Öteki Üniversitede doktora yapmak araştırma vazifelisi için ilişik kesme sonucu doğurur mu?

Haberler Kas 01, 2022 Yorum Yok

Dava konusu olayda, bir devlet yükseköğretim kurumunda Araştırma Vazifelisi olarak vazife yapan davacının farklı üniversitelerde ve alanın dışında doktora yaptığının tespit edilmesi üzerine ilişiğinin kesilmesine karar verilmiştir.

İlk derece mahkemesi, 50-d statüsünde atanan araştırma vazifelilerinin davalı yönetimin takdir yetkisi kapsamında aldığı kararın hukuka Müsait olduğuna karar vermiştir.

Danıştay Sekizinci Dairesi ise, 50-d statüsünde vazife yapmakta olan araştırma vazifelilerinin ilgili mevzuatta Öbür bir üniversitede kendi alanında yahut Öbür bir alanda doktora yapmasını engelleyici bir kararın yer almaması gerekçesiyle alınan kararı bozarak yönetimin sürecini iptal etmiştir.

T.C.
D A N I Ş T A Y
SEKİZİNCİ DAİRE
temel No : 2019/140
Karar No : 2022/3452

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : .

KARŞI taraf (DAVALI) : . Üniversitesi
VEKİLİ : Av. .

İSTEMİN KONUSU : . Bölge idare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin . gün ve E:., K:. sayılı kararının, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: . Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Sayısal Yollar Anabilim Kısmında araştırma vazifelisi olarak misyon yapmakta olan davacı tarafından, vazife mühletinin uzatılmamasına ait olarak tesis edilen 08.11.2017 tarihli Rektörlük Olur sürecinin iptali ile süreç nedeniyle mahrum kaldığı özlük ve nakdî haklarının idari sürecin tesis edildiği tarihten itibaren işleyecek yasal faizi ile Birlikte tazmini istenilmektedir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … idare Mahkemesince verilen . tarih ve E:., K:. sayılı kararda; 50/d hususu kapsamında araştırma vazifelisi olarak atanan davacının, misyonu gereği yapması gereken akademik faaliyetlere katılmadığının somut olarak ortaya konulduğu ve doktora eğitimini davalı üniversitede sürdüren davacının, 50/d unsurunun getiriliş hedefine karşıt formda, farklı üniversitelerin Meydan dışı doktora programlarına kayıt yaptırdığı ve bu programlardaki derslere de devam etmediği görüldüğünden, davalı yönetimin haiz olduğu takdir yetkisi uyarınca davacının misyon müddetinin uzatılmamasına ait olarak tesis edilen dava konusu süreçte hizmet gereklerine ve hukuka karşıtlık bulunmadığı sonucuna varılarak davanın reddine, dava konusu sürecin temelinin irdelenmesinden hukuka Müsait olarak tesis edildiği sonucuna ulaşıldığından, davacının süreç nedeniyle mahrum kaldığı nakdî haklarının işletilecek yasal faiziyle Bir arada tahsiline karar verilmesi isteminin de reddine karar verilmiştir.

Bölge idare Mahkemesi kararının özeti: . Bölge idare Mahkemesi … İdari Dava Dairesince; istinaf müracaatına mevzu kararının hukuka ve tarza Müsait olduğu ve davacı tarafından ileri sürülen argümanların Laf konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği belirtilerek 2577 sayılı İdari Yargılama Yöntemi Kanunu’nun 45. hususunun 3. fıkrası uyarınca istinaf müracaatının reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN ARGÜMANLARI : Davacı tarafından, Nakil yenileme tarihinden daha sonra dava konusu sürecin tesis edilerek geçmişe tesirli olarak uygulandığı, danışmanlık hizmeti vermediğine ait yazılan dilekçeler üzerine açılan soruşturmada verilen uyarma cezasının kaldırıldığı, iki doktora programında etkin Talebe olarak kayıtlı olduğu akademik çalışmalarını başarılı olarak yerine getirdiği, dava konusu sürecin haksız ve hukuka karşıt olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davalı yönetim tarafından, davacının 2547 sayılı yasanın 50. unsurunun (d) bendi kapsamında Talebe statüsünde olduğu ve ilgili mevzuat gereği öğrencisi olduğu anabilim kolu tarafından Gerekli görülen bilimsel çalışmaları yapmadığı, Fazla farklı disiplinleri içeren eğitim kısımlarına Talebe olarak kayıt yaptırdığı ve bu kısımlarda ders kaydı yaptırmadığı yahut dersleri takip etmediği, yüksek lisans ve doktora eğitiminde tez, makale, bildiri üzere çalışmalarda bulunmadığı, dava konusu sürecin, hukuka Müsait olduğu belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ .ÜN NİYETİ : Temyiz isteminin reddi ile tarz ve yasaya Müsait olan Bölge Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Sekizinci Dairesince, belge tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıyeten bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:

İNCELEME VE MÜNASEBET:

MADDİ Hadise :

Dava belgesinin incelenmesinden, . Üniversitesi İşletme Fakültesi Sayısal Metotlar Anabilim Kısmı’nda Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında araştırma vazifelisi olarak misyon yapmakta olan davacının, davalı yönetimin Anabilim Kısmı Akamedik Şurası’nın 31.07.2017 tarihli kararı ile misyon müddetinin dolacağı 01.09.2017 tarihinden itibaren vazife mühletinin uzatılmamasına ait olarak görüş bildirildiği, davalı yönetimin Fakülte Yönetim Heyeti’nce 15.08.2017 tarihinde alınan kararla; davacının vazifesinin gerektirdiği nitelikte rastgele bir akademik faaliyetinin bulunmadığı, başarısız bir yüksek lisans ve doktora öğrencisi olduğu gerekçesiyle kontratının yenilenmemesi tarafındaki görüşün Rektörlüğe arzına karar verildiği görülmüş olup, 08.11.2017 tarihli Rektörlük Oluru ile davacının bağlı olduğu Anabilim Kısmı Başkanlığı’nın müsaadesi olmaksızın farklı üniversitelerde doktora programına kayıt olduğu ve başarısız bir Talebe olduğu gerekçesiyle misyon müddetinin uzatılmamasına ait dava konusu sürecin tesis edildiği anlaşılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda 33. hususunun (a) fıkrasında, “Araştırma vazifelileri, yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde Yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili öbür misyonları yapan öğretim yardımcılarıdır. Bunlar ilgili anabilim yahut anasanat kolu liderlerinin önerisi, Kısım Lideri, Dekan, enstitü, yüksekokul yahut konservatuvar müdürünün Olumlu görüşü üzerine rektörün onayı ile araştırma vazifelisi takımlarına en Fazla üç Yıl müddet ile atanırlar; atanma müddeti sonunda vazifeleri zaten sona erer. Bunlar tıpkı yolla tekrar atanabilirler.”; 50. hususunun (d) fıkrasında, “Lisans üstü öğretim yapan öğrenciler, kendilerine tahsis edilebilecek burslardan yararlanabilecekleri üzere, her seferinde bir Yıl için olmak üzere öğretim yardımcılığı takımlarından birine de atanabilirler.” kararlarına yer verilmiştir.
Anılan kanunun öğretim elmanı yetiştirme başlıklı 35. hususunda, öğretim elemanı yetiştirilmesi gayesi ile üniversitelerin araştırma vazifelisi takımları, araştırma yahut doktora çalışmaları yaptırmak üzere Öbür bir üniversiteye Yükseköğretim Kurulunca süreksiz olarak tahsis edilebileceği bu formda doktora yahut tıpta uzmanlık payesi alanların bu eğitimin sonunda takımları ile Birlikte üniversitelerine dönecekleri öngörülmüştür.

HUKUKİ KIYMETLENDİRME:

Anayasa ve İdari Yargılama Adabı Kanununda yer alan, yönetimin takdir yetkisini kaldıracak halde yargı kararı verilemeyeceği kuralı, takdir yetkisine dayanılarak yapılan süreçlerin yargı kontrolü dışında kalacağı manasına gelmemektedir. Bu sebeple, yönetimin takdir yetkisinin hukuka Müsait kullanılıp kullanılmadığı, idari yargı mercilerince denetlenmektedir.

İdarelere takdir yetkisi tanınan hallerde yönetimin bu mevzuda yargı kararı ile zorlanamayacağı, öteki bir sözle idari süreç niteliğinde yargı kararı verilemeyeceği, lakin bu takdir yetkisinin de mutlak olmayıp, halk faydası ve hizmet gerekleriyle hudutlu olduğu, takdire dayanan süreçlerin Sebep ve gaye bakımından yargı kontrolüne bağlı bulunduğu hususu Aleni ise de, yönetimin bu takdir yetkisinin kontrolünde; misyonun niteliği, hizmet alanı üzere kuralların halk faydası da gözetilerek değerlendirileceği tartışmasızdır.

Dava konusu bilgi ve dokümanların incelenmesi sonucunda, davacının danışmanlık vazifesini yürütmediğine ait tezlerin var olduğu dilekçelerin 2014 tarihli olduğu ve Laf konusu argümanların soruşturulması nihayetinde verilen disiplin cezasının Marmara Üniversitesi Rektörlüğü’nün 04.09.2014 tarihli kararıyla kaldırıldığı, ayrıyeten ilgili mevzuatta araştırma vazifelisi olarak vazife yapanların Öbür bir üniversitede kendi alanında yahut Öbür bir alanda doktora yapmasını engelleyici bir kararın yer almadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle davacının Öbür Üniversitede Öbür alanda doktora eğitimi alıyor olmasının dava konusu sürecin Sebep ögesini oluşturamayacağı, davalı yönetim tarafından sunulan davacının başarısız olduğuna ait argümanların da somut destekler sunularak net olarak ortaya konulamadığı konuları göz önüne alındığında dava konusu sürecin Sebep ögesinin kâfi olmadığı anlaşıldığından, dava konusu süreçte hukuka uyarlık, davanın reddine ait temyize husus kararda tüzel isabet görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. 2577 sayılı Kanun’un 49. unsuruna Müsait bulunan temyiz isteminin kabulüne,

2. . Bölge idare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin . gün ve E:., K:. sayılı kararının BOZULMASINA,

3. Kullanılmayan . TL yürütmeyi durdurma harcının istemi halinde davacıya iadesine,

4. Tekrar bir karar verilmek üzere belgenin . Bölge idare Mahkemesi … İdari Dava Dairesine gönderilmesine, 25/05/2022 tarihinde Kesin olarak oybirliği ile karar verildi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir