Sözleşmeli öğretmen sınavında başarısız sayılmaya ilişkin 3 dava sonuçlandı

Bilgi, Devlet Liseleri, Devlet Okulları, Devlet Üniversiteleri, Genel, Haberler, İş Dünyası, Oyun, Özel Liseler, Özel Okullar, Özel Üniversiteler, Teknoloji Oca 16, 2023 Yorum Yok

İlk derece mahkemelerinin verdiği kararlar onandı

İlk derece mahkemesi Yönetmelik hakkında verilen YD kararına atıf yapmıştır

Sözlü imtihanın desteği olan 03/08/2016 tarih ve 29790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kontratlı Öğretmen İstihdamına Ait Yönetmeliğin 9. unsurunun birinci fıkrasının, Danıştay Onikinci Dairesinin 13/04/2017 tarih ve E:2016/7345 sayılı kararıyla hukuka tersliği tespit edilerek yürütmesinin durdurulduğu anlaşıldığından, Laf konusu hukuka karşıt düzenlemelere dayanılarak yapılan kelamlı İmtihan sonucunda davacı hakkında yapılan kıymetlendirme sürecinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Danıştay’da birebir gerekçeyi emsal aldı

Davacının katıldığı kelamlı imtihanın desteği olan Kontratlı Öğretmen İstihdamına Ait Yönetmeliğin, kelamlı İmtihan kurulunun oluşumuna ait düzenleme getiren 9. unsurunun birinci fıkrası ile yapılacak kelamlı imtihanın bahisleri ile yüklerinin düzenlendiği 11. hususunun yargı kararıyla iptal edilmiş olması karşısında, iptal edilen Yönetmelik hususları uyarınca hazırlanarak, icra edilen kelamlı İmtihan sonucunda davacının başarısız sayılmasında ve bu sürece karşı yapılan itirazın reddine ait dava konusu süreçte hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Kurum savunmasında ise kelamlı imtihanın uygunluğu savunulmuştur.

Sınav komitesince adaylara sorulacak soruların evvelce hazırlanarak tutanağa bağlandığı, yöneltilen sorunun kayda alınarak verilen yanıtın her bir kurul üyesince başka tutanakla puanlandığı, münasebetiyle objektif şartlarda gerçekleştirilen kelamlı imtihanda hukuka karşıtlık bulunmamaktadır

T.C.
DANIŞTAY
ONİKİNCİ DAİRE
temel No: 2019/4610
Karar No: 2022/3802

TEMYİZ EDEN (DAVALILAR):
1- . Bakanlığı
2- . Valiliği
VEKİLİ: Av. .
KARŞI taraf (DAVACI) : .

İSTEMİN KONUSU:

. Bölge idare Mahkemesi. İdari Dava Dairesinin. tarih ve E:., K:. sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

Davacının, Kontratlı Öğretmen İstihdamına Ait Yönetmelik kapsamında 13/05/2017 tarihinde katıldığı kelamlı imtihanda başarısız sayılmasına dair sürece karşı yaptığı itirazın reddine ait İzmir Vilayet ulusal Eğitim Müdürlüğünün . tarih ve . sayılı sürecinin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

. idare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla; davacının başarısız sayıldığı kelamlı imtihanın desteği olan 03/08/2016 tarih ve 29790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kontratlı Öğretmen İstihdamına Ait Yönetmeliğin 9. hususunun birinci fıkrasının, Danıştay Onikinci Dairesinin 13/04/2017 tarih ve E:2016/7345 sayılı kararıyla hukuka karşıtlığı tespit edilerek yürütmesinin durdurulduğu anlaşıldığından, Laf konusu hukuka muhalif düzenlemelere dayanılarak yapılan kelamlı İmtihan sonucunda davacı hakkında yapılan kıymetlendirme sürecinde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu sürecin iptaline karar verilmiştir.

Bölge idare Mahkemesi kararının özeti:

. Bölge idare Mahkemesi . İdari Dava Dairesince; istinaf müracaatına bahis idare Mahkemesi kararının hukuka ve yönteme Müsait olduğu ve davalı yönetimler tarafından ileri sürülen tezlerin Laf konusu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Yordamı Kanunu’nun 45. unsurunun üçüncü fıkrası uyarınca istinaf müracaatlarının reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN SAVLARI:

Sınav komitesince adaylara sorulacak soruların evvelden hazırlanarak tutanağa bağlandığı, yöneltilen sorunun kayda alınarak verilen yanıtın her bir komite üyesince başka tutanakla puanlandığı, hasebiyle objektif şartlarda gerçekleştirilen kelamlı imtihanda hukuka terslik bulunmadığı, yerindelik kontrolü mahiyetinde yargı kararı verilemeyeceği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ KANISI:

Bölge idare Mahkemesi kararının münasebet eklenmek suretiyle onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve belgedeki dokümanlar incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE MÜNASEBET:

MADDİ OLAY:

Eğitim Fakültesi mezunu olan davacının, 20/08/2016 tarihli halk Çalışanı Seçme İmtihanından 80,74 puan alarak Kontratlı Öğretmen İstihdamına Ait Yönetmelik kapsamında katıldığı kelamlı imtihanda 53,67 puanla başarısız sayılmasına dair sürece karşı yaptığı itirazın reddine ait İzmir Vilayet ulusal Eğitim Müdürlüğünün. tarih ve. sayılı sürecinin iptali istemiyle temyizen incelenen dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. hususunun birinci fıkrasının (B) bendinde; ulusal Eğitim Bakanlığında norm takım sonucu ortaya çıkan Muallim gereksiniminin takımlı Muallim istihdamıyla kapatılamaması hallerinde, öğretmenlerin kontrat ile istihdam edilebilecekleri kurala bağlanmıştır.

14/09/2011 tarih ve 28054 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6652 sayılı ulusal Eğitim Bakanlığının Örgüt ve Vazifeleri Hakkında kanun Kararında Kararname’ye 668 sayılı kanun Kararında Kararname ile eklenen ve 6755 sayılı Kanun’un 4. unsuruyla değiştirilerek kabul edilen ek 4. unsurunun birinci fıkrasında; öncelikle kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde olmak üzere Bakanlığın boş Muallim norm takımı bulunan örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. unsurunun birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında kontratlı Muallim istihdam edilebileceği; birebir hususun ikinci fıkrasında, kontratlı öğretmenlerin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. unsurunda öngörülen genel kurallar ile Muallim takımına atanabilmek için aranan Özel kaideleri taşıyanlardan, halk İşçi Seçme İmtihanı puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir konumun üç katına kadar Namzet ortasından, Bakanlık tarafından yapılacak kelamlı İmtihan muvaffakiyet sırasına nazaran atanacağı; yedinci fıkrasında ise, kontratlı öğretmenliğe atanacakların müracaatları, kelamlı imtihana alınacakların belirlenmesi, kelamlı İmtihan mevzuları, kelamlı imtihanın adap ve asılları, atanmaları ve bu unsurun uygulanmasına ait diğer konuların, ulusal Eğitim Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenleneceği kararına yer verilmiştir.

Anılan yetkiye istinaden hazırlanarak, 03/08/2016 tarih ve 29790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kontratlı Öğretmen İstihdamına Ait Yönetmeliğin kelamlı İmtihan kurulunun oluşumuna ait düzenleme getiren 9. unsurunun birinci fıkrasında;
“Sözlü İmtihan komitesi; Bakan yahut görevlendireceği ünite amiri tarafından belirlenen halk görevlilerinden oluşacak bir lider, iki asıl ve muhtaçlık duyulduğunda kıymetlendirilmek üzere iki yedek üyeden oluşur. Yedek üyeler, İmtihan merkezlerinde oluşturulan yedek Üye havuzundan görevlendirilir.” kararına; tıpkı Yönetmeliğin 11. hususunda ise;

“(1) Kelamlı İmtihan bahisleri ve tartıları şunlardır:

a) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü: %25,

b) Bağlantı maharetleri, özgüveni ve ikna kabiliyeti: %25,

c) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı: %25,

ç) Topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri: %25.” düzenlemesine yer verilmiştir.

HUKUKİ KIYMETLENDİRME:

Yukarıda alıntısına yer verilen mevzuat kararlarının incelenmesinden, ulusal Eğitim Bakanlığında norm takım sonucu ortaya çıkan Muallim gereksiniminin takımlı Muallim istihdamıyla kapatılamaması hallerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. unsurunun birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında kontratlı Muallim istihdam edilebileceği, kontratlı öğretmenlerin, anılan Kanun’un 48. hususunda öngörülen genel kaideler ile Muallim takımına atanabilmek için aranan Özel kaideleri taşıyanlar ortasından, halk İşçi Seçme İmtihanında elde ettiği puan sırasına konulmak kaydıyla yapılacak kelamlı İmtihan muvaffakiyet sırasına nazaran atacakları, isteklilerin müracaatları, kelamlı imtihana alınacakların belirlenmesi, İmtihan mevzuları, yöntem ve asılları ile uygulamaya yönelik öteki konuların ulusal Eğitim Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenleneceği anlaşılmaktadır.

Söz konusu Yönetmeliğin; “Sözlü İmtihan komitesinin oluşumu” başlıklı 9. unsuru, “Sözlü İmtihan bahisleri ve ağırlıkları” başlıklı 11. hususu ile öbür birtakım hususlarının iptali istemiyle açılan davalarda; Danıştay Onikinci ve İkinci Dairelerince yapılan müşterek toplantıda verilen Danıştay Onikinci Dairesinin 13/04/2017 tarih ve E:2016/7344 ile E:2016/7345 sayılı kararlarıyla, yürütmenin durdurulması istemlerinin, dava konusu Yönetmeliğin 9. unsurunun birinci fıkrası tarafından kabulüne, öbür hususlar istikametinden reddine karar verildiği; Laf konusu karara taraflarca itiraz edilmesi üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca verilen 14/09/2017 tarih ve YD İtiraz No:2017/876 ile YD itiraz No:2017/879 sayılı kararlarıyla, anılan Yönetmeliğin 11. hususu ile 18. unsurunun ikinci fıkrasında yer Meydan ibare tarafından davacı itirazlarının kısmen kabulü ile Laf konusu düzenlemelerin yürütmesinin durdurulmasına, tarafların öteki düzenlemelere yönelik itirazlarının ise reddine karar verilmiştir.

Davacının katıldığı kelamlı imtihanın desteği olan Kontratlı Öğretmen İstihdamına Ait Yönetmeliğin, kelamlı İmtihan kurulunun oluşumuna ait düzenleme getiren 9. hususunun birinci fıkrası ile yapılacak kelamlı imtihanın hususları ile tartılarının düzenlendiği 11. hususunun yargı kararıyla iptal edilmiş olması karşısında, iptal edilen Yönetmelik hususları uyarınca hazırlanarak, icra edilen kelamlı İmtihan sonucunda davacının başarısız sayılmasında ve bu sürece karşı yapılan itirazın reddine ait dava konusu süreçte hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Bu durumda; dava konusu sürecin iptali yolundaki idare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf müracaatının reddine ait Bölge idare Mahkemesi kararının münasebeti yerinde bulunmamakta ise de, kelamı edilen konu sonucu prestijiyle hukuka Müsait bulunan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte bulunmamıştır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;
1. Davalı yönetimlerin temyiz istemlerinin reddine,

2. Dava konusu sürecin iptaline ait idare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf müracaatının reddi yolundaki temyize husus . Bölge idare Mahkemesi. İdari Dava Dairesinin . tarih ve E:., K:. sayılı üstte belirtilen münasebet ile ONANMASINA,

3. Temyiz masraflarının istemde bulunanlar üzerinde bırakılmasına,

4. 2577 sayılı İdari Yargılama Yordamı Kanunu’nun 50. hususu uyarınca, bu kararın taraflara bildirisini ve bir örneğinin de . Bölge idare Mahkemesi . İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen evrakın . idare Mahkemesi idare Mahkemesine gönderilmesine, Kesin olarak 16/06/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Konusu misal olup karara bağlana diğer kararlar

T.C. DANIŞTAY ONİKİNCİ DAİRE
temel No: 2019/279
Karar No: 2022/3809

T.C. DANIŞTAY ONİKİNCİ DAİRE
temel No: 2019/3882
Karar No: 2022/3804

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir