Eğitim Aile Sağlığı Merkezleri Yönetmeliği Yayımlandı

Bilgi, Devlet Liseleri, Devlet Okulları, Devlet Üniversiteleri, Genel, Haberler, İş Dünyası, Oyun, Özel Liseler, Özel Okullar, Özel Üniversiteler, Teknoloji Nis 29, 2023 Yorum Yok

EĞİTİM AİLE SIHHATİ MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin hedefi; kurumsal kontrat imzalamak suretiyle eğitim aile sıhhati merkezlerinde yahut eğitim aile hekimliği ünitelerinde, aile hekimliği hizmetlerinin sunumunda misyon Meydan eğitici, asistan, aile sıhhati çalışanı ve eğitim kurumuna yapılacak ödemeler ve kontrat asıllarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik;

a) Aile hekimliği uzmanlık eğitimi veren ve Bakanlık ile kontrat imzalamış olan eğitim kurumlarını,

b) Kurumsal kontrat kapsamında misyon yapan eğiticileri, asistanları ve aile sıhhati çalışanlarını,

kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Kanunun 3 üncü unsurunun dokuzuncu fıkrası ile 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 352 nci, 361 inci ve 508 inci unsurlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aile sıhhati çalışanı: Aile doktoru ile Bir arada hizmet veren, kontratlı olarak çalıştırılan yahut Bakanlık yahut eğitim kurumunca görevlendirilen hemşire, ebe, sıhhat memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyenini,

b) Asistan: Tıpta uzmanlık mevzuatına nazaran aile hekimliği uzmanlık eğitimi veren üniversite ya da Bakanlığa bağlı eğitim ve araştırma ile halk Özel işbirliği modeli ile hizmet sunan hastanelerinde aile hekimliği uzmanlık eğitimi Meydan ve eğiticinin nezaret ve uyumunda, eğitim aile sıhhati merkezlerinde yahut ünitesinde aile hekimliği hizmeti veren asistan/araştırma görevlisini,

ç) Bakanlık: sıhhat Bakanlığını,

d) Eğitici: Eğitim aile sıhhati merkezinde yahut eğitim aile hekimliği ünitesinde, tıpta uzmanlık mevzuatında belirlenen sorumluluğu çerçevesinde, asistanlarca sunulan aile hekimliği hizmetlerini ve bu çalışanın eğitimlerini koordine eden, öğretim üyesi, eğitim vazifelisi ve başasistan üzere tıpta uzmanlık mevzuatına nazaran eğitim vermeye yetkili bireyleri,

e) Eğitim aile hekimliği ünitesi: Eğiticinin nezaret ve uyumunda, aile hekimliği hizmeti veren bir asistan ile en az bir aile sıhhati çalışanından oluşan, üniversite yahut Bakanlığa bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile halk Özel işbirliği modeli ile hizmet sunan hastanelerine bağlı yapıyı,

f) Eğitim aile sıhhati merkezi: Eğiticinin nezaret ve uyumunda, bir yahut aniden Çok asistan ile aile sıhhati çalışanlarınca aile hekimliği hizmetinin verildiği ve tamamı eğitim aile hekimliği ünitelerinden oluşan üniversite yahut Bakanlığa bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile halk Özel işbirliği modeli ile hizmet sunan hastanelerine bağlı yapıyı,

g) Eğitim kurumu: Tıpta uzmanlık mevzuatına nazaran aile hekimliği uzmanlık eğitimi veren üniversite ya da Bakanlığa bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile halk Özel işbirliği modeli ile hizmet sunan hastanelerini,

ğ) Süreksiz asistan: Asistanın yıllık müsaade, hastalık müsaadesi ve öbür nedenlerle misyon başında bulunamadığı müddette yerine bakan asistanı,

h) Süreksiz aile sıhhati çalışanı: Aile sıhhati çalışanının yıllık müsaade, hastalık müsaadesi ve diğer nedenlerle misyon başında bulunamadığı müddette yerine bakan aile sıhhati çalışanını,

ı) Gezici sıhhat hizmeti: Asistan ve/veya aile sıhhati çalışanının, müdürlükçe tespit edilen Irak mahalle, belde, köy, mezra üzere yerleşim ünitelerine, Bakanlıkça belirlenen adap ve temellere nazaran giderek mahallinde vereceği sıhhat hizmetini,

i) Müdürlük: Vilayet sıhhat müdürlüğünü,

j) Tavan fiyat: 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü hususunun (B) bendine nazaran istihdam edilen kontratlı işçi için öngörülen brüt tavan fiyatı,

k) Yerinde sıhhat hizmeti: Asistan ve/veya aile sıhhati çalışanının, müdürlükçe tespit edilen cezaevi, çocuk ıslahevi, huzurevi, korunmaya muhtaç çocukların barındığı çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları üzere toplu Ömür alanlarına Bakanlıkça belirlenen adap ve asıllara nazaran giderek, yerinde vereceği sıhhat hizmetini,

ifade eder.

Eğitim aile sıhhati merkezi ve eğitim aile hekimliği birimi

MADDE 5- (1) Asistanların alan eğitimleri için aile hekimliği uzmanlık eğitimi veren üniversitelerde, valilik ile üniversite rektörlüğü ortasında imzalanacak EK-1’de yer Meydan kontrat üzerine, Bakanlığa bağlı eğitim araştırma hastanelerinde direkt Bakanlıkça, asistan sayısı temel alınarak eğitim aile sıhhati merkezi yahut eğitim aile hekimliği ünitesi açılır. Eğitim kurumuna bağlı birden Çok eğitim aile sıhhati merkezi açılabilir.

(2) Eğitim kurumunca direkt yahut eğitim kurumunun talebi üzerine müdürlük tarafından eğitim aile sıhhati merkezi hizmet yeri oluşturulur. Müdürlük tarafından oluşturulan eğitim aile sıhhati merkezi/eğitim aile hekimliği ünitesi eğitim kurumuyla koordineli bir formda müdürlükçe işletilir. Fakat halk Özel işbirliği modeli ile hizmet sunulan hastanelere bağlı eğitim aile sıhhati merkezleri/eğitim aile hekimliği üniteleri müdürlük tarafından açılır ve işletilir.

(3) Boşalan yahut yeni açılacak aile hekimliği üniteleri yerleştirme ilanına çıkılmadan Evvel vilayetteki eğitim kurumlarına bildirilir ve talep edilen üniteler eğitim kurumlarına tahsis edilir.

(4) Eğitim aile sıhhati merkezinin/eğitim aile hekimliği ünitesinin, sıhhat hizmetlerinin çeşidine ve niteliğine Müsait olması, hizmeti sunan ve kullananların memnuniyetini sağlaması, işlevsel ve yapısal olarak belirlenen minimum koşulları sağlaması ve hizmetten yararlanacakların basitçe ulaşabilecekleri yerde olması temeldir.

(5) Eğitim aile sıhhati merkezindeki/eğitim aile hekimliği ünitesindeki asistan ve aile sıhhati çalışanı ile ayrıyeten mukavele yapılmaz.

(6) Eğitim aile sıhhati merkezinde/eğitim aile hekimliği ünitesinde; eğiticinin nezaret ve uyumunda, aile hekimliği uzmanlık eğitimi gören bir yahut apansız Çok asistan tarafından aile hekimliği hizmeti verilir. Asistanların rotasyon müddetleri Tıpta Uzmanlık Şurası (TUK) kararlarına nazaran belirlenir.

(7) Hizmet sunumu, kontrol ve yere ait konularda bu Yönetmelikte karar bulunmayan hallerde 25/1/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği kararları uygulanır.

(8) Eğitim aile sıhhati merkezi/eğitim aile hekimliği ünitesinde çalışan asistanlar için yapılacak uzaktan ve/veya yerinde eğitimler hizmette aksamaya Saha vermeyecek biçimde planlanır ve uygulanır. Bu eğitimler haftada iki gün ikişer saat olmak üzere Yekün dört saat olarak verilir ve çalışma müddetine iç edilir. Eğitici, beş üniteye kadar haftalık taban sekiz saat, altı ve üzerindeki her ünite için haftada ek bir saat eğitim/hizmet verir. Eğitim gereksinimleri için eğitim aile sıhhati merkezlerinde eğitim salonu/asistan odası ve araç gereçler bulunur.

(9) Eğitim aile sıhhati merkezi/eğitim aile hekimliği ünitesinde verilen aile hekimliği hizmetleri, eğiticinin nezaret ve uyumunda verilir. Eğitici müdürlük ile uyumu sağlamakla vazifeli olduğu üzere eğitim kurumu tarafından işletilen eğitim aile sıhhati merkezi/eğitim aile hekimliği ünitesinin işletilmesinden kurumu ile Bir arada birinci derecede sorumludur.

(10) Eğitim aile hekimliği üniteleri, çalışma bölgesi içinde olmak kaydıyla bu unsurdaki konulara bağlı kalınarak eğitim kurumunun teklifi ve müdürlüğün onayı ile hizmet yerini değiştirebilirler. Eğitim aile sıhhati merkezlerine Bakanlık tarafından belirlenen kıstaslar çerçevesinde İsim verilir.

(11) Eğitim aile sıhhati merkezi/eğitim aile hekimliği ünitesinde eğitim kurumu tarafından eğitici, asistan ve aile sıhhati çalışanı olarak görevlendirilen işçi tam gün aslına nazaran çalışır. Mesai saatleri ve günleri, çalışma yerinin kaideleri da dikkate alınmak suretiyle çalıştığı bölgedeki şahısların gereksinimlerine Müsait olarak eğitim kurumu tarafından belirlenir ve müdürlükçe onaylanır. Yapılacak konut ziyaretleri ve gezici/yerinde sıhhat hizmetleri çalışma müddetine iç edilir. Çalışılan gün ve saatler eğitim aile sıhhati merkezi/eğitim aile hekimliği ünitesinin görünür bir yerine asılarak şahısların bilgilenmesi sağlanır.

(12) Eğitim aile sıhhati merkezi/eğitim aile hekimliği ünitesinde kayıtlı şahıslar için gereken tetkik, teşhis ve görüntüleme hizmetleri eğitim kurumunca verilir. Eğitim kurumunun talebi halinde bu hizmetler müdürlük aracılığı ile de temin edilebilir.

(13) Eğitici ve asistanlar Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğindeki aile tabiplerinin, aile sıhhati çalışanları ise Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğindeki aile sıhhati çalışanlarının yetkilerine sahip olup vazife ve sorumlulukları ile yükümlüdürler. Eğitici ve asistanlar Bakanlıkça belirlenen eğitimlerden muaftır.

(14) Eğitim aile sıhhati merkezlerinde eğitici, asistan ve aile sıhhati çalışanlarının vazifeye başlayışları ve ayrılışları eğitim kurumu sorumluluğunda yapılır. İşçi hareketleri bir ay öncesinden müdürlüğe bildirilir.

(15) Aile Hekimliği Kanununun 5 inci unsurunun birinci fıkrasının ikinci cümlesine istinaden bireylerin aile tabiplerini değiştirme hakları Bâtın olmak kaydıyla sıhhat hizmeti planlamasına Müsait olarak müdürlüğün teklifi ve Bakanlığın onayına istinaden eğitim aile hekimliği ünitelerine ferdî yahut toplu olarak aile hekimliği şahıs kaydı yahut kayıt değişikliği yapılır.

Kurumsal esaslar

MADDE 6- (1) Eğitim aile sıhhati merkezinde ve eğitim aile hekimliği ünitesinde misyon yapacak olan eğitici, asistan ile aile sıhhati çalışanları eğitim kurumu tarafından belirlenir ve müdürlüğe bildirilir. Vakıf üniversiteleri dış olmak üzere eğitim kurumu tarafından aile sıhhati çalışanı temin edilemediği durumlarda müdürlük tarafından görevlendirme yapılır. Eğitim aile sıhhati merkezlerinde; eğitici, asistan ve aile sıhhati çalışanlarının yıllık müsaade, hastalık müsaadesi ve öteki nedenlerle vazife başında bulunamadığı müddette eğitim kurumunca öncelikle birebir eğitim aile sıhhati merkezinde çalışanlar ortasından olmak üzere en Çok bir ünite için görevlendirme yapılır. Eğitim aile hekimliği üniteleri için ise birebir aile sıhhati merkezindeki öbür eğitim aile hekimliği ünitelerinden görevlendirme yapılır. Bu fıkraya nazaran yapılan görevlendirmeler en geç ilgilinin ünitesini boşalttığı tarihte müdürlüğe bildirilir.

(2) Eğitim aile sıhhati merkezi/eğitim aile hekimliği ünitesinde vazife yapacak olan eğitici, asistan ve aile sıhhati çalışanları; müsaadeler, disiplin süreçleri ve yarar getirici aktiflik yasağı bakımından asli statülerine ait mevzuata tabidirler.

(3) Eğitim kurumunda aniden Çok eğiticinin bulunduğu hallerde birimlerin/asistanların sorumluluğu eğiticiler ortasında paylaştırılabilir.

(4) Eğitim aile hekimliği üniteleri ile bu ünitelerde vazifeli asistan ve aile sıhhati çalışanlarının hafta içi çalışma müddeti, kırk saatten az olmamak kaydıyla Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde yer Meydan tarz ve temeller çerçevesinde belirlenir. Eğitim faaliyetleri sıhhat hizmetinin kesintisiz ve faal sunumunu Olumsuz etkilemeyecek biçimde eğitim kurumunca yürütülür. Eğitim aile hekimliği ünitelerinde misyonlu eğiticilerin haftalık çalışma mühleti kendi mevzuatına nazaran belirlenir.

(5) Asistanın eğitim müddetinin tamamlanması, fiyatsız müsaade kullanması, istifa etmesi ve diğer nedenlerle görevlendirilecek asistan olmaması durumunda ünite müdürlüğe devredilir. Bu Çağ süreci yapılıncaya kadar aile hekimliği hizmeti direkt eğitici tarafından verilebilir. Bu ünitelere sekiz ay mühlet ile eğitim kurumunun hakları korunarak müdürlükçe görevlendirme yapılır ve bu üniteler yerleştirmeye açılmaz. Müdürlükçe görevlendirme yapılan sekiz aylık mühletin dolmasını müteakip, eğitim kurumunda aile hekimliği uzmanlık eğitimine başlamış asistan bulunmaması durumunda eğitim kurumu ile yapılmış olan kurumsal mukaveleden doğan haklar sona erer.

Eğitim kurumuna yapılacak ödemeler

MADDE 7- (1) Eğitim aile hekimliği ünitelerinde şahıs kaydı, misyon yapacak asistan için açılan üniteye yapılır. Eğitim kurumuna yapılacak ödemelerde, eğitim aile hekimliği ünite sayısına nazaran;

a) Bir ünite için, kayıtlı şahıs başına 26,24 TL (yirmialtı lira yirmidört kuruş),

b) İki ila üç ünite için, kayıtlı şahıs başına 23,61 TL (yirmiüç lira altmışbir kuruş),

c) Dört ve üzeri ünite için, kayıtlı şahıs başına 21 TL (yirmibir lira),

ç) birdenbire Çok eğitim aile sıhhati merkezinde hizmet sunan eğitim kurumlarında Yekün 6 ve üzeri eğitim aile hekimliği ünitesi için ise kayıtlı şahıs başına 26,24 TL (yirmialtı lira yirmidört kuruş),

esas alınır.

(2) Müdürlük ilgili ödemeyi eğitim kurumunca görevlendirilen eğitici, asistan ve aile sıhhati çalışanlarına yapılacak ödeme bilgileri ile birlikte eğitim kurumlarının, Bakanlık ile Bir arada kullanım ve/veya işbirliği protokolü imzalanan Kurum ya da kuruluşlarda ise Bakanlığa bağlı hizmet sunan hastanelerin döner kapital işletmelerinde bu maksatla açılacak hesaba aktarır. Aktarılan bu meblağ ilgili döner kapital mevzuatı kararlarına tabi tutulmayarak rastgele bir kesinti yapılmaksızın döner kapital işletmelerince muhasebe kayıtlarında emanet hesabına alınır. Her bir eğitim aile hekimliği ünitesi kapsamında 2800 üzeri kayıtlı şahıs için ödeme yapılmaz.

(3) Bakanlık tarafından yapılacak ödemelerde aşağıdaki asıllar uygulanır:

a) Eğitim aile sıhhati merkezi yahut eğitim aile hekimliği üniteleri, eğitim kurumlarının alan hizmetini sunan birer ünitesi olup bu ünitelerde görevlendirilen eğitici, asistan ve aile sıhhati çalışanlarının Temel ek ödemeleri ve eğiticilerin çalışılan mühlet ile orantılı olarak teşvik ödemeleri, ilgili mevzuat kapsamında eğitim kurumunca ödenir.

b) Asistan ve aile sıhhati çalışanına, 12/8/2022 tarihli ve 31921 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sıhhat Bakanlığı ek Ödeme Yönetmeliği ile 18/2/2011 tarihli ve 27850 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Döner kapital Gelirlerinden Yapılacak ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Yordam ve Asıllara Ait Yönetmelikte yer Meydan teşvik ek ödemesi yapılmaz.

c) Bakanlık tarafından eğitim kurumuna yapılan ödemelerden öncelikle eğitici, asistan ve aile sıhhati çalışanlarına 8 inci husus uyarınca yapılacak ödemeler, eğitim kurumunca yapılır.

(4) Hizmet verilen eğitim aile sıhhati merkezinin yahut eğitim aile hekimliği ünitesinin kira, elektrik, su, yakıt, telefon, internet, bilgi-işlem, paklık, ofis(yazıhane) gereçleri, tamirat, danışmanlık, sekretarya, güvenlik, ek sıhhat çalışanı ve gibisi sarfiyatları ikinci fıkra uyarınca aktarılan meblağlardan olmak üzere eğitim kurumunca karşılanır. Fakat müdürlükçe işletilen eğitim aile sıhhati merkezlerinin/eğitim aile hekimliği ünitelerinin işletme masrafları bu unsur kapsamında eğitim kurumuna aktarılacak fiyattan mahsup edilerek müdürlüğün döner kapital bütçesine aktarılır.

(5) Laboratuvar, görüntüleme hizmetleri, tetkik, teşhis ve tıbbi sarf materyallerine ait sarfiyatlar ile gezici ve yerinde sıhhat hizmetlerine ait masraflar ikinci fıkra uyarınca aktarılan fiyatlardan olmak üzere eğitim kurumunca karşılanır. Bu hizmetlerinin müdürlükçe yürütülmesi halinde sarfiyatlar eğitim kurumuna aktarılacak fiyattan mahsup edilerek müdürlüğün döner kapital bütçesine aktarılır.

(6) Eğitim kurumuna, her eğitim aile hekimliği ünitesi için, ünitenin açıldığı tarihten itibaren kayıtlı şahıs sayısı 2800’e ulaşana kadar en Çok sekiz ay boyunca 2800 kayıtlı şahıs üzerinden ödeme yapılır.

(7) 6 ncı hususun beşinci fıkrası çerçevesinde müdürlüğe devredilen birim/merkez için eğitim kurumuna rastgele bir ödeme yapılmaz.

(8) Vakıf üniversitelerine bağlı eğitim aile sıhhati merkezi/eğitim aile hekimliği ünitesi için, birinci fıkrada belirlenen ödeme vakıf üniversitesinin Bakanlığa bildirilen hesabına yapılır. Bu ödemenin dışında eğitim kurumu, eğitici, asistan ve aile sıhhati çalışanına ayrıyeten rastgele bir isim altında ödeme yapılmaz.

Eğitici, asistan ve aile sıhhati çalışanlarına yapılacak ödemeler

MADDE 8- (1) Eğitim aile sıhhati merkezlerinde ve/veya eğitim aile hekimliği ünitelerinde görevlendirilen asistan ve aile sıhhati çalışanına çalışılan gün sayısına nazaran ödeme yapılır.

(2) Asistana 7 nci hususun ikinci fıkrası çerçevesinde ilgili hesaba aktarılan fiyattan üniteye kayıtlı şahıslar için;

a) Hamileler için (3) katsayısı,

b) Cezaevlerindeki tutuklu ve mahkumlar için (2,25) katsayısı,

c) 0-59 ay kümesi için (1,6) katsayısı,

ç) 65 ıslak üstü için (1,6) katsayısı,

d) diğer şahıslar için (0,79) katsayısı,

esas alınarak puanlar hesaplanır. Bu puanlar toplanarak Uzaklık puan bulunur. Kayıtlı bireyler ile ilgili olarak, hipertansiyon, diyabet, kanser ve obezite üzere hastalıkların taranması, takibi ve takip sonucunda meydana gelen değişim oranları ile Olay idaresine nazaran (0,90) ila (1,50) ortasında belirlenecek olan tarama ve takip katsayısı ile Ara puan çarpılmak suretiyle ödemeye temel puan hesaplanır. Bu puanın, tavan fiyatın onbinde 1,75’i ile çarpımı sonucunda bulunacak ölçüde ödeme yapılır. 2800 üzeri kayıtlı şahıs için ödeme yapılmaz. Bakanlıkça sevk sistemi uygulamasına geçilmesine karar verilen Vilayet ve/veya ilçelerde tarama ve takip katsayısı (0,90) ila (2) ortasında uygulanır. Tarama ve takip katsayısına iç edilecek olan hastalıklar ile bu hastalıkların tarama, takip ve takip sonucunda meydana istikbal değişimlerin oranları, bu oranların hesaplanması ile ilgili adap ve temeller Bakanlıkça belirlenir.

(3) Eğiticiye, 7 nci unsurun ikinci fıkrası çerçevesinde ilgili hesaba aktarılan meblağdan; eğitim aile hekimliği ünitelerinde vazife yapan ve kendi sorumluluğunda olan her bir asistana yapılan ödemeden, 9 uncu hususta belirlenmiş yordam ve temellere nazaran kesinti yapıldıktan sonra elde edilen Yekün meblağın, EK-2’de yer Meydan eğitici ödeme tablosunda gösterilen katsayılar ile çarpımı sonucunda bulunacak ölçüde ödeme yapılır. Eğitim kurumunca, asistan sayısının yetersizliği nedeniyle yalnızca bir eğitim aile hekimliği ünitesi açılması halinde birinci sekiz ay boyunca eğitici için hesaplanmış olan brüt ödeme; 2,65 katsayısıyla, iki eğitim aile hekimliği ünitesi açılması halinde 1,6 katsayısıyla çarpılarak yapılır. Ünite sayısı değiştiği ayı takip eden aydan itibaren bu hesaplama usulü değiştirilir.

(4) Aile sıhhati çalışanı için 7 nci unsurun ikinci fıkrası çerçevesinde ilgili hesaba aktarılan fiyattan; bu unsurun ikinci fıkrasında belirtilen adap ile hesaplama yapılır. Fakat (1,75) katsayısı (0,21) olarak uygulanır.

(5) Eğitim aile sıhhati merkezlerinde ve ünitelerinde; asistan ve aile sıhhati çalışanları, yıllık müsaade, hastalık müsaadesi ve diğer nedenlerle vazifesi başında bulunamadığında; bu bireylere ikinci ve dördüncü fıkra kararları uyarınca yapılması gereken ödemelerin, %50’si asıl asistan ve aile sıhhati çalışanına, %50’si ise çalışılan gün sayısı ile orantılı olarak yalnızca vazife yapan süreksiz asistan ve aile sıhhati çalışanına ödenir.

(6) Eğitim kurumuna, 7 nci hususun altıncı fıkrasına istinaden ödeme yapıldığı sürece, asistan ve aile sıhhati çalışanına yapılacak kayıtlı şahıs ödemesi 2800’e tamamlanan şahıs için (0,79) katsayısı dikkate alınarak hesaplanır.

Asistan ve aile sıhhati çalışanından yapılacak kesintiler

MADDE 9- (1) Hami hekimlik hizmetlerinden aşılama, hamile, bebek-çocuk takibi için başka ayrı muvaffakiyet yüzdesine nazaran eğitim aile hekimliği ünitelerinde misyon yapan her bir asistandan 8 inci hususun ikinci fıkrasına, her bir aile sıhhati çalışanından 8 inci hususun dördüncü fıkrasına nazaran hesaplanan brüt fiyatın;

a) Aylık muvaffakiyet yüzdesi, % 98 – % 97 ise % 2’si,

b) Aylık muvaffakiyet yüzdesi, % 96 – % 95 ise % 4’ü,

c) Aylık muvaffakiyet yüzdesi, % 94 – % 90 ise % 6’sı,

ç) Aylık muvaffakiyet yüzdesi, % 89 – %85 ise % 8’i,

d) Aylık muvaffakiyet yüzdesi, % 85’ten daha düşük olanlar için % 10’u,

esas alınmak suretiyle hesaplanacak ölçüler, aşılama, hamile, bebek-çocuk takibi için farklı ayrı kıymetlendirilerek asistana ve aile sıhhati çalışanına yapılacak ödemeden düşülür.

(2) Aşılama, hamile, bebek-çocuk takiplerinin hangi aralıklarda ne halde yapılacağı ve kesintilerin tarz ve temelleri Bakanlık tarafından belirlenerek duyurulur.

(3) Köy yahut mahalle yollarının kar, çığ düşmesi, sel nedeniyle kapanması üzere mülki yönetim amirinin takdir edeceği zorlayıcı sebepler yahut aşılama, hamile, bebek-çocuk takibinin ihbar düzenlenmesine Karşın yaptırılmaması üzere nedenlerle yerine getirilemeyen hizmetler, bu hesaplamalarda dikkate alınmaz.

(4) Asistan ve aile sıhhati çalışanından bu unsurun birinci fıkrasına nazaran yapılacak kesintiler nedeniyle oluşabilecek azalış ölçüsü eğitim kurumuna yapılacak ödemeden düşülür.

(5) Bu unsurun birinci fıkrası dışındaki bütün kesintiler eğitim kurumunca yapılır.

Diğer hususlar

MADDE 10- (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak ödemeler, çalışılan ay sonuçlarının müdürlüğe bildiriminden itibaren on beş gün içinde yapılır.

(2) Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak üzere her türlü alt düzenlemeyi yapmaya yetkilidir. Bu düzenlemeler, Bakanlığın resmi internet sayfasında ilan edilir ve asistanlara, eğiticilere, aile sıhhati çalışanlarına ve ilgililerine ilan tarihinde bildirim edilmiş sayılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik ve kararlar ile mevzuattaki atıflar

MADDE 11- (1) 26/9/2014 tarihli ve 29131 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Eğitim Aile Sıhhati Merkezleri Ödeme ve Mukavele Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Mevzuatta, birinci fıkra ile yürürlükten kaldırılan yönetmeliğe yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

(3) 25/1/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin “Eğitim Aile Sıhhati Merkezi ve Eğitim Aile Hekimliği Ünitesine Ait Metot ve Esaslar” başlıklı sekizinci kısmı yürürlükten kaldırılmıştır.

İşletme devranı

GEÇİCİ HUSUS 1- (1) Bu Yönetmeliğin yayımlanmasından Evvel açılmış olan eğitim aile sıhhati merkezleri ve eğitim aile hekimliği ünitelerinin işletmesi eğitim kurumunun talebi ve Bakanlığın onayı ile müdürlüğe devredilebilir.

Geçiş süreci ödemeleri

GEÇİCİ HUSUS 2- (1) sıhhat Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarınca açılan eğitim aile sıhhati merkezleri/eğitim aile hekimliği ünitelerinde görevlendirilen eğitici, asistan ve aile sıhhati çalışanlarına 1/7/2022 tarihinden bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihe kadar Temel ek ödemeleri ve eğiticilerin teşvik ek ödemeleri (çalışılan müddet dikkate alınarak) eğitim kurumunca ödenir.

Yürürlük

MADDE 12- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13- (1) Bu Yönetmelik kararlarını sıhhat Bakanı yürütür.

EK- BELGEYİ İNDİRMEK İÇİN

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir