Yargıtay’dan emsal karar geldi: ATM’ye kartını kaptıranlar dikkat

Haberler Nis 12, 2023 Yorum Yok

İçtihat bülteninden edinilen bilgiye nazaran, “Davacı L.Ö. Nakit çekmek için müşterisi olduğu banka kartını bir Öbür bankanın ATM aygıtına yerleştirdi,

ancak kart ATM içine girdikten sonra ekran arızası kodu verdi. Aygıt tarafından karta el konuldu. Rahatsız olan eşini hastaneye yetiştirmesi gereken L.Ö. kartını iade alamayıp, kartına el konulmasıyla iptal sürecine ait olarak bankaya rastgele bir bildirimde yapamadı. 2 gün sonra internet hesabına giren L.Ö. kartından 10 bin 500 TL para Cazibe ile 8 bin 660 TL harcama olmak üzere Yekün 19 bin 160 TL’nin iradesi dışında çekildiğini ayrım etti. Bunun üzerine bankayla irtibata geçen L.Ö. Cumhuriyet Savcılığına da kabahat duyurusunda bulundu.

L.Ö.’nün avukatı aracılığıyla davalı bankaya ihtarname gönderilse de banka tarafından rastgele bir ödeme yapılmadığından; davalı banka aleyhine İstanbul 32. İcra Müdürlüğünün 2012/38.4 E. sayılı belgesi ile icra takibi başlatıldı. Davalının haksız itiraz etmesi üzerine takibin durduğunu ileri sürerek itirazın iptali ile takibin devamına, davalının alacağın yüzde 40’ı oranında icra inkar tazminatına mahküm edilmesine karar verilmesini” talep ve dava etti.Davalı bankanın avukatı yanıt dilekçesinde; “ATM aygıtına sıkışan kartı L.Ö.’nün iade alamadığı Anlatım edilse de şifrenin diğer şahısların eline geçmeden kartın kullanılmasının Mümkün olmadığını, davacının 17.01.2012 tarihinde kartın kapatılması için başvurduğunu ve müvekkili banka tarafından kartın Çabucak kapatıldığını, kusurun davacıdan kaynaklandığını, kart ve şifrenin Birlikte kullanılması nedeniyle para süreçlerdeki sorumluluğun davacı kart hamiline ilişkin olduğunu belirterek davanın reddini” savundu.

Asliye Ticaret Mahkemesi her iki tarafı eşit kusurlu saydı

İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi, “08.05.2015 tarihli ve 2014/816 E., 2015/340 K. sayılı kararı ile; taraflar ortasında imzalanan kontratın 75. unsuruna nazaran davacının Laf konusu durumu vakit geçirmeksizin bankaya bildirmekle yükümlü olduğu, bu husus ile 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun 16. hususu Bir arada değerlendirildiğinde, davacının vakit geçirmeksizin davalı bankayı durumdan haberdar etmemesinin ve ayrıyeten kart şifresini gereği üzere koruma etmemesinin davacı istikametinden müterafik kusur teşkil edeceği, davalı bankanın ise ATM aygıtında kâfi Önlem ve Tedbir alınmayarak banka kartının Üzücü niyetli şahısların elde etmesine ve kullanmasına İmkan vermesiyle davacı hesabından para para çekilmesi ve alışveriş yapılmasında kusurunun bulunduğu, ortaya çıkan ziyandan sorumluluğunun doğacağı, olayın oluşumuna nazaran davacı ile davalı bankanın müterafik kusurlu görüldükleri, tarafların müterafik kusur oranları yüzde 50 kabul edilerek karar verilmesinin hakkaniyete Müsait olacağı, bu nedenle davalı bankanın icra takibine yaptığı itirazın kısmen iptalinin gerektiği, alacak likit olmadığından, varlığı ve ölçüsü yargılamayı gerektirdiğinden davacı lehine icra inkar tazminatına hükmedilemeyeceği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne” karar verdi. Mahkemenin kararına karşı mühleti içinde davalı banka vekili ve katılma yoluyla davacı vekili temyiz isteminde bulundu.

Yargıtay 19’uncu Hukuk Dairesi (kapatılan) kararı bozdu

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi, “Dava, bankanın kusuru nedeniyle banka kartı harcamalarının davalıdan tahsili için başlatılan icra takibine itirazın iptaline ilişkindir. Olayda banka kartının ATM’ de sıkışması nedeniyle davacı kartın elinden iradesi dışında çıktığını, harcama yapıldığını belirterek ziyanının tazminini istemiştir. Lakin kartın elinden çıkmasından sonra Çabucak bankaya ihbarda bulunmamış, 3 gün sonra ihbarda bulunmuştur. Harcamada bu 3 günlük müddet içerisinde yapılmıştır. Davacı tam kusurlu kabul edilerek bankaya rastgele bir kusur izafe edilemeyeceğinden davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı halde karar verilmesi hakikat olmamış,” gerekçesiyle kararı bozdu.

İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi, “20.09.2019 tarihli ve 2019/163 E., 2019/532 K. sayılı kararı ile; evvelki karar münasebeti yanında, davacının ATM’de sıkışan kartını bulunduğu yerden çıkartıp ilgili bankaya teslim edecek olan ATM’nin sahibi olan T.İ. Bankası çalışanları olduğu, davacının kartının ATM’de sıkışmasından üç gün sonra durumun davalı bankaya bildirmiş olmasının yapılan limit dışı harcamalarda davalı bankanın kart sahibine bilgi Eda yükümlülüğünü ortadan kaldırmadığı ve bu durum da davalı bankanın meydana gelen ziyanda tüzel sorumluluğunun en az davacı kadar bulunduğu” gerekçesiyle direnme kararı verdi. Direnme kararı mühleti içinde taraf vekilleri tarafından temyiz edildi.

Yargıtay Hukuk genel Şurası: “Bankaya bildirimde bulunmadığı için kart sahibi sorumludur”

Yargıtay Hukuk genel Şurası, “L.Ö. kartın elinden çıkmasından sonra Çabucak bankaya ihbarda bulunmamış, üç gün sonra ihbarda bulunmuş ve belirtilen harcamalarda bu üç günlük mühlet içerisinde kredi kartı limiti dahilinde yapılmıştır. Halbuki ki taraflar ortasında imzalanan mukavelenin 75. unsuruna nazaran davacı Laf konusu durumu vakit geçirmeksizin bankaya bildirmekle yükümlüdür. Bu husus ile Bir arada 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun “Bildirim zorunluluğu” başlıklı 16. hususundaki; “Kart hamili, kendisine tevdi edilen kartı ve kartın kullanılması bir kod numarası, şifre yahut kimliği belirleyici Öbür bir prosedürün kullanılmasını gerektiriyorsa bu bilgileri inançlı bir biçimde korumak ve öbürleri tarafından kullanılmasına Mani olacak tedbirleri almak, kartın kaybolması, çalınması yahut iradesi dışında gerçekleşmiş rastgele bir süreci öğrenmesi halinde kart çıkaran kuruluşu derhal haberdar etmek zorundadır” kararı Bir arada değerlendirildiğinde davacı kart hamili eldeki davada ağır kusurlu olup, davalı bankayı Mesul tutmak Muhtemel değildir.

Zira; 5464 sayılı Kanun’un 15. ve 16. hususlarına nazaran, banka kartının ve banka kartına ilişkin şifrenin korunması yükümlülüğü kart hamiline yüklenmiştir. Kart hamili kart ve şifre ile hesabı üzerinde belirlenen limit dahilinde süreç yapabilecek ve tasarrufa bulunabilecektir.

Her ne kadar bir itimat kurumu olması nedeniyle en hafif kusurundan dahi Mesul tutulan bankanın ATM aygıtında kâfi tedbiri almadığından kusurlu olduğu ve doğan ziyandan Mesul tutulması gerektiği düşünülse bile, olayda şifrenin üçüncü şahıslarca ele geçirilmesinde davacı kart hamilinin ağır kusuru bulunduğundan, davalı banka bakımından doğan ziyan ile kusur ortasında bağ kesilmiş olup davanın reddine karar verilmesi gerekir” diyerek Lokal mahkemenin direnme kararını bozdu.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir