Okulda çalıştırılan hükümlünün memuru öldürdüğü olayda karar

Bilgi, Devlet Liseleri, Devlet Okulları, Devlet Üniversiteleri, Genel, Haberler, İş Dünyası, Oyun, Özel Liseler, Özel Okullar, Özel Üniversiteler, Teknoloji May 19, 2023 Yorum Yok

İdare bilgilendirme yapmadığı üzere önlemde almamıştır

Davacılar yakınını öldüren hükümlü hakkında hazırlanan kontrol planının, mahkuma mahsus olarak hazırlanması ve üstte değinildiği üzere mahkumun topluma karşı taşıdığı ziyan Eda riski ile tekrar hata sürece riskini belirleyerek bu risklere karşı alınacak tedbirleri içermesi gerekirken, cezanın infazının yapılacağı Kuruluş ve infazın başlangıcı ile müddetine ait bilgiler dışında Tüm mahkumlar için ortak düzenlenen esas ve bilgilerin yer aldığı matbu bir evrak olarak düzenlendiği, Öbür bir tabirle, daha Evvel hırsızlık kabahatinden mahkum olmuş …’nin, Laf konusu kabahati yine sürece riskinin göz önünde bulundurulmadığı ve buna yönelik rastgele bir Tedbir ve kontrol belirlenmediği görülmektedir. Tıpkı halde, mahkumun kontrollü hürlük kapsamında çalıştırıldığı Amel yerinin yetkilisine de anılan riskler konusunda bilgi verilip Gerekli önlemlerin bu Amel yerince de alınmasının sağlanması gerekirken, bu istikamette de bir bilgilendirme yapılmadığı ve Önlem alınmadığı anlaşılmaktadır. Bu haliyle Malatya Kontrollü Hürlük Müdürlüğünce kontrol planının mevzuata ve adabına Müsait olarak düzenlenmediği, mahkuma ait risklerin belirlenip değerlendirilmediği üzere ilgili Amel yeri olan ilkokul müdürlüğüne de iletilmediği, münasebetiyle kontrol ve takip yükümlülüğünün de gereği üzere yerine getirilemediği sonucuna varılmaktadır. Gerçekten Malatya Valiliğince belgeye sunulan savunma dilekçesinde, mahkumun isimli sicil kaydı, mahkum olduğu hata çeşidi, hakkında isimli ve idari makamlarca yapılan değerlendirmeler konusunda taraflarına rastgele bir bilgilendirme yapılmadığı açıkça Anlatım edilmiştir.

Öte yandan; Malatya Valiliğinin, kendisine bağlı olarak aktiflik gösteren okullarda tahsil gören çocukların can ve mal güvenliğini korumakla yükümlü olduğu açıktır. Bilhassa ilkokullarda tahsil gören çocukların yaşı, can ve mal güvenliğini koruyup kollama şuurunun gereğince gelişmemiş olduğu, güvenliklerine yönelik tehlike halinde fizikî müdahale kapasitelerinin sonlu bulunduğu dikkate alındığında, Valiliğin Laf konusu yükümlülüğünün, Devletin yetişkin bireylerin Ömür hakkı ile mülkiyet hakkını muhafazaya yönelik olumlu yükümlülüğünden daha geniş olduğu kuşkusuzdur. Yeniden Valiliğin, okulların her istikametten nezaretini sağlamakla misyonlu olduğunda da duraksama bulunmamaktadır.

Buna nazaran, dava konusu olayın meydana gelmesinde, davalı eşitlik Bakanlığının, kontrol planının mevzuata ve metoduna Müsait olarak düzenlenmemesi, mahkuma ait risklerin belirlenip değerlendirilmemesi ve ilgili Amel yeri olan ilkokul müdürlüğüne iletilmemesi, münasebetiyle kontrol ve takip yükümlülüğünün de gereği üzere yerine getirilmemesi nedeniyle; diğer davalı Malatya Valiliğinin ise, can ve mal güvenliklerini müdafaa noktasında yetişkin bireyler üzere davranması beklenemeyecek, tehlikeye karşı bilişsel ve fizikî açıdan yeterliliklerini tamamlayamamış ilkokul öğrencilerinin bulunduğu okulda çalıştırılacak mahkumun mahkum olduğu cürüm çeşidi ile topluma, okula, okulda bulunan çocuklara ve görevlilere yönelik taşıdığı riskler ve buna karşı alınabilecek tedbirler konusunda rastgele bir araştırmaya girilmeksizin Malatya Kontrollü Özgürlük Müdürlüğünce gönderilen mahkumun direkt kabul edilmesi ve buna bağlı olarak risklerin bertarafı için hiçbir Tedbir öngörülmemesi nedeniyle hizmet kusuru bulunduğu ve her iki yönetimin davacıların uğradığı ziyandan ortaklaşa ve müteselsilen Mesul oldukları sonucuna varılmaktadır.

T.C.
DANIŞTAY
ONUNCU DAİRE
temel No: 2018/3043
Karar No: 2022/4831

İSTEMİN_KONUSU:

. Bölge idare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının davacılar tarafından aleyhlerine olan kısmının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

Davacılar tarafından; kontrollü hürlük kapsamında cezasının infazı için . İlköğretim Okulunda çalıştırılan hükümlü .. tarafından, birebir okulda memur olarak çalışan yakınları …’nin 19/08/2016 tarihinde öldürülmesi olayında davalı yönetimlerin hizmet kusuru bulunduğundan bahisle uğranıldığı tez edilen ziyanlara karşılık fazlaya ait hakları Bilinmeyen kalmak kaydıyla davacıların her biri için 5.000,00 TL maddi, müteveffanın kızı … için 100.000,00 TL, Ebeveyn ve babası olan diğer davacılar için ise farklı başka 50.000,00 TL manevi tazminatın Hadise tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle Bir arada ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

. idare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla; üçüncü şahıs pozisyonundaki hükümlü …’nin ferdî kusuru ile davacıların yakını …’yi öldürmesinde davalı yönetimlere atfı kabil bir kusur bulunmadığı üzere yönetimlerce zararın tazminini gerektiren bir kusursuz mesuliyet halinin de olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge idare Mahkemesi kararının özeti:
. Bölge idare Mahkemesi … İdari Dava Dairesince; istinaf müracaatına mevzu . idare Mahkemesi kararının hukuka ve adaba Müsait olduğu ve davacılar tarafından temele ait olarak, davalılardan Malatya Valiliği tarafından ise vekalet fiyatına ait olarak ileri sürülen tezlerin Laf konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği belirtilerek 2577 sayılı İdari Yargılama Yöntemi Kanunu’nun 45. unsurunun 3. fıkrası uyarınca istinaf müracaatlarının reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ_EDENLERİN_İDDİALARI:

Davacılar tarafından; . Valiliğine bağlı . İlköğretim Okulunda memur olarak çalışan ve engelli olan yakınlarının, diğer davalı . Bakanlığına bağlı . Cumhuriyet Başsavcılığı Kontrollü Hürlük Müdürlüğü tarafından, mahkum olduğu hırsızlık kabahatinin cezasının infazı için kontrollü özgürlük kapsamında … İlköğretim Okulunda çalıştırılan hükümlü … tarafından, okula ilişkin parayı Aşırmak gayesiyle hortumla boğularak öldürüldüğü, mahkumun cezasının infazı için, davalı iki idari Kurum ortasında 07/04/2016 tarihinde Amel birliği protokolü düzenlendiği, yakınlarının misyonunu ifa ederken öldürülmesinden, her iki davalı kurumun ortaklaşa ve müteselsilen Mesul olduğu, her iki yönetimin de düzenlenen Amel birliği ve çalışma protokolü kararlarından doğan sorumluluklarının, ayrıyeten istihdam eden ve çalıştıran kurumlar olarak da kusursuz sorumluluklarının bulunduğu, kontrollü hürlük kararları uygulanarak, Ufak yaşlarda korunmaya muhtaç çocukların okuduğu öğretim kurumunda hata sonrası da aktif pişmanlığının olmadığı, tekrar hata işlemeyeceği kanaatinin oluşmadığı açıkça askeri mahkeme kararında belirtilmesine Karşın davalı kurumlar tarafından mahkumun bu kişiliğinin göz arkası edilerek çalıştırılmasının hizmet kusuruna sebebiyet vereceği, kontrollü özgürlük kararlarından faydalanmak ve halk kurumunda çalıştırılabilmek için mahkumların rehabilite olacağına dair bir inanç olması gerektiği, mahkumun işlediği sekiz hırsızlık hatasına ve askeri mahkemenin mahkumiyet kararında prestij edilir bir pişmanlığının olmadığı, tekrar kabahat işlemeyeceği kanaatinin oluşmadığı tespitlerine Karşın her iki davalı kurumda hatalının halk hizmetinde çalışarak ıslah edilebileceği fikrinin nasıl oluştuğu belirtilerek Bölge idare Mahkemesi kararının aleyhlerine olan kısmının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI_TARAFIN_SAVUNMALARI:

Davalı yönetimler tarafından temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ KANISI:

Temyiz isteminin kabulü gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onuncu Dairesince, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve belgedeki dokümanlar incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE MÜNASEBET:

MADDİ OLAY:

Dosyanın incelenmesinden, davacıların yakını ve %96 engelli olan …, . Valiliğine bağlı . İlköğretim Okulunda memur olarak çalışmaktayken birebir okulda, mahkum olduğu hırsızlık cürmünün cezasının kontrollü özgürlük kapsamında infazı için paklık vazifelisi olarak çalıştırılan hükümlü … tarafından, okula ilişkin parayı Aşırmak gayesiyle hortumla boğularak 19/08/2016 tarihinde öldürülmüştür.

Davacıların yakınını öldüren Şahıs daha Evvel askerlik hizmeti esnasında 8 Kez arkadaşlarının Nakit yahut telefonlarını müsaadesiz alma/hırsızlık fiili nedeniyle yargılanarak Jandarma genel Komutanlığı … Jandarma Hudut Tümen Komutanlığı Askeri Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla sekiz başka mahpus cezası almış ve bu cezalar isimli Nakit cezasına çevrilmiştir. Anılan Nakit cezalarını ödememesi üzerine hükümlü …’nin Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının . tarihli ve . sayılı kararıyla 5275 sayılı Kanun’un 106. unsurunun 3. fıkrası uyarınca isimli Nakit cezasının hürriyeti bağlayıcı cezaya çevrilmesine ve bu ceza karşılığında kamuya faydalı bir işte çalıştırılmak üzere kontrollü hürlük altına alınmasına karar verilmiş, bu karara istinaden . Cumhuriyet Başsavcılığı ve . Valiliği ortasında imzalanan Amel birliği protokolü ile . Kontrollü Hürlük Müdürlüğünde misyonlu Hadise sorumlusu, . İlkokulu Müdürlüğü yetkilisi ve hükümlü ortasında imzalanan çalışma protokolü kapsamında 25/07/2016 tarihinden itibaren . İlkokulunda çalıştırılması Müsait görülmüştür.

Hükümlü …, olaya ait ceza yargılaması sırasında alınan tabirinde, müteveffanın okulda özürlü takımı kapsamında hizmetli olarak çalıştığını, gözlerinin Fazla az gördüğünü, yürümesinde ezalar olduğunu, Okul müdürü ve Okul müdür yardımcıları ile Okul aile birliğinden gelen paraların çelik kasada koruma edilse de kasanın anahtarının onda olduğunu duyduğunu, anahtarı almayı tasarladığını, 19/08/2016 tarihinde Cuma namazından Evvel okulun kalorifercisinin davacılar yakınını abdest alması için B blokta bulunan lavaboya götürmesini söylemesi üzerine, lavaboya götürdüğünü, Hadise sırasında üzerinde bulunan elektroşok aygıtını …’nin sol boyun kısmına dayadığını ve aygıtı çalıştırdığını, şahsın kendinden geçip yere düştüğünü, hala bayılmayınca Tuvalet musluğuna takılı olan hortumu çıkarıp boynuna doladığını, kendinden geçene kadar bu hortumla boynunu sıktığını, ölmüş olabileceği kanaatine vararak tuvaletlerin arka kısmında bulunan okula ilişkin depoya götürerek şahsı orda bıraktığını, pantolonunun cebinden Okul aile birliğinin parasının bulunduğu kasanın anahtarını ve cep telefonunu aldığını, anahtarla kasayı açarak paraları aldığını, maddi durumunun Fazla Kötü olması nedeniyle ruhsal buhranda olduğunu Anlatım etmiş; hakkında açılan ceza davası sonucunda, … Ağır Ceza Mahkemesinin . tarihli ve E:., K:. sayılı kararıyla “nitelikli yağma” ve “bir cürmü gizlemek yahut Öbür bir cürmün kanıtlarını gizlemek ya da yakalanmamak maksadıyla öldürmek” cürümlerinden mahkumiyetine karar verilmiş, . Bölge Adliye Mahkemesi … Ceza Dairesince istinaf isteminin reddi üzerine karar katılaşmıştır.

Davacılar tarafından, Laf konusu olayda yönetimlerin kontrol ve nezaret yükümlülüğünü yerine getirmemesi sebebiyle hizmet kusuru bulunduğundan bahisle uğranılan ziyanların ödenmesi talebiyle açılan davada . idare Mahkemesinin 07/10/2016 tarihli Uzaklık kararı ile yönetimlere müracaat yapılıp yapılmadığı sorulmuş, müracaat yapılmaksızın dava açıldığının anlaşılması üzerine . tarih ve E:., K:. sayılı karar ile dava dilekçesinin yönetimlere tevdiine karar verilmesi sonucu . Bakanlığı tarafından müracaatın reddine karar verilmiş, . Valiliği tarafından ise karşılık verilmemiş, bunun üzerine bakılmakta olan dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 17. unsurunda, herkesin yaşama, maddi ve manevi varlığını muhafaza ve geliştirme hakkına sahip olduğu; 56. hususunda, Devletin, herkesin hayatını vücut ve ruh sıhhati içinde sürdürmesini sağlamakla yükümlü olduğu; Anayasanın 125. hususunun nihayet fıkrasında ise, yönetimin, aksiyon ve süreçlerinden doğan ziyanı ödemekle yükümlü olduğu karara bağlanmıştır.
Yönetimin halk hizmetinin yürütülmesinden doğan ziyandan Mesul tutulmasını gerektiren kuramlardan birisi hizmet kusurudur. Yönetimin yürütmekle yükümlü olduğu bir hizmetin kuruluşunda, düzenlenişinde yahut işleyişindeki objektif nitelikli bozukluk, aksaklık yahut boşluk olarak tanımlanabilen hizmet kusuru; hizmetin Kötü işlemesi, geç işlemesi yahut hiç işlememesi hallerinde gerçekleşmekte ve yönetimin tazmin yükümlülüğünün doğmasına yol açmaktadır.
öbür taraftan, yönetimlerin halk hizmetlerinin gereği üzere işlemesini sağlayacak tertipleri yaparak kâfi araç ve gereçle donatılmış bina, tesis ve araçlarla hizmetin özelliğine Müsait olarak seçilen ve yetişmiş çalışanla hizmeti yürütmek yükümlülüğünün bulunduğu da tartışmasızdır.

HUKUKİ KIYMETLENDİRME:

Öncelikle, üstte aktarılan mevzuat kararlarının Birlikte değerlendirilmesinden; mahkumun mahkum olduğu isimli Nakit cezasını ödememesi üzerine bu cezasının 5275 sayılı Kanun’un 106. unsurunun 3. fıkrası uyarınca mahpus cezasına çevrilerek kamuya faydalı bir işte çalıştırılmasına yönelik Cumhuriyet savcısı kararının yargısal bir süreç olduğunda kuşku bulunmamaktadır. Hasebiyle, anılan yargısal karar istikametinden eşitlik Bakanlığının sorumluluğundan Laf etmeye tüzel İmkan bulunmamaktadır.

Bununla birlikte, bahse husus cezanın hangi işte ve kurumda, hangi şartlarda infaz edileceği konusunun isimli yargı birinci derece mahkemesi eşitlik kurulunun bulunduğu yerdeki Cumhuriyet başsavcılığına bağlı olarak kurulan kontrollü özgürlük müdürlüklerince, müdürlük bünyesinde kurulan ofis, kurul ve işçi aracılığıyla yerine getirildiği, belirtilen süreçlerde Cumhuriyet savcısının yargısal bir müdahalesinin bulunmadığı, müdürlüğün idari vazifelerinin, mahkumun kontrol planı ile öbür yükümlülük ve kurallara ters davranması halinde durumu ilgili savcı yahut hakime intikal ettirmesi üzerine karar verilmesi ile sonlandığı dikkate alındığında; müdürlüğün, mahkumun kontrollü özgürlük önlemi çerçevesinde mahkum olduğu kamuya faydalı bir işte fiyatsız olarak çalıştırma cezasının hangi işte ve kurumda, hangi şartlarda infaz edileceği konusundaki vazife ve yetkisinin bütünüyle idari nitelikteki halk hizmetinin yürütümüne ait olduğu, bu prestijle eşitlik Bakanlığının -koşulları oluştuğu takdirde- Laf konusu idari hizmete yönelik mali sorumluluğunun bulunduğu anlaşılmaktadır.

Denetimli hürlük sistemi ile bireyleri suça yönelten davranışların düzeltilmesi, hatanın tekrar edilmesinin önüne geçilmesi, cezaevinden çıkan bireylerin toplumla adaptasyonunun sağlanması kadar hatadan ziyan gören mağdurun ziyanının giderilmesi ve toplumun suça karşı korunması da amaçlanmaktadır. Kontrollü hürlük sisteminde uygulanan önlemlerden biri olan mahkumun kamuya faydalı bir işte çalıştırılması önlemi uygulanırken mahkumun topluma yine kazandırılıp, tekrar kabahat işlemesinin önlenmesinin yanı Dizi toplumu oluşturan her bireyin Laf konusu mahkumun işleyeceği rastgele bir suça karşı korunması da gerekmektedir. Münasebetiyle Laf konusu muhafazanın sağlanması maksadıyla, kontrol ve nezaret yükümlülüğü olan yönetimlerin kontrollü hürlük kapsamında mahkumun kamuya faydalı bir işte çalıştırılması sırasında tekrar hata işlemesinin engellenmesine yönelik Gerekli önlemleri alması gerektiği kuşkusuzdur.

Nitekim üstte anılan Yönetmeliğin 34. unsurunda de, mahkumun risk ve muhtaçlıklarının belirlenmesinin, kontrollü özgürlük uygulamalarının temelini oluşturduğu, bu kapsamda mahkumun kendisine, ailesine, mağdura, topluma ve kontrollü hürlük işçisine karşı taşıdığı ziyan Eda riski ile tekrar kabahat sürece riskinin belirlenmesinin elzem olduğu ve bu hedefle kontrol planı hazırlanacağı; Yine Yönetmeliğin 84. unsurunda, çalıştırılacak Amel belirlenirken, mahkumun uygunlaştırılması, mesleği, hünerleri, mağdurun ve toplumun güvenliğinin dikkate alınacağı öngörülmüş; bu çerçevede Yönetmelikle kontrollü özgürlük müdürlüklerine, bünyesinde kurulan ofisler ve vazifeli işçi aracılığıyla kontrol planı hazırlama ve uygulama, yükümlünün cemiyet içinde kontrol ve takibini yapma vazifeleri verilmiştir.

Uyuşmazlıkta, davacılar yakınını öldüren kişinin, daha Evvel askerlik hizmetini ifa ettiği sırada birebir devrede misyonlu öbür er ve erbaşın tespit edilemeyen farklı tarihlerde sekiz Sefer parasını ve cep telefonunu müsaadesiz bir formda almak suretiyle hırsızlık cürmünü işlediği gerekçesiyle kısa vadeli mahpus cezasına mahkum edildiği ve bu cezasının isimli Nakit cezasına çevrildiği, lakin Laf konusu cezayı müddetinde ödememesi üzerine, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının kararıyla 5275 sayılı Kanun’un 106. unsurunun 3. fıkrası uyarınca isimli Nakit cezasının hürriyeti bağlayıcı cezaya çevrilmesine ve bu ceza karşılığında kamuya faydalı bir işte çalıştırılmak üzere kontrollü hürlük altına alınmasına karar verildiği, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Malatya Valiliği ortasında imzalanan Amel birliği protokolü ile Malatya Kontrollü Özgürlük Müdürlüğünde vazifeli Olay sorumlusu, Malatya … İlkokulu yetkilisi ve hükümlü ortasında imzalanan çalışma protokolü kapsamında Malatya … İlkokulunda çalıştırılmasının Müsait görüldüğü ve Malatya Kontrollü Özgürlük Müdürlüğünce hazırlanan kontrol planı çerçevesinde ismi geçen okulda cezasının infazına başlandığı anlaşılmaktadır.

Davacılar yakınını öldüren hükümlü hakkında hazırlanan kontrol planının, mahkuma has olarak hazırlanması ve üstte değinildiği üzere mahkumun topluma karşı taşıdığı ziyan Eda riski ile tekrar cürüm sürece riskini belirleyerek bu risklere karşı alınacak tedbirleri içermesi gerekirken, cezanın infazının yapılacağı Kurum ve infazın başlangıcı ile mühletine ait bilgiler dışında Tüm mahkumlar için ortak düzenlenen kural ve bilgilerin yer aldığı matbu bir evrak olarak düzenlendiği, Öbür bir tabirle, daha Evvel hırsızlık cürmünden mahkum olmuş …’nin, Laf konusu hatası tekrar sürece riskinin göz önünde bulundurulmadığı ve buna yönelik rastgele bir Tedbir ve kontrol belirlenmediği görülmektedir. Birebir formda, mahkumun kontrollü hürlük kapsamında çalıştırıldığı Amel yerinin yetkilisine de anılan riskler konusunda bilgi verilip Gerekli önlemlerin bu Amel yerince de alınmasının sağlanması gerekirken, bu tarafta de bir bilgilendirme yapılmadığı ve Önlem alınmadığı anlaşılmaktadır. Bu haliyle Malatya Kontrollü Hürlük Müdürlüğünce kontrol planının mevzuata ve metoduna Müsait olarak düzenlenmediği, mahkuma ait risklerin belirlenip değerlendirilmediği üzere ilgili Amel yeri olan ilkokul müdürlüğüne de iletilmediği, münasebetiyle kontrol ve takip yükümlülüğünün de gereği üzere yerine getirilemediği sonucuna varılmaktadır. Hakikaten Malatya Valiliğince evraka sunulan savunma dilekçesinde, mahkumun isimli sicil kaydı, mahkum olduğu kabahat çeşidi, hakkında isimli ve idari makamlarca yapılan değerlendirmeler konusunda taraflarına rastgele bir bilgilendirme yapılmadığı açıkça Anlatım edilmiştir.

Öte yandan; Malatya Valiliğinin, kendisine bağlı olarak aktiflik gösteren okullarda tahsil gören çocukların can ve mal güvenliğini korumakla yükümlü olduğu açıktır. Bilhassa ilkokullarda tahsil gören çocukların yaşı, can ve mal güvenliğini koruyup kollama şuurunun gereğince gelişmemiş olduğu, güvenliklerine yönelik tehlike halinde fizikî müdahale kapasitelerinin hudutlu bulunduğu dikkate alındığında, Valiliğin Laf konusu yükümlülüğünün, Devletin yetişkin bireylerin Ömür hakkı ile mülkiyet hakkını muhafazaya yönelik müspet yükümlülüğünden daha geniş olduğu kuşkusuzdur. Tekrar Valiliğin, okulların her istikametten nezaretini sağlamakla vazifeli olduğunda da duraksama bulunmamaktadır.

Buna nazaran, dava konusu olayın meydana gelmesinde, davalı eşitlik Bakanlığının, kontrol planının mevzuata ve adabına Müsait olarak düzenlenmemesi, mahkuma ait risklerin belirlenip değerlendirilmemesi ve ilgili Amel yeri olan ilkokul müdürlüğüne iletilmemesi, münasebetiyle kontrol ve takip yükümlülüğünün de gereği üzere yerine getirilmemesi nedeniyle; öbür davalı Malatya Valiliğinin ise, can ve mal güvenliklerini muhafaza noktasında yetişkin bireyler üzere davranması beklenemeyecek, tehlikeye karşı bilişsel ve fizikî açıdan yeterliliklerini tamamlayamamış ilkokul öğrencilerinin bulunduğu okulda çalıştırılacak mahkumun mahkum olduğu kabahat tipi ile topluma, okula, okulda bulunan çocuklara ve görevlilere yönelik taşıdığı riskler ve buna karşı alınabilecek tedbirler konusunda rastgele bir araştırmaya girilmeksizin Malatya Kontrollü Hürlük Müdürlüğünce gönderilen mahkumun direkt kabul edilmesi ve buna bağlı olarak risklerin bertarafı için hiçbir Tedbir öngörülmemesi nedeniyle hizmet kusuru bulunduğu ve her iki yönetimin davacıların uğradığı ziyandan ortaklaşa ve müteselsilen Mesul oldukları sonucuna varılmaktadır.

Bu prestijle, davanın reddi yolundaki Malatya idare Mahkemesi kararına yönelik istinaf isteminin reddine ait temyize mevzu … Bölge idare Mahkemesi … İdari Dava Dairesi kararında tüzel isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacıların temyiz isteminin KABULÜNE,

2. Davanın reddine ait . idare Mahkemesi kararına yönelik olarak yapılan istinaf müracaatının reddi yolundaki temyize bahis . Bölge idare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin . tarih ve E:., K:.. sayılı kararının BOZULMASINA,

3. Yine bir karar verilmek üzere belgenin . Bölge idare Mahkemesi .. İdari Dava Dairesine gönderilmesine, 31/10/2022 tarihinde oy birliğiyle Kesin olarak karar verildi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir