GEÇİCİ UNSUR 1- (1) Bu maddeyi ihdas eden Kanunla, 6102 sayılı Kanunun 5/A unsurunun birinci fıkrası ile 7036 sayılı Kanunun 3 üncü unsurunun birinci fıkrasına eklenen olumsuz tespit ve istirdat davaları hakkındaki karar, 1/9/2023 tarihinde ve sonrasında açılacak davalar hakkında uygulanır.

MADDE 43- (1) Bu Kanunun;

a) 31 inci, 34 üncü, 36 ncı, 37 nci, 38 inci ve 41 inci unsurları 1/9/2023 tarihinde,

b) diğer unsurları yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 44- (1) Bu kanun kararlarını Cumhurbaşkanı yürütür.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir