OHAL, Kapsamında Bazı Tedbirlerin Alınması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Yayımlandı

Bilgi, Devlet Liseleri, Devlet Okulları, Devlet Üniversiteleri, Genel, Haberler, İş Dünyası, Oyun, Özel Liseler, Özel Okullar, Özel Üniversiteler, Teknoloji Nis 04, 2023 Yorum Yok

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

OLAĞANÜSTÜ Vaziyet KAPSAMINDA BİRTAKIM ÖNLEMLERİN ALINMASI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 138

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin hedefi, 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla ilan edilen harika Vaziyet kapsamında toplumsal hizmetler alanına, Özel öğretim kuramlarına, araştırma, geliştirme ve tasarım faaliyetleri ile teknoloji geliştirme bölgelerine ve KOSGEB dayanak alacaklarına ait kimi önlemlerin alınmasıdır.

Sosyal hizmetler alanında alman tedbirler

MADDE 2- (1) 6/2/2023 tarihinde meydana gelen sarsıntılardan etkilenen ve 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Toplumsal Hizmetler Kanunu kapsamında hizmet veren Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığına bağlı toplumsal hizmet kuruluşlarında ve şiddet tedbire ve izleme merkezlerinde kalan vatandaşlara konaklama, yemek, paklık ve öteki hizmetler fiyatsız verilir. Bu masraflar Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı bütçesinden karşılanır.

Özel öğretim kurumlan sigorta prim desteği

MADDE 3- (1) Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya vilayetleri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı özel Öğretim Kurumlan Kanunu kapsamında aktiflik gösteren Özel öğretim kuramlarında çalışan işçinin 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Toplumsal Sigortalar ve genel sıhhat Sigortası Kanununun 81 inci unsurunda sayılan ve 82 nci unsuru uyarınca belirlenen prime temel yarardan üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin patron paylarına ilişkin fiyat, üç ay müddetle ulusal Eğitim Bakanlığı bütçesinden karşılanır.

Araştırma, geliştirme ve tasarım faaliyetleri ile teknoloji geliştirme bölgelerine yönelik alman tedbirler

MADDE 4- (1) 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü hususunun ikinci fıkrasında sırasıyla yüzde doksan beş, yüzde doksan ve yüzde seksen olarak belirlenmiş olan indirim oranlan, harika Vaziyet ilan edilen vilayetlerde yer atan Ar-Ge merkezleri ve tasanm merkezlerinde çalışan işçi için inanılmaz Vaziyet müddetince yüzde Çehre olarak uygulanır.

(2) 5746 sayılı Kanunun 3 üncü hususunun üçüncü fıkrasında düzenlenen sigorta primi patron paylarının tamamı, harika Vaziyet ilan edilen vilayetlerde, harikulâde Vaziyet müddetince Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

KOSGEB dayanak alacaklarına ait tedbirler

MADDE 5- (1) 6/2/2023 tarihinde meydana gelen sarsıntılar münasebetiyle genel hayata tesirli afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, KOSGEB tarafından sağlanmış dayanaklardan yararlanan işletmelerden,

a) İşyeri yıkılan, acil yıkılacak, ağır yahut orta hasarlı hale gelen işletmelerin 2023 yılında Geri ödemesi gereken dayanak fiyatları ile yasal faizlerin tahsilinden,

b) Hayatını kaybeden yahut Amel göremez hale gelenlere ilişkin işletmelerin Geri ödemesi gereken dayanak meblağları ile yasal faizlerin tahsilinden paydaşlık paylan gözetilerek,

KOSGEB tarafından belirlenen temellere nazaran vazgeçilir.

(2) 6/2/2023 tarihinde meydana gelen zelzeleler münasebetiyle genel hayata tesirli afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, KOSGEB tarafından verilen takviyelerden yararlanan işletmelere ait;

a) Dava ve/veya icra takibine husus yapılmış olan alacaklar,

b) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı genel Bütçe Kapsamındaki halk Yönetimleri ve özel Bütçeli Yönetimlerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine Ait kanun Kararında Kararname kapsamında taksitlendirilen alacaklar ile 11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Birtakım Alacakların Yine Yapılandırılması ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında kanun kapsamında yapılandırılan takviye fiyatları,

c) İlgili ünitelerce 6/2/2023 tarihinden Evvel kullandırılıp işletmelerden Geri tahsiline karar verilen ve türel süreç başlatılması talep edilen lakin şimdi dava yahut icra takibine mevzu edilmemiş dayanak fiyatları,

ile ferilerinin tahsilinden KOSGEB tarafından belirlenen asıllara nazaran vazgeçilir.

(3) İkinci fıkra uyarınca vazgeçilen alacaklara ait yargılama ve icra takip masrafı ile vekalet fiyatından de vazgeçilir. Vazgeçme, kanun yollan iç görülmekte olan bütün davaları kapsar. Vazgeçilen alacaklara ait 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 22 nci ve 23 üncü hususları uyarınca alınması gereken harçlar alınmaz. Evvelce alınan harçlar iade edilmez. Bu unsur kapsamında takibinden vazgeçilen dava ve icra belgeleriyle ilgili olarak taraflar karşılıklı olarak yargılama ve takip sarfiyatı ile vekalet fiyatı talebinde bulunamaz.

(4) İkinci fıkra kapsamındaki işletmelerden KOSGEB aleyhine aksi tespit davası açmış olan işletmeler, açmış oldukları davalardan bir ay içinde feragat etmeleri koşuluyla bu unsur kararlarından yararlanabilirler. Bu durumda tarafların yaptığı yargılama masrafları ile vekalet fiyatı üzerlerine bırakılır.

(5) Bu unsur kapsammda alacağın tahsilinden vazgeçme süreçleri yalnızca alacağın kalan kısmı için karar Anlatım eder. Tahsilinden vazgeçilen alacaklara dair işletmeler tarafından yapılmış kısmi ödemeler hakkında rastgele bir talepte bulunulamaz.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin;

a) 2 nci ve 4 üncü unsurları 6/2/2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) öbür kararları yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kararlarını Cumhurbaşkanı yürütür.

30 Mart 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir