Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik

Bilgi, Devlet Liseleri, Devlet Okulları, Devlet Üniversiteleri, Genel, Haberler, İş Dünyası, Oyun, Özel Liseler, Özel Okullar, Özel Üniversiteler, Teknoloji Nis 06, 2023 Yorum Yok

ORMAN KANUNU VE KİMİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR KANUN

Kanun No. 7442

Kabul Tarihi: 23/3/2023

MADDE 1- 12/6/1933 tarihli ve 2313 sayılı Uyuşturucu Hususların Murakabesi Hakkında Kanunun 23 üncü unsurunun birinci fıkrası aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

“Lif, tohum ve sap üretimi ile ilaç faal hususu elde etmeye yönelik çiçek ve yaprak üretimi hedefli kenevir yetiştiriciliği, tarım ve Orman Bakanlığının müsaadesine tabidir. Lif, tohum ve sap üretimi gayesiyle müsaadeli kenevir yetiştiriciliği tarım ve Orman Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. İlaç aktif hususu üretimi maksatlı kenevir yetiştiriciliği ve/veya işlenmesi Toprak Mahsulleri Ofisi genel Müdürlüğü tarafından yapılır yahut yaptırılır. Gerektiğinde ülke arz ve talep durumuna nazaran Cumhurbaşkanınca belirlenen kota doğrultusunda, Toprak Mahsulleri Ofisi genel Müdürlüğü denetiminde gerçek yahut hukuksal bireylere yaptırılabilir. İlaç faal hususu üretimi hedefli kenevir yetiştiriciliğinde, münhasıran esrar elde edilmesini engelleyecek her türlü önlemin alınması, kenevirin hasadı, işlenmesi, ihzarı, ihracı yahut satışına ait yöntem ve temeller, İçişleri Bakanlığı ve sıhhat Bakanlığının görüşleri alınmak suretiyle tarım ve Orman Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 2- 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı tarım Kanununun 7 nci hususu aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“MADDE 7- tarım kesimi ile ilgili siyasetlerin tespit edilmesi, planlanması ve uyumu ile ilgili Kuruluş ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak uygulanmasında Bakanlık yetkilidir.

Tarımsal üretimin planlanması, Besin teminatı ve güvenliğinin temin edilmesi, verimliliğin artırılması, etrafın korunması ve sürdürülebilirliğin tesis edilmesi için Bakanlıkça belirlenen Eser yahut Eser kümelerinin üretimine başlanmadan Evvel Bakanlıktan müsaade alınır. Bakanlık, arz ve talep ölçüsü ile yeterlilik derecesini dikkate alarak hangi Eser yahut Eser kümelerinin üretileceği ile tarım havzası yahut işletme bazında minimum ve azami üretim ölçülerini belirler.

Bu hususun ikinci fıkrasına muhalif faaliyette bulunanlardan;

a) Bu hususun ikinci fıkrasına ters faaliyette bulunduğu birinci Sefer tespit edilenler, bu unsur kararlarına Müsait biçimde aktiflik göstermeleri için Bakanlık tarafından yazılı olarak uyarılır.

b) Bakanlık tarafından yazılı olarak uyarılan fakat İkaz tarihinden itibaren 12 ay içerisinde bu hususa Müsait faaliyette bulunmayanlar, İkaz tarihinden itibaren beş Yıl mühletle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

c) Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerine nazaran süreç tesis edilen fakat bu hususun ikinci fıkrasına karşıt olarak bir sonraki takvim yılında da faaliyette bulunduğu tespit edilenlere, Eser kümesine nazaran bu faaliyetten elde edilecek yıllık brüt hasılasının yüzde birinden beşine kadar idari Nakit cezası verilir.

ç) çok yıllık üretim faaliyetlerinde yazılı İkaz ve dayanaktan yararlandırmama süreçlerinin tesis edilmesine Karşın bu hususun ikinci fıkrasına karşıt olarak üretime devam edenlere, karşıt faaliyette bulunduğu tespit edilen her Yıl için bu faaliyetten elde edilecek yıllık brüt hasılasının yüzde birinden beşine kadar idari Nakit cezası verilir.

İdari Nakit cezasının hesaplanmasına temel brüt hasıla, bir evvelki takvim yılında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan üretimin yapıldığı Vilayet genelinin ortalama randıman pahası ile rayiç fiyat dikkate alınarak hesaplanır. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından randıman pahası yayımlanmayan eserlerin ortalama randıman pahası Bakanlık Vilayet Müdürlüğünce belirlenir.

Bu unsurda yer Meydan idari yaptırımlar mahalli mülki amir tarafından uygulanır.

Bu hususun uygulanmasına ait yöntem ve asıllar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 3- 5488 sayılı Kanunun 13 üncü unsuru aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“MADDE 13- Bakanlık, tarım dalında kontratlı üretimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için Gerekli düzenlemeleri yapar. Kontratlı üretimi özendirmek üzere üreticilere, bu Kanunla belirtilen takviyelerin verilmesinde öncelik tanınır.

Sözleşmeli üretim aşağıdaki metot ve temeller çerçevesinde yürütülür:

a) Mukavelede yer Meydan tarafların haklarının korunması ve sorumluluklarının belirlenmesi için mukavelenin taraflarında aranacak vasıflar, mukaveleye mevzu eserin teslim ve tesellüm şartları, fiyat ve ölçüdeki değişim oranları, birebir ve nakdi avansın hudutları ile kapsamı ve benzeri konuların da içerisinde olduğu mukavele genel kaideleri ziraî aktiflik alanlarına nazaran Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

b) Kontratlı üretimde irade serbestisi temeldir. Lakin salgın hastalıklar, tarım eserleri ticaretinde yaşanan gelişmeler karşısında arz güvenliğinin sağlanması, ziraî üretimin İç yahut Hariç Öğrenci Müsait olarak ayarlanması yahut bitki ve hayvan sıhhatinin korunması maksadıyla, gereksinim halinde Bakanlık tarafından belirlenen Eser yahut Eser kümeleri bu unsur kapsamında kontratlı olarak üretilir.

c) Bakanlık, kontratlı üretimin geliştirilmesi, izlenmesi ve Denetim edilmesi gayesiyle kontratın taraflarını ve kapsamını içeren kayıt sistemleri oluşturur ve mukaveleler bu kayıt sistemleri kullanılmak suretiyle de düzenlenebilir.

ç) Ziraî üretim mukavelesine tabi eserlere yahut üretim varlıklarına sigorta yaptırılması mecburidir. Bakanlık mukavelenin tarafı olan bireyler için de ek sigortaların yaptırılması kaidesini getirebilir.

d) Ziraî üretim kontratlarında belirtilen zorlayıcı sebepler haricinde mukavele kapsamında üretilen eserin alımından yahut satımından vazgeçen Müstahsil ya da alıcılar için ceza şartı belirlenir. Ceza şartı, alımından ya da satımından kaçınılan Eser ölçüsünün mukaveledeki bedelinin yüzde yirmisinden az ve yüzde ellisinden Çok olamaz. Et ve Süt Kurumunun taraf olduğu kontratlarda Müstahsil için ceza şartı bu bentte yer Meydan alt huduttan daha az olarak belirlenebilir yahut ceza şartına yer verilmeyebilir.

e) Ziraî üretim kontratından doğan davalarda arabulucuya başvurulmuş olması dava kaidesidir. Bu uyuşmazlıklarda kontratlı üretim konusunda uzmanlık eğitimi almış olan arabulucular; bu eğitimi alanların bulunmaması durumunda diğer arabulucular görevlendirilir. Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren iki hafta içinde sonuçlandırır. Bu mühlet Mecbur hallerde arabulucu tarafından en Çok bir hafta uzatılabilir. Bu bendin uygulanmasına ait konular tarım ve Orman Bakanlığının görüşü alınarak eşitlik Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikte belirlenir.

f) Ziraî üretim kontratından doğan davalarda Yalın yargılama yöntemi uygulanır ve bu davalar tez olarak görülür. Bu mukaveleden doğan davalar ile icra takiplerinde üretici, yapılacak bütün yargılama ve icra takip masraflarından süreksiz olarak muaf tutulur. Dava ve icra takibi sırasında yapılması gereken bütün sarfiyatlar Devlet tarafından avans olarak ödenir. Ertelenen bütün sarfiyatlar ile Devletçe ödenen avanslar dava ve takip sonunda haksız çıkan taraftan Tahsil olunur.”

MADDE 4- 5488 sayılı Kanunun süreksiz 2 nci unsurunda yer Meydan “bitkisel üretimle ilgili destekleme ödemelerinde çiftçi kayıt sistemi” ibaresi “destekleme ödemelerinde Bakanlıkça belirlenen kayıt sistemleri” formunda değiştirilmiştir.

MADDE 5- 5488 sayılı Kanuna aşağıdaki süreksiz husus eklenmiştir.

“GEÇİCİ UNSUR 5- Bu maddeyi ihdas eden Kanunla, bu Kanunun 13 üncü unsurunun ikinci fıkrasına eklenen dava koşulu olarak arabuluculuğa ait kararları, 1/9/2023 tarihinden sonra açılacak davalarda uygulanır.”

MADDE 6- 10/7/1953 tarihli ve 6132 sayılı Beygir Yarışları Hakkında Kanunun 1 inci unsuruna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Takvim yılında yapılacak mahalli olmayan yarışlarda koşacak atların Nitelik ve koşullarını belirlemeye tarım ve Orman Bakanlığı yetkilidir.”

MADDE 7- 6132 sayılı Kanunun 4 üncü unsuru aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“MADDE 4- Mülkiyetindeki yahut iştirakindeki atları yarışlarda koşturan Beygir sahipleri ile bunların vekilleri, antrenör, antrenör yardımcısı, Beygir sahibi antrenör ve atın jokey, jokey yamağı, centilmen binici, seyisbaşı, seyis ile sair hizmetliler üzere ilgilileri ve koşularda ve yarışlarda görevlendirilenlerden yarış yöntem ve nizamlarına ve yarış dürüstlüğüne alışılmamış devinim eden, yarışların ve yarış yerlerinin ve yarışlarla ilgili yer ve tesislerin düzey ve disiplinini bozanlar hakkında aşağıdaki disiplin cezaları uygulanır:

a) İhtar cezası.

b) Nakit cezası.

1. Yarış yol ve nizamlarına ters devinim eden, yarışlarla ilgili yer ve tesislerin düzey ve disiplinini bozanlara binsekizyüzaltmışbir lira.

2. Kayıt ve tartı ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmeyenlere üçbinyediyüzyirmiiki lira.

3. Yarış dürüstlüğüne ters olarak hileli davranışlarda bulunanlara yedibindörtyüzaltmışbir lira.

c) Süreksiz yahut süresiz sanat icrasından yasaklama.

1. Yarışlarla ilgili her türlü yerlerden süreksiz yahut süresiz sanat icrasından yasaklama.

2. Egzersiz yeri dışında yarışlarla ilgili her türlü yerlerden süreksiz yahut süresiz sanat icrasından yasaklama.

d) Tribün ve eklentileri dışında, yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten süreksiz yahut süresiz yasaklama.

e) Atın koşulara katılmasının süreksiz olarak yasaklanması.

Yukarıda yazılı Nakit cezaları, aksiyonun tekrarı halinde iki kat artırılarak uygulanır.

Birinci fıkrada sayılan unvanlar ile Beygir sahibi dokümanına sahip olanların, sahip oldukları sıfatlardan rastgele birisi nedeniyle almış oldukları cezalar öteki sıfatlar için de geçerli sayılır.

Yarış tarz ve nizamlarına karşıt devinim ederek, yarış sonuçları üzerinde tesir yaratmak maksadıyla, yarışların olağan cereyanı dışında, tehdit, baskı, korkutma üzere davranışlarda bulunan Beygir sahiplerinin sahibi oldukları Tüm atları, ceza süresince sahip değişikliği olsa dahi birinci fıkranın (e) bendi kararlarınca bir Yıl mühlet ile koşulara katılmaktan yasaklanır.

Yasaklı unsur ve uygulamalar ile bunlara ait asıllar Bakanlıkça belirlenir ve ilan edilir.

Beşinci fıkra uyarınca belirlenen yasaklı husus ve uygulamalar nedeni ile yarış yol ve nizamları ile yarış dürüstlüğünün bozulduğu hallerde aşağıdaki disiplin cezaları verilir:

A) Beygir ilgililerine verilecek cezalar

Yarış yahut start denemesi günlerinde alınan numunelerde, atın yasaklı husus yahut uygulamaya maruz bırakıldığının tespiti halinde, atın antrenörü ile Bir arada atın seyisbaşı yahut seyisi de sorumludur. Cet, antrenör tayin edilmediği vakitlerde ise atı yasaklı unsur yahut uygulamaya maruz bırakmayı tedbire vazifesi ve sorumluluğu atın sahibine aittir.

At sahibinin sorumluluğu altındaki atında, yasaklı husus yahut uygulamanın tespiti halinde, atı yasaklı unsur yahut uygulamaya maruz bırakma aksiyonuna katıldığı tespit edilen bireyler ile bu aksiyona katıldığı tespit edilemese bile atın sahibine; yarış atlarında tıbbi kullanımı olmayan ve atın yarış performansını etkileyen ve beşinci fıkra uyarınca Bakanlıkça belirlenen yasaklı husus yahut uygulamalar için onbeşbin Türk Lirası Nakit cezası verilir.

Atında yasaklı unsur yahut uygulama tespit edilen Beygir sahibi birebir vakitte antrenörlük, seyisbaşı yahut seyislik dokümanını haiz ise ayrıyeten birinci seferinde; yarış atlarında tıbbi kullanımı olmayan ve atın yarış performansını etkileyen ve beşinci fıkra uyarınca Bakanlıkça belirlenen yasaklı husus yahut uygulamalar için 14 ay mühletle birinci fıkranın (d) bendi uyarınca süreksiz olarak yasaklama cezası ve birebir müddetle birinci fıkranın (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen süreksiz yasaklama cezası verilir.

Antrenörün sorumluluğu altındaki atında, yasaklı husus yahut uygulamanın tespiti halinde, antrenörün atı yasaklı husus yahut uygulamaya maruz bırakma fiiline katıldığı tespit edilememiş olsa bile atın antrenörüne birinci seferinde;

Yarış atlarında tıbbi kullanımı olmayan ve atın yarış performansını etkileyen ve beşinci fıkra uyarınca Bakanlıkça belirlenen yasaklı unsur yahut uygulamalar için 14 ay,

Atlarda tıbbi kullanımı olabilen ve yarış sonucunu etkileyebilecek nitelikte olan ve beşinci fıkra uyarınca Bakanlıkça belirlenen yasaklı unsur ve uygulamalar için 9 ay,

Atlarda tıbbi kullanımı olan ve hudutlu olarak performansına tesir eden ve beşinci fıkra uyarınca Bakanlıkça belirlenen yasaklı husus ve uygulamalar için 6 ay,

Atlarda tıbbi kullanımı olan ve performansına tesiri Fazla az olan ve beşinci fıkra uyarınca Bakanlıkça belirlenen yasaklı unsur ve uygulamalar için 4 ay müddetle birinci fıkranın (d) bendi uyarınca süreksiz olarak yasaklama cezası ile birebir müddetle birinci fıkranın (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen süreksiz yasaklama cezası ve ayrıyeten;

Yarış atlarında tıbbi kullanımı olmayan ve atın yarış performansını etkileyen ve beşinci fıkra uyarınca Bakanlıkça belirlenen yasaklı unsur yahut uygulamalar için onbeşbin Türk Lirası,

Atlarda tıbbi kullanımı olabilen ve yarış sonucunu etkileyebilecek nitelikte olan ve beşinci fıkra uyarınca Bakanlıkça belirlenen yasaklı husus ve uygulamalar için dörtbinbeşyüz Türk Lirası,

Atlarda tıbbi kullanımı olan ve hudutlu olarak performansına tesir eden ve beşinci fıkra uyarınca Bakanlıkça belirlenen yasaklı unsur ve uygulamalar için ikibinbeşyüzelli Türk Lirası,

Atlarda tıbbi kullanımı olan ve performansına tesiri Fazla az olan ve beşinci fıkra uyarınca Bakanlıkça belirlenen yasaklı unsur ve uygulamalar için ikibinikiyüzelli Türk Lirası,

para cezası verilir.

Yarış yahut start denemesi günü attan alınan numunede yasaklı unsur yahut uygulamanın tespiti halinde atın antrenörüyle Birlikte seyisbaşı yahut seyisine de atın antrenörüne verilen cezanın müddeti kadar tekerrür kararlarını de göz önünde bulundurarak birinci fıkranın (d) bendi uyarınca süreksiz olarak yasaklama cezası ile birinci fıkranın (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen süreksiz yasaklama cezası ve atın antrenörüne verilen Nakit cezasının ölçüsünün yarısı oranında Nakit cezası verilir.

Fiilin tekrarı halinde, failin taşıdığı nam ve hizmet sıfatı ile bir evvelki cezanın kategorisine bakılmaksızın; Nakit ve yasaklama cezaları birinci tekrarında; fiilin karşılığı cezanın iki katı, ikinci tekrarında üç katı, üçüncü ve üzeri tekrarlarında ise dört katına çıkarılarak uygulanır.

Attan alınan örnek ve/veya muayene sonucunda birden Çok sayıda yasaklı unsur ve/veya uygulama tespit edilmesi halinde; faillere, hangi husus yahut uygulamanın cezası yüksek ise onun karşılığı ceza uygulanır.

B) Yarışlarda vazifeli şahıslara verilecek cezalar

Yarışlarda görevlendirilen şahıslardan, yasaklı husus yahut uygulama fiiline katıldıkları tespit edilenler hakkında birinci fıkranın (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen süresiz yasaklama cezası ve birinci fıkranın (b) bendinin (3) numaralı alt bendinde belirlenen Nakit cezası uygulanır, bu bireylerin misyonlarına derhal nihayet verilir. Bu şahıslar, yarış işlerinde bir daha görevlendirilemezler.

C) cet uygulanacak yaptırımlar

Atı yasaklı husus yahut uygulamaya maruz bırakma hareketine, Beygir ilgililerinin katıldıkları tespit edilememiş olsa bile, yasaklı husus yahut uygulamaya maruz bırakıldığı tespit edilen Beygir birinci keresinde;

Yarış atlarında tıbbi kullanımı olmayan ve atın yarış performansını etkileyen ve beşinci fıkra uyarınca Bakanlıkça belirlenen yasaklı husus yahut uygulamalar için 14 ay,

Atlarda tıbbi kullanımı olabilen ve yarış sonucunu etkileyebilecek nitelikte olan ve beşinci fıkra uyarınca Bakanlıkça belirlenen yasaklı unsur ve uygulamalar için 9 ay,

Atlarda tıbbi kullanımı olan ve hudutlu olarak performansına tesir eden ve beşinci fıkra uyarınca Bakanlıkça belirlenen yasaklı husus ve uygulamalar için 6 ay,

Atlarda tıbbi kullanımı olan ve performansına tesiri Fazla az olan ve beşinci fıkra uyarınca Bakanlıkça belirlenen yasaklı husus ve uygulamalar için 4 ay,

süreyle koşulara katılmaktan yasaklanır.

Aynı atın tekrar yasaklı husus yahut uygulamaya maruz bırakılması halinde cet verilen yasaklama yaptırımları birinci tekrarında, fiilin karşılığı yaptırımın iki katı, ikinci tekrarında üç katı, üçüncü ve üzeri tekrarlarda dört katına çıkartılarak uygulanır. Atın yarışlardan yasaklanması kesinlikle atın koşma periyotlarını kapsamak zorundadır.

Atın yasaklı husus yahut uygulamaya maruz kaldığı tarihteki sahibi ile atta yasaklı husus yahut uygulamanın tespit edildiği tarihteki sahibinin farklı olması cet uygulanacak yasaklama ile evvelki sahibine verilecek olan yasaklama cezasını etkilemez.

Attan alınan numunede apansızın Çok sayıda yasaklı unsur yahut uygulama tespit edilmesi halinde yasaklı unsur yahut uygulamaya maruz bırakıldığı tespit edilen cet hangi husus yahut uygulamanın yaptırımı yüksek ise onun karşılığı yaptırım uygulanır.

Yarış ve start denemesi günleri dışında attan alınan numunede tespit edilen yasaklı husus yahut uygulamanın, Veteriner Tabip denetiminde, atın tedavisi maksadıyla uygulandığının ispatı halinde, kullanılan yasaklı unsur yahut uygulama yasak kapsamında kıymetlendirilmez. Lakin egzersizde olan attan yarış ve start denemesi günü dışında alınan numunede tespit edilen yasaklı husus yahut uygulamanın Veteriner Tabip reçetesine istinaden atın tedavisi emeliyle yapıldığı ispat edilemezse atın antrenörüne ikibinbeşyüz Türk Lirası Nakit cezası verilir. Şayet tespit edilen yasaklı husus yahut uygulama atın tedavisinde yeri olmayan ve Bakanlıkça belirlenen unsur yahut uygulamalardan ise Nakit cezası yedibinbeşyüz Türk Lirası olarak uygulanır.

Alınan numunesinde atın yasaklı unsur yahut uygulamaya maruz bırakıldığının tespiti halinde, Şahit numunesinin, ülke sonları içerisinde belirlenmiş yetkili bir Öbür resmi yahut Özel laboratuvarda karma mütehassıs heyeti nezaretinde yahut Beygir ilgililerinin talep etmesi ve masraflarını karşılaması suretiyle, tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenip ilan edilen Yurt dışındaki referans laboratuvarlardan birinde test edilmesini Beygir ilgilileri itirazen isteyebilirler. İkinci tahlil sonucu düzenlenen rapor nihaidir.

Bu hususta öngörülen ihtar cezası ile üç aylık mühlete kadar koşulara katılmaktan ve yarışlarla ilgili yerlerde sanat icrasından süreksiz yasaklama cezaları, Yarış Komiserler Konseyi tarafından ilgililerin savunmaları alınmak kaydıyla verilir. Yarış Komiserler Şurası tarafından alınan savunmalar ile öbür bilgi ve evraklar dikkate alınarak, üç aylık süreyi aşan süreksiz yasaklama cezaları ile süresiz yasaklama cezaları Yüksek Komiserler Kurulunca verilir. Bu hususta belirtilen Nakit cezaları ise her iki Şura tarafından da verilebilir.

Eylemin tartı derecesine nazaran, üstte yazılı disiplin cezalarından biri yahut birkaçı Birlikte verilebilir.

Yarış Komiserler Kurulunca verilecek cezalara karşı öğrenme tarihinden itibaren onbeş gün zarfında Yüksek Komiserler Konseyine itiraz edilebilir. Yüksek Komiserler Kurulunca birinci derece olarak yahut itirazen verilen cezalar nihaidir.”

MADDE 8- 6132 sayılı Kanuna aşağıdaki süreksiz unsur eklenmiştir.

“GEÇİCİ UNSUR 4- Bu maddeyi ihdas eden Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten Evvel işlenmiş fiiller sebebiyle verilmiş disiplin cezaları ve hak mahrumiyeti cezaları bir sefere mahsus olmak üzere Tüm sonuçlarıyla Birlikte ortadan kaldırılmıştır. Fakat bu durum, ilgililere daha Evvel verilmiş ve uygulanmış olan cezalardan Dolayı atın ikramiye, kupa ve sair mükafatları ile rastgele bir mali talep için hak doğurmaz.

MADDE 9- 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 14 üncü unsurunun birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“F) atama vasıtaları ile ormanlara Enkaz yahut inşaat atığı atmak ya da hafriyat yahut çöp dökmek;”

MADDE 10- 6831 sayılı Kanunun 16 ncı unsurunun birinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“Devlet ormanları içinde maden aranması ve işletilmesi ile madencilik faaliyeti için zarurî; tesis, yol, güç, su, haberleşme ve altyapı tesislerine, fon bedelleri hariç, bedeli alınarak tarım ve Orman Bakanlığınca müsaade verilir. Lakin, temditler iç ruhsat mühletince müktesep haklar korunmak kaydı ile Devlet ormanları sonları içindeki tohum meşcereleri, gen müdafaa alanları, koruma ormanları, verimli orman alanları, orman parkları, endemik ve korunması gereken Ender ekosistemlerin bulunduğu alanlarda maden aranması ve işletilmesi, tarım ve Orman Bakanlığının muvafakatine bağlıdır. genel bütçe kapsamındaki halk yönetimlerinin; baraj, gölet, liman ve yol üzere yapılarda dolgu maksatlı kullanacağı her türlü Bina hammaddesi üretimi için yapacağı madencilik faaliyetleri ile Mecbur tesislerinden bedel alınmaz.”

“Madencilik faaliyetlerinin ve faaliyetlerle ilgili her türlü yer, yol, yapı ile tesislerin hükmi şahsiyeti haiz amme kuruluşlarına ilişkin ormanlarda yahut Özel ormanlarda yapılmak istenmesi halinde tarım ve Orman Bakanlığınca müsaade verilebilir. Bu takdirde kullanım bedeli, kullanım mühleti, yapılan yapı ve tesislerin bölümü üzere konular genel kararlara Müsait olarak taraflarca tespit edilir.

MADDE 11- 6831 sayılı Kanunun 17 nci hususunun ikinci fıkrası aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“Devlet ormanlarının rastgele bir suretle yanmasından yahut açıklıklarından faydalanılarak işgal, açma yahut hangi halde olursa olsun kesme, sökme, budama yahut boğma yollarıyla elde edilecek yerlerle buralarda yapılacak her türlü Bina ve tesisler, şahıslar ismine tapuya tescil olunamaz. Buralara direkt doğruya orman yönetimince el konulur. Devlet ormanlarında el konulan Tüm Bina ve tesisler, inşa evresinde olanlar da iç olmak üzere, hiçbir karar alınmasına gerek kalmaksızın, Orman genel Müdürlüğü tarafından derhal yıkılır yahut gereksinim görüldüğü takdirde ormancılık hizmetlerinde kullanılabilir. Yanan orman alanlarındaki her türlü emval Orman genel Müdürlüğünce kıymetlendirilir.”

MADDE 12- 6831 sayılı Kanunun 27 nci unsuru aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“MADDE 27- Devlet ormanlarından kesilecek yahut rastgele bir sebeple devrilmiş yahut kesilmiş ağaçlardan, hangilerinin tabanlarının ve hangi Eser çeşidinin kimler tarafından damgalanacağına yahut işaretleneceğine, hangi damga yahut damga yerine geçecek işaretlerin kullanılacağına, orman mahsullerinin kesim, imal, toplama, muhafaza ve satış icaplarına nazaran nakil, istif ve ölçme işlerine, taşıma dokümanının tanzim ve kullanılmasına ilişkin Form ve asıllar Orman genel Müdürlüğünce tayin ve tespit olunur.

Tayin ve tespit olunan damga yahut damga yerine geçecek işaretlerin Orman genel Müdürlüğünce belirlenen bireylerden diğeri tarafından kullanılması yasaktır.

Orman genel Müdürlüğünce belirlenecek temellere nazaran damgaya tabi iken damgasız, işaretlemeye tabi iken işaretsiz olan ve taşıma dokümanı olmayan orman emvali kaçak sayılır.”

MADDE 13- 6831 sayılı Kanunun 31 inci hususunun birinci, ikinci, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“Mülki hudutları içinde verimli Devlet ormanı bulunan köylerde köy nüfusuna kayıtlı ve köyde devamlı oturan yahut burada oturmakta iken yerleşim adresini bu husus kapsamındaki Öbür bir köye taşıyan ya da nüfusa kayıtlı olmasa bile yerleşim adresi olarak kesintisiz en az beş Yıl oturan muhtaç gereksinim sahibi Mesken reislerine, köyde barınmaları için yapacakları konut, ahır, samanlık, ambar ve kümes ile köy halkının müşterek gereksinimi olan okul, cami, sıhhat konutu, köy yolu köprüsü ve köy konağı muhtaçlıkları ve bunların tamiratları için yapacak emval bu ormanlar civarındaki satış istif yerlerinden maliyet bedelinin üçte biri alınmak suretiyle yeni inşaatlarda bir keze mahsus olmak üzere, Tamir için ise gereksinim tespitine nazaran verilir. Bu unsura giren inşaatlar için hak sahiplerinin talebi halinde bu yapacak emval yerine, karşılığı idarece para olarak ödenir.

Nakit ödeme hallerinde işletmesindeki kerestelik emvalin nihayet üç aylık Aleni artırmalı satış fiyatı ortalamasından, maliyet bedelinin üçte biri düşülür. Bu biçimde hesaplanan meblağın yüzde doksanı (% 90) ödenir.”

“Emval yerine, para ödeme temel ve tarzları tarım ve Orman Bakanlığınca tespit edilir.

Bu yerler halkının yakacak muhtaçlıkları tarife bedeli ile karşılanır. Satış istif yerlerinden karşılanması halinde ise; maliyet bedelinin üçte biri alınır.”

MADDE 14- 6831 sayılı Kanunun 33 üncü hususunun birinci fıkrasında yer Meydan “muhtaç” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15- 6831 sayılı Kanunun 34 üncü hususu aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“MADDE 34- Üretimin orman yönetimi tarafından yapılması halinde, hudutları içinde Devlet ormanı bulunan köylerde o yer nüfusuna kayıtlı olarak ikamet eden gerçek şahısların yahut sonları içinde Devlet ormanı bulunan köy ve kasabalarda kurulan ve her birinde ikamet eden Mesken adedinin çoğunluğunun ortak olduğu orman köylerini kalkındırma kooperatiflerinin; amenajman planlarına nazaran baltalık ormanlar, koruya tahvil alanları ve ağaçlandırılacak yapraklı bozuk orman vasfındaki yerlerden, vahidi fiyat yöntemi ile kesip satış istif yerine taşıdıkları yakacak odunların yüzde yüzüne kadarı idarece tayin edilecek müddet içerisinde, istedikleri takdirde kendilerine maliyet bedeli üzerinden verilir.

Devlet ormanlarında üretim işlerinin vahidi fiyat tarzı ile orman yönetimince yaptırılması durumunda; üretim işinde çalışan gerçek şahısların kesip, satış istif yerine taşıdıkları endüstriyel ve yakacak emvale ilişkin istihkak meblağı yüzde on, orman köylerini kalkındırma kooperatiflerine ise yüzde yirmi ziyadesiyle ödenir.

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Toplumsal Sigortalar ve genel sıhhat Sigortası Kanununun 4 üncü hususunun birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi yahut ek 5 inci hususu kapsamında sigortalı olan şahıslara orman yönetimi tarafından vahidi fiyat yöntemi ile yaptırılan, odun üretimi, silvikültür, ağaçlandırma, toprak koruma, fidan ve tohum üretimi üzere işlere ilişkin istihkak fiyatları; ödemenin yapılacağı tarihlerde Toplumsal Emniyet Kurumuna kendi sigortalılıklarından kaynaklanan prim borcu ve bunlara ait gecikme cezası ve gecikme artırımı borcunun bulunmaması kaidesiyle yüzde beş ziyadesiyle ödenir.

Yukarıdaki fıkralarda belirtilen haklardan yararlanabilmek için işlerin vahidi fiyat kararı ve şartnamelerdeki müddetler ve temellere Müsait olarak yapılması koşuldur.

Orman Kanununda değişiklik yapan 23/9/1983 tarihli ve 2896 sayılı Kanunun süreksiz 1 inci unsuru kararlarından evvelce yararlanmakta olan orman köylülerine ve bunların Mesken adedinin çoğunluğunun ortak olduğu orman köylerini kalkındırma kooperatiflerine istedikleri takdirde ürettikleri endüstriyel ve yakacak odunlar, bu unsurdaki asıllar ve işletme müdürlüğünün satış ortalama fiyatlarından yüzde yirmi düşülerek tespit edilecek bedel üzerinden verilir.

Bu unsur kararlarının uygulanması ile ilgili temel ve yordamlar Orman genel Müdürlüğünce belirlenir.”

MADDE 16- 6831 sayılı Kanunun 41 inci hususu aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“MADDE 41- Rastgele bir suretle satışı yapılmış orman emvali, bedeli ödenmeden yahut karşılığı banka teminat mektubu yahut Devlet tahvili temin edilmeden, damgaya tabi olanlar damgalanmadan yahut işaretlemeye tabi iken işaretsiz olanlar taşıma evrakı olmaksızın nakledilemez. Bunlar için düzenlenecek evraklarda emvalin adedi, cinsi, nevi, vasfı, ebadı, ölçüsü, bedeli, devinim tarihi ve saati ile orta dikkate alınarak tanınan geçerlilik müddeti gösterilir.

Taşıma dokümanları mal sahibinin istediği yere ve taşıyıcının taşıma imkanlarına nazaran sureli olarak verilir.

Malın birinci götürüldüğü yerlerden Öbür yerlere taşınmasında, taşıyanın taşıma evrakını yeniletmesi lazımdır.

Orman emvali; adedi, cinsi, nevi, vasfı, ebadı, bedeli, devinim tarihi ve saati ile geçerlilik müddeti prestijiyle ibraz olunan taşıma evrakına uyduğu ve damgaya yahut damga yerine geçecek işaretlemeye tabi olanlar damgalı yahut işaretli bulunduğu takdirde, hepsi üzerinden hacmen yüzde on ve yükünün yüzde onbeşine kadar çıkacak fazlalık için taşıma dokümanında yazılı satış bedeli üzerinden fiyatı ve bu fiyatın yüzde on fazlası alınarak hür bırakılır.

Yukarıdaki hadleri aşan ölçü, Tüm fazlalığa şamil olmak üzere kaçak sayılarak idarece müsadere olunur.”

MADDE 17- 6831 sayılı Kanunun 42 nci hususunun birinci fıkrası aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“Orman içinde yapılacak nakliyat, orman yönetiminin göstereceği yollardan yapılır. Taşıma evrakı emval taşıyanların hep üzerinde bulunur ve ilgili memurlar tarafından istenildiğinde gösterilmesi zaruridir.”

MADDE 18- 6831 sayılı Kanunun 54 üncü hususunun birinci fıkrası aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“Hususi ormanlarda yapılacak plan, kesilecek ağaçların belirlenerek damga yahut işaretleme, istihsal ve murakabe işlerinde çalışan orman memurlarının yasal harcırah ve masrafları özel orman sahipleri tarafından ödenir.”

MADDE 19- 6831 sayılı Kanunun 75 inci hususunun birinci fıkrası aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“Orman yönetimi yangınları önlemek gayesiyle en Fazla beş yılda tahakkuk ettirilecek bir plan ve program dahilinde yangın güvenlik yolları ve yangın kule ve kulübeleri yapmak ve bunları yönetim merkezlerine telli ve telsiz telefonla bağlamakla mükellef olduğu üzere yangın tehlikesinin Çok olduğu mıntıkalarda gerek gördüğü yerlerde ve Kafi ölçüde yangın söndürme alet ve gerecini havi motorlu vasıtalarla teçhiz ve destek edilmiş yangın grupları bulundurur.”

MADDE 20- 6831 sayılı Kanunun 89 uncu hususu aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“MADDE 89- Bu Kanunun tatbiki bakımından imalat ve fabrikasyonun denetimine Orman genel Müdürlüğü salahiyetlidir. Bu denetimin ve umumiyetle taşıma evraklarının denetiminin nasıl yapılacağı Orman genel Müdürlüğünce tespit olunur.”

MADDE 21- 6831 sayılı Kanunun 94 üncü hususuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu Kanunun 14 üncü hususunun (F) bendinde belirtilen fiilleri işleyenler hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili kararları uygulanır.”

MADDE 22- 6831 sayılı Kanunun 97 nci hususu aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“MADDE 97- Orman yönetimi tarafından kesilecek ağaçların tespitinde kullanılan damga ya da damga yerine geçecek işaretleri, ağaçları keserken taban kütükte bırakmayanlarla damgalı ya da işaretli ağaçları tespit edilen hadde göre daha yüksekten kesenlere, kesilen her ağaç için beşyüz Türk Lirası idari Nakit cezası verilir.

Orman yönetiminin kesilecek ağaçların tespitinde kullandığı damga ya da damga yerine geçecek işaretleri taklit edenler yahut taklit fiiline iştirak etmeksizin kullananlar Türk Ceza Kanununun 202 nci hususunun ikinci fıkrasına nazaran cezalandırılırlar.”

MADDE 23- 6831 sayılı Kanunun 100 üncü hususu aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

“MADDE 100- 41 inci unsura ters olarak her çeşit orman emvalini taşıma evraksız, damgaya tabi olanları damgasız, işaretlemeye tabi olanları işaretsiz halde nakledenler 108 inci unsur yeterince cezalandırılır.

Taşıma dokümanını değiştirmeksizin ağaç, odun, kömür ve diğer orman mahsullerini taşıyanların malları, kaçak olup olmadığının incelenmesi için 84 üncü hususta gösterilen halde alıkonulur. Kaçak olmadığı ve taşıma dokümanının yenilenmediği tahakkuk ederse, alıkonulan mallar derhal taşıyana teslim edilerek taşıma evrakı verilir.

Malların kaçak olduğu anlaşılırsa 108 inci unsur kararı tatbik olunur.

Taşıma dokümanını değiştirmeden nakliyat yapanlara beşbin Türk Lirası idari Nakit cezası verilir. Ormandan kesilen ağaçlardan damgaya tabi orman emvalini damgasız, işaretlemeye tabi olanları işaretsiz olarak orman yönetiminin istif yerlerine götürenlere ikibinbeşyüz Türk Lirası idari Nakit cezası verilir.”

MADDE 24- 6831 sayılı Kanunun 105 inci hususu aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“MADDE 105- 69 uncu unsurda yazılı halk Kurum ve kuruluşlarında çalışan memurlarla, orman teşkilatında görevli olanlardan yangın yerine yardım göndermeyenlerle ilgi göstermeyenler, Türk Ceza Kanununun 170 inci hususunda tanımlanan cürmü ihmali davranışla işlemiş olmak hasebiyle cezalandırılır.”

MADDE 25- 6831 sayılı Kanunun 109 uncu hususu aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“MADDE 109- Ağaçlarda bulunan resmi damga yahut damga yerine geçecek işaret ve numaraları bozanlar ve orman hudutlarındaki taksimata mahsus işaretleri ve levhaları ve orman kadastrosunda Hudut noktalarını gösteren sabit taş yahut beton kazıkları, ormanlardaki otlak, yaylak ve kışlakların Hudut işaretlerini kıranlar, kaldıranlar, meçhul hale getirenler, yerlerini değiştirenler, fiilleri hata oluşturmadığı takdirde, ikibinbeşyüzyirmibeş Türk Lirasından yirmibin Türk Lirasına kadar idari Nakit cezası ile cezalandırılır.”

MADDE 26- 6831 sayılı Kanunun 110 uncu unsurunun birinci fıkrasında yer Meydan “elli” ibaresi “binbeşyüz” biçiminde, üçüncü fıkrasında yer Meydan “iki yıldan yedi yıla” ibaresi “üç yıldan on yıla” halinde, dördüncü fıkrası aşağıdaki biçimde ve beşinci fıkrasında yer Meydan “yirmibin güne kadar” ibaresi “yirmibin günden yirmibeşbin güne kadar” formunda değiştirilmiştir.

“Kasten orman yakan kişi, on yıldan az olmamak üzere mahpus ve bin günden onbin güne kadar isimli Nakit cezası ile cezalandırılır. Kabahatin, yangına müdahalenin geciktirilmesi yahut yangının söndürülmesinin zorlaştırılması hedefiyle ve bu maksadı gerçekleştirmeye elverişli olacak yer, Vakit yahut kaidelerde işlenmesi halinde faile verilecek ceza yarı oranında artırılır.”

MADDE 27- 6831 sayılı Kanuna aşağıdaki ek unsur eklenmiştir.

“EK HUSUS 18- Tescilli olsun yahut olmasın birebir yahut komşu köy, mahalle ve beldelerin orman tahdidi yahut orman kadastrosu çalışma alanlarında bulunan tıpkı taşınmazların, ilan edilerek katılaşmış aniden Fazla orman kadastrosuna nazaran orman sayılıp sayılmaması bakımından farklı vasıflarda sonlandırılmış olduğunun tespiti halinde, bu taşınmazlarda, katılaşmış mahkeme kararlarıyla oluşturulan hudutlar Bâtın kalmak kaydıyla, evvelden yapılmış olan orman kadastro çalışmaları Tüm sonuçları ile kararsız sayılır. Orman genel Müdürlüğünce yeni bir orman kadastro komitesi görevlendirilir. Görevlendirilen orman kadastro kurulu bu taşınmazlarda, bu Kanunda öngörülen kararlar çerçevesinde orman kadastrosu ve 2/B uygulamasını yapar ve 10 uncu unsura nazaran ilan eder. Bu kapsamda ilan edilen orman kadastro çalışmasındaki sonlandırma temel alınır. duyuru tarihinden itibaren otuz gün içinde kadastro mahkemelerinde, kadastro mahkemesi olmayan yerlerde kadastro davalarına bakmakla misyonlu mahkemelerde dava açılmadığı takdirde ilan edilen çalışma mutlaklaşır. Bu çalışmalarda 11 inci husustaki hak düşürücü müddet aranmaz.

Bu unsura nazaran yapılacak kadastro çalışmaları ikinci kadastro sayılmaz.

Bu unsura nazaran orman kadastro çalışması yapılan alanlarda yer Meydan taşınmazlar hakkında açılmış davalar bulunması halinde yapılan çalışmalar Orman genel Müdürlüğünce mahkemeye bildirilir.”

MADDE 28- 6831 sayılı Kanuna aşağıdaki ek unsur eklenmiştir.

“EK HUSUS 19- Kocaeli ili, Kartepe ilçesi, Nusretiye Mahallesinde 31/12/1981 tarihinden Evvel ilim ve fen bakımından orman niteliğini kaybettiği belirlenen alanlarda bu Kanunun 2 nci unsuru (B) bendi uygulaması tekrar yapılır. Yapılacak uygulamada sonları Orman genel Müdürlüğünce tespit edilemeyen yanan orman alanlarına ait kıymetlendirme yapılmaz.

Bu hususa nazaran yapılacak kadastro çalışmaları ikinci kadastro sayılmaz.”

MADDE 29- 6831 sayılı Kanuna aşağıdaki ek husus eklenmiştir.

“EK HUSUS 20- Bu Kanunun 4 üncü hususunun birinci fıkrasının (C) bendi mucibince tesis edilen ve tapuda hala farklı malikler ismine kayıtlı olan özel ormanlar; orman bölge müdürlüğünün talebi ile Orman genel Müdürlüğünce görevlendirilen orman kadastro kurullarınca; 31/12/2022 tarihinden Evvel tapulama/kadastro, Bayındırlık mevzuatı yahut hükmen oluşturulan tapu kayıtları temel alınarak parsel bazında yine kıymetlendirilir. Bu parseller üzerinde evvelce özel orman olarak sonlandırılan alanlar, farklı malikler ismine kayıtlı ve üç hektardan Ufak ise orman sayılmayan yer, üç hektar yahut daha Aka ise özel orman olarak tekrar sonlandırılarak 10 uncu unsura nazaran ilan edilir. duyuru tarihinden itibaren otuz gün içinde kadastro mahkemelerinde, kadastro mahkemesi olmayan yerlerde kadastro davalarına bakmakla vazifeli mahkemelerde dava açılmadığı takdirde ilan edilen çalışma nihaileşir.

Bu hususa nazaran yapılacak kadastro çalışmaları ikinci kadastro sayılmaz.”

MADDE 30- 6831 sayılı Kanuna aşağıdaki süreksiz unsur eklenmiştir.

“GEÇİCİ UNSUR 13- 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında kanun yeterince tazminat ödenmemesi kaydıyla 31/12/2023 tarihine kadar halk Vazifelilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Toplumsal Haklara Ait 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Devre Toplu Kontratın İkinci Kısım Birinci Kısmının 34 üncü unsuru ile Üçüncü Kısım Dördüncü Kısmının 17 nci hususunda sayılan sebeplerle anılan hususlar uyarınca tazminat ödemesine hak kazanacaklar için bu Kanunun bu maddeyi ihdas eden kanun ile yürürlükten kaldırılan 71 inci unsurunun uygulanmasına devam edilir.”

MADDE 31- 6831 sayılı Kanunun 71 inci unsuru yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 32- 6831 sayılı Kanunun ek 6 ncı hususu yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 33- 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 1 inci unsuru aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

MADDE 34- 2330 sayılı Kanunun 2 nci hususunun birinci fıkrasına (h) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bent buna nazaran teselsül ettirilmiştir.

“ı) Orman yangınlarını söndürme çalışmalarında Orman genel Müdürlüğü tarafından fiilen görevlendirilen işçi ve gönüllüler ile bu kapsamda misyon verilen öteki halk görevlilerini;”

MADDE 35- 2330 sayılı Kanuna aşağıdaki süreksiz unsur eklenmiştir.

“GEÇİCİ HUSUS 5- 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 69 uncu unsuru kapsamında görevlendirilen gönüllüler tarafından 19/4/2018 tarihinden itibaren, diğer hak sahipleri tarafından ise 2330 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren meydana gelen vefat, malullük yahut yaralanma sebepleri, bu maddeyi ihdas eden Kanunla bu Kanunun 1 inci ve 2 nci unsurlarında yapılan değişikliğin kapsamına girenler, müracaatları üzerine durumlarına Müsait olarak bu Kanunda düzenlenen haklardan tıpkı yol ve asıllar çerçevesinde yararlanırlar. Lakin, bunlara nakdi tazminat hakları Bilinmeyen kalmak kaydıyla bu hususun yürürlüğe girdiği tarihten evvelki Devre için geriye dönük olarak rastgele bir ödeme yapılmaz.

Orman Kanununun 71 inci hususu kapsamında tazminat alanlara bu kanun kapsamında ödeme yapılmaz.

Bu maddeyi ihdas eden Kanunla bu Kanunun 2 nci unsurunda yapılan değişiklik kapsamına girenlere değişiklik öncesinde bağlanmış olan aylıklar, ilgili mevzuatına Müsait olarak bağlanmış sayılır ve bunlarda bir eksiltme yapılmaz.”

MADDE 36- 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanununa aşağıdaki ek unsur eklenmiştir.

“EK UNSUR 7- Evvelce tahdidi yahut kadastrosu yapılmış orman alanları ile bu kanun kapsamında orman kadastrosu yapılacak orman alanlarında 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci unsurunun birinci fıkrasının (B) bendine nazaran orman hududu dışına çıkarılacak yerler, 4 üncü ve 39 uncu unsurlarda yer Meydan asıllar çerçevesinde tayin ve tespit edilerek eş vakitli olarak ek 4 üncü unsurda yer Meydan temeller dahilinde Hazine ismine tescil edilir. Lakin, bu çalışmaları yapacak olan kadastro takımı ile yapılacak itirazları inceleyecek kadastro kuruluna, Orman genel Müdürlüğünce orman kadastro komitelerinde en az iki Yıl çalışmış bir yüksek orman mühendisi yahut orman mühendisi ile bir yüksek Ziraat mühendisi yahut Ziraat mühendisi ilaveten görevlendirilir.

Hak sahibi gerçek ve hukuksal şahıslar tarafından orman sonları dışına çıkarma süreçlerine karşı açılacak itiraz davalarında düşman Hazine ve Orman genel Müdürlüğüdür. Orman genel Müdürlüğünce açılacak davalarda hasım, hak sahibi gerçek ve hukuksal bireylerdir.

Kesinleşme tarihinden itibaren on Yıl geçtikten sonra, kadastrodan evvelki türel sebeplere dayanılarak Hazine dış itiraz olunamaz ve dava açılamaz.”

MADDE 37- 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Müdafaa ve Arazi Kullanımı Kanununun 8/K unsuruna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Bakanlık; Hazinenin Özel mülkiyetinde yahut Devletin karar ve tasarrufu altında bulunan tarım yerleri dış olmak üzere, mülkiyeti gerçek ve hukukî bireylere ilişkin olup, hisselilik, mülkiyet ihtilafı, kesimlilik, ziraî faaliyete nihayet verilmesi, göç yahut Öbür bir sebeple üst üste iki Yıl mühletle işlenmeyen tarım yerlerini tespit ederek, iktisada kazandırılması ve halk faydasına kullanılması için bu toprakları kira geliri arazi maliklerine ilişkin olmak üzere ve arazinin vasfının değiştirilmemesi kuralıyla dönemlik olarak rayiç bedelden aşağı olmamak üzere kiraya verir.

Kiralama öncelikli olarak kiraya verilecek arazinin bulunduğu yerleşim yerinde ikamet edenlere ya da 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı tarım Kanununun 3 üncü unsurunda belirtilen sivil cemiyet kuruluşlarına ve Uğraş odalarına yapılır. Bakanlık kiralama süreçlerini genel kararlara nazaran taşınmaz ticareti yetki dokümanına sahip işletme ve kontratlı işletmelere de yaptırabilir. Bu unsura nazaran kiralanan topraklar Bakanlıkça belirlenen kayıt sistemlerine kaydedilir ve kiracılar bu topraklarla ilgili ziraî takviyelerden yararlandırılır.

Kiralanacak toprakların rayiç kira bedelleri ve kiralayanların yetiştirebilecekleri Eser yahut Eser kümeleri Bakanlık Vilayet yahut ilçe müdürlükleri tarafından mahallinde yahut elektronik ortamda ilan edilir. Öncelikli kümelerden apansız Çok istekli çıkması halinde en yüksek teklifi verene kiralanır. Öncelikli kümelerden istekli çıkmaması halinde diğer isteklilerden en yüksek teklifi verene kiralanır.

Arazi maliklerine yahut hak sahiplerine ulaşılamaması halinde kira bedelleri toprağa özgülenerek bir halk bankası nezdinde açılacak vadeli hesaba yatırılarak nemalandırılır. Mülkiyeti ihtilaflı topraklarda ihtilafın giderilmesi halinde biriken kira geliri ve ferileri hak sahiplerine dağıtılır.

Kiralanacak toprakların; sınıfı, parsel büyüklüğü, verimliliği üzere konular dikkate alınarak tespit edilmesi, kiralama yol ve asılları, kira bedellerinin ve müddetlerinin belirlenmesi ile kiralamaya ve kira gelirlerinin hak sahiplerine dağıtımı ile bu hususun uygulanmasına ait öbür konular Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 38- 4/5/2007 tarihli ve 5648 sayılı tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Hizmetleri Hakkında Kanuna aşağıdaki süreksiz unsur eklenmiştir.

“Kısmi vakitli çalışanlar

GEÇİCİ UNSUR 3- Kurumda 14 üncü unsurun mülga dokuzuncu fıkrası uyarınca hizmet akdi ile kısmi vakitli uzman olarak çalışmakta olup hala Kurumda vazife yapan çalışandan bu hususun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on Amel günü içerisinde yazılı olarak başvuranlar, 375 sayılı kanun Kararında Kararnamenin ek 27 nci hususu kapsamında “İdari Uzman” unvanlı kontratlı işçi durumuna atanır. Bu unsurun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on Amel günü içerisinde yazılı olarak başvurmayanların ataması yapılmaz ve bunlarla hizmet akdi imzalanmaz. Bu hususa nazaran atananların Kurumda geçen kısmi vakitli çalışmaya ait toplumsal Emniyet primi gün sayıları, idari uzmanlara yapılacak ödemelerin tespitinde temel alınacak hizmet mühleti hesabında dikkate alınır.”

MADDE 39- 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine İsmine Orman Hudutları Dışına Çıkarılan Yerlerin Kıymetlendirilmesi ile Hazineye İlişkin tarım Yerlerinin Satışı Hakkında Kanunun 10 uncu unsurunun birinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Orman köylülerinden ormancılık faaliyetlerinde vahidi fiyatla çalışanlara kendi mülki hudutları içerisinde istihsali yapılan oduna dayalı orman eserlerinin satış gelirlerinden üretim sarfiyatları düşüldükten sonra kalan meblağın yüzde onuna kadarı birebir yahut nakdi olarak dağıtılır; bu oranı ve verilme halini belirlemeye tarım ve Orman Bakanı yetkilidir. Dağıtıma ait adap ve asıllar Orman genel Müdürlüğünce hazırlanan yönetmelikle belirlenir.”

GEÇİCİ UNSUR 1- (1) 6/2/2023 tarihinde meydana gelen zelzeleler nedeniyle inanılmaz Vaziyet ilan edilen vilayetlerde aktiflik gösteren kooperatifler ile üst kuruluşları, 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamında olağan genel konsey toplantılarını 31/12/2023 tarihine kadar, Bina kooperatifleri ve üst kuruluşları ise olağan genel şuralarını 2023 mali yılı olağan genel heyet toplantısı ile birleştirerek 30/6/2024 tarihine kadar yapabilirler. Lakin bu vilayetlerde ortakları bulunan ziraî maksatlı kooperatif birlikleri ile bunların merkez birliklerinin genel konsey toplantıları 31/12/2023 tarihinden Evvel yapılamaz. Bu tarihlere kadar misyon mühletleri dolacak olan var organların vazife, yetki ve sorumlulukları yapılacak olan genel konsey toplantısına kadar devam eder.

(2) 6/2/2023 tarihinde meydana gelen zelzeleler nedeniyle harika Vaziyet ilan edilen vilayetlerde aktiflik gösteren 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, bitki Sıhhati, Besin ve Yem Kanunu ile 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Ziraî Üretici Birlikleri Kanunu kapsamındaki birliklerin genel heyet toplantıları 31/12/2023 tarihine kadar yapılır. Bu birliklerin üst örgütlenmesi olan merkez birliklerinin genel konsey toplantıları ise 31/12/2023 tarihinden Evvel yapılamaz. var organların vazife, yetki ve sorumlulukları yapılacak olan genel konsey toplantısına kadar devam eder.

MADDE 40- (1) Bu Kanunun;

a) 13 üncü, 14 üncü ve 15 inci hususları yayımı tarihinden altı ay sonra,

b) öbür unsurları yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 41- (1) Bu kanun kararlarını Cumhurbaşkanı yürütür.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir