Memurlar için siyasi parti toplantısına katılmak suç mudur?

Haberler May 01, 2023 Yorum Yok

Kamuoyunda bilinen genel kanaat memurun Siyaset yapmasının yasak olduğu ve devlet memurluğundan çıkarılabileceği istikametindedir.

Konuyu düzenleyen 657 sayılı yasaya baktığımızda siyasete ait olarak;

“Tarafsızlık ve devlete bağlılık:

Madde 7 – (Değişik: 12/5/1982 – 2670/2 md.)

Devlet memurları siyasi partiye Üye olamazlar, rastgele bir siyasi parti, şahıs yahut zümrenin faydasını yahut ziyanını maksat tutan bir davranışta bulunamazlar; misyonlarını yerine getirirlerken lisan, ırk, cinsiyet, siyasi fikir, felsefi inanç, din ve mezhep üzere ayırım yapamazlar; hiçbir halde siyasi ve ideolojik hedefli beyanda ve harekette bulunamazlar ve bu hareketlere katılamazlar.”

“Madde-125 D) (Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası)

ı) Vazifenin yerine getirilmesinde lisan, ırk, cinsiyet, siyasi niyet, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, bireylerin Yarar yahut ziyanını maksat tutan davranışlarda bulunmak,

o) Rastgele bir siyasi parti faydasına yahut ziyanına fiilen faaliyette bulunmak.”

“Madde-125 E) (devlet memurluğundan çıkarma)

a) İdeolojik yahut siyasi hedeflerle kurumların huzur, sükün ve çalışma tertibini bozmak, boykot, işgal, halk hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma ve grev üzere hareketlere katılmak yahut bu gayelerle toplu olarak misyona gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek yahut yardımda bulunmak,(1)

b) Yasaklanmış her türlü yayını yahut siyasi yahut ideolojik maksatlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerilerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak yahut bunları kurumların rastgele bir yerine asmak yahut teşhir etmek,

c) Siyasi partiye girmek,

ı) Siyasi ve ideolojik hareketlerden arananları vazife mahallinde gizlemek,”

şeklindeki kararlara rastlarız.

Bu kararları Birlikte ele aldığımızda;

1- Memurun siyasi parti toplantısına katılması cürüm değildir. kanun koyucu bir toplantıya katılmanın ötesinde bir ekip faaliyetleri cezalandırmayı amaçladığı söylenebilir.

Bu husustaki bir yargı kararında;

“. Yasa koyucunun, bir toplantıya katılmanın ötesinde bir kadro faaliyetleri cezalandırmayı amaçladığı sonucuna ulaşılması ve davacının katıldığı toplantının kamuya Aleni bir aktiflik olmadığı hususu Birlikte değerlendirildiğinde, davacının salt siyasi parti toplantısına katılma hareketinin, “siyasi parti faydasına fiilen faaliyette bulunmak” aksiyonu kapsamında kıymetlendirilmesine hukuken İmkan bulunmadığından, dava konusu süreçte hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle, sürecin iptaline karar verilmiştir.” https://www.memurlar.net/haber/991819/memurlar-siyasi-parti-toplantisina-katilabilir-mi.html

cümlelerine yer verilmiştir.

Bu durumda bir siyasi parti toplantısına katılmak disiplin hatasını gerektirmez.

2- Toplantıya katılmaktan öteye siyasi parti lehine ya da aleyhine faaliyette bulunmak ise kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektirir. Yani lehine ya da aleyhine faaliyette bulunulması durumunda da memurluktan çıkarılma Laf konusu değildir. (657 s.k. 125.madde D(o)

3- Toplantıya katılmak lehe bir aktiflik değildir. Ama partinin seçim çalışmalarına katılmak, afişini asmak, propagandasını yapmak disiplin hatasını oluşturacaktır ve cezası kademe ilerlemesinin durdurulmasıdır.

4- Tıpkı halde bir partinin aleyhinde faaliyetlerde bulunulması da kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektirir.

5- Üstte da yer verdiğimiz hususlara nazaran bir siyasi partiye Üye olmak ise devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektirir.

Evet devlet memuru tarafsızlığını korumalıdır Ancak devlet memurunun da bir vatandaş olduğu, hatta seçimde oy kullanacak bir seçmen olduğu da unutulmamalıdır. Devlet memuru bu Aleni durumun/hakkın yanında tarafsızlık unsuruna de Müsait devinim etmesi yani bu dengeyi yeterli kurması gerekir.

Bir Fazla demokratik gelişmiş ülkede halk vazifelilerinin siyasi parti üyeliğine ait sınırlamalar bulunmamakta olup halk kurumunda parti kimliğinin/rozetinin çıkarılarak tarafsızlık prensibine uyduklarını söylemek Muhtemel olup ülkemizde de misal uygulamaların yapılabilmesi pekala mümkündür.

Maksut BALMUK
Öğretmen

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir