Memura elektronik tebligatla ilgili Danıştay’dLahza Değerli karar

Haberler Eki 31, 2022 Yorum Yok

Dava konusu olayda, Yurt dışında misyonlu bulunLahza öğretim elemanının misyonuna başlamaması gerekçesiyle müstafi sayılmasına dair karar şahsi elektronik postasına iletilmiştir.

İlk derece mahkemesi, anılLahza süreçten elektronik posta yoluyla haberdar olduğunu münasebet göstermek suretiyle müddetinde dava açmadığı gerekçesiyle süreci reddetmiştir.

Danıştay Sekizinci Dairesi ise TebligBeygir Kanunu 7/a unsuru ve Elektronik TebligBeygir Yönetmeliği kararlarına nazaran elektronik tebligatın öteki klasik sistemlerden bağımsızlaştırıldığını ve o metotlara tamamlayıcı olmadığını elektronik yolla yapılLahza her türlü bildirimi TebligBeygir Kanunu 7/a unsuru manasında elektronik tebligBeygir olarBeyaz nitelendirmemek gerektiği, Örneğin faks, telefon yahut bilgisaYar aracılığıyla gönderilen bildiriler (kısa ileti, elektronik posta) her ne kadar elektronik ortam yoluyla iletilmAmel olsa da bu Cin bildirimler elektronik tebligBeygir olarBeyaz isimlendirilmesi gerektiğinin altını çizmiştir.

Bu çerçevede, davacının müstafi sayılmasına ait sürecin müddet aşımı nedeniyle reddine dair karar Danıştay tarafındLahza iptal edilmiştir.

T.C.
D A N I Ş T A Y
SEKİZİNCİ DAİRE
temel No : 2021/3539
Karar No : 2022/3493

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : .

VEKİLİ : Av. .

KARŞI taraf (DAVALI) : . Üniversitesi

VEKİLİ : Av. .

İSTEMİN KONUSU : . Bölge idare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin . gŞöhret ve E:., K:. sayılı kararının, temyizen incelenErİlave bozulması istenilmektedir.

YARGILfakBeygir SÜRECİ :

Dava konusu istem: . Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde araştırma vazifelisi olarBeyaz Görev yapmakta olLahza davacının, misyonundan çekilmAmel sayılmasına ait . tarih ve . sayılı süreç ile bu sürece yapılLahza itirazın reddine ait . tarih ve . sayılı sürecin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … idare Mahkemesinin . tarih ve E:.; K:. sayılı kararıyla; davacının vazifesinden çekilmAmel sayılmasına ait . tarih ve . sayılı sürecin, 08/07/2020 tarihinde dava dilekçesinde de belirtildiği üzere maVilayet yoluyla bildirildiği, münasebetiyle davKeder tarafındLahza bu tarihte öğrenilmAmel olduğu, davKeder tarafından, Laf konusu sürecin belirtildiği biçimde öğrenilmesi üzerine yBirden 08/07/2020 tarihinden itibaren 60 günlük yasal müddet içerisinde 06/09/2020 gününŞöhret pazar gününe denk gelmesi nedeniyle en geç 07/09/2020 Pazartesi günü doğrudLahza dava açılması yahut 2577 sayılı Kanunun 11. unsuru uyarınca yönetime başvurulması gerekirken, bu müddet geçtikDeri sonra 08/10/2020 tarihinde yönetime başvurulması üzerine 05/12/2020 tarihinde açılLahza davanın mühlet aşımı nedeniyle reddine karar verilmiştir.

Bölge idare Mahkemesi kararının özeti: . Bölge idare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin . gŞöhret ve E:., K:. sayılı kararıyla; istinaf müracaatına bahis kararının hukuka ve yola Müsait olduğu ve davKeder tarafındLahza ileri sürülen argümanların Laf konusu kararın kaldırılmasını sağlayacBeyaz nitelikte görülmediği belirtilErİlave 2577 sayılı İdari YargılfakBeygir Metodu Kanunu’nun 45. unsurunun 3. fıkrası uyarınca istinaf müracaatının reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN TEZLERİ : DavKeder tarafından, kararın hukuka ters olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI :Davalı yönetim tarafından, istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ .’IN KANISI : Temyiz isteminin kabulü ile Bölge Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Sekizinci Dairesince, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikDeri ve belgedeki dokümanlar incelendikDeri sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE MÜNASEBET:

İLGİLİ MEVZUAT:

2577 sayılı İdari YargılfakBeygir Adabı Kanunu’nun “Dilekçeler üzerine birinci inceleme” başlığını taşıyLahza 14. hususunun 3/e bendinde, dilekçelerin müddet aşımı tarafından inceleneceği; 6. fıkrasında birinci incelemeye ait konuların birinci incelemeden sonra tespit edilmesi halinde davanın her safhasında 15. husus hükmünŞöhret uygulanacağı; ”İlk inceleme üzerine verilecek karar” başlığını taşıyLahza 15. unsurunun 1. fıkrasının (b) bendinde, müddet aşımı tarafından yapılLahza incelemede Kanuna karşıtlık görülürse davanın reddine karar verileceği konuları karar altına alınmıştır.

2577 sayılı İdari YargılfakBeygir Metodu Kanunu’nun “Dava açma süresi” başlıklı 7. Unsurunda; dava açma mühletinin, Özel kanunlarında başka müddet gösterilmeyen hallerde Danıştayda ve yönetim mahkemelerinde altmış ve vergi mahkemelerinde otuz gŞöhret olduğu; “Sürelerle ilgili genel esaslar” başlıklı 8. hususunun 1. fıkrasında mühletlerin, bildiri, yayın yahut ilLahza tarihini izleyen günden itibaren işlemeye başlayacağı kurala bağlanmış olup; “Üst makamlMesafe başvurma” başlıklı 11. hususunda ise,

1. İlgililer tarafındLahza idari dava açılmadLahza evvel, idari sürecin kaldırılması, Geri alınması, değiştirilmesi yahut yeni bir süreç yapılması üst makamdan, üst makam yoksa süreci yapmış olLahza makamdan, idari dava açma mühleti içinde istenebilir. Bu başvurma, işlemeye başlamış olLahza idari dava açma mühletini durdurur.

2. Otuz gŞöhret içinde (dava açıldığı tarihte 60 gün) bir karşılık verilmezse Dilek reddedilmAmel sayılır.

3. İsteğin reddedilmesi yahut reddedilmAmel sayılması halinde dava açma mühleti yine işlemeye başlar ve başvurma tarihine kadar geçmAmel müddet de hesaba katılır.” kararına yer verilmiştir.

Gene anılLahza Kanun’un “Dosyaların incelenmesi” başlıklı 20. unsurunun 1. fıkrasında; “(Değişik cümle: 18.06.2014 – 6545 S.K/Madde 17)Danıştay, bölge yönetim mahkemeleri ile yönetim ve vergi mahkemeleri, bakmakta oldukları davalMesafe ilişkin her türlü incelemeyi resen yapar. Mahkemeler belirlenen müddet içinde gerek gördükleri evrakın gönderilmesini ve her türlü bilgilerin verilmesini taraflardLahza ve ilgili öteki yerlerden isteyebilirler. Bu konudaki kararların, ilgililerce, müddeti içinde yerine getirilmesi mecburidir. Haklı sebeplerin bulunması halinde bu mühlet, bir sefere mahsUs olmBeyaz üzere uzatılabilir.” kuralı yer almaktadır.

7201 sayılı TebligBeygir Kanunu’nun “Usulüne ters bildirinin hükmü” başlıklı 32 inci unsurunda; “Tebliğ yordamına muhalif yapılmış olsa bile, muhatabı bildirime muttali olmuş ise muteber sayılır.” kararına, 25/01/2012 tarih ve 28184 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarBeyaz yürürlüğe giren TebligBeygir Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik’in “Usulüne karşıt bildirinin hükmü” başlıklı 53. hususunda ise ” (1) Bildiri, tarzına muhalif yapılmış olsa bile, muhatabı bildirisi öğrenmAmel ise geçerlidir. aksi takdirde tebligBeygir yapılmamış sayılır. Muhatap, her ne halde olursa olsun bildirim evrakını yahut davetiyeyi alırsa ya da bunların içeriğini öğrenirse bildirisi öğrenmAmel sayılır.(2) Muhatabın bildirisi öğrendiğini beyLahza ettiği tarih, bildirim tarihi olarBeyaz kabul edilir. (3) Bildirimin adabına ters yapılmış olması halinde, muhatabın bildirisi öğrendiğinin ve bunun tarihinin sav ve ispatı Muhtemel değildir.” kararına yer verilmiştir.

Gene TebligBeygir Kanunu’nun, “Yabancı memlekette tebligBeygir usulü” başlıklı 25. unsurunda “(1)Yabancı memlekette bildirim o memleketin salahiyetli makamı vasıtasiyle yapılır. Bunun için muahede yahut o memleket kanunları uygun ise, o yerdeki Türkiye siyasi memuru yahut konsolosu tebligBeygir yapılmasını salahiyetli makamdLahza ister. (2)Yabancı memleketlerde bulunLahza kimselere bildirim olunacBeyaz evrak, tebligatı çıkarLahza merciin bağlı bulunduğu vekalet vasıtasiyle Dışişleri Bakanlığıne, oradLahza da memuriyet havzası nazarı itibMesafe alınarBeyaz ilgili Türkiye Elçiliğine yahut Konsolosluğuna gönderilir. (3)(ek : 6/6/1985 – 3220/8 md.) Şu kadar ki, Dışişleri Bakanlığının aracılığına gerek görülmeyen hallerde tebligBeygir evrakı, ilgili Bakanlıkça doğrudLahza doğruya o yerdeki Türkiye Büyükelçiliğine yahut Başkonsolosluğuna gönderilebilir.” kuralı yer almaktadır.

Ayrıca, anılLahza Kanunu’na 6099 sayılı Kanun’un 2. hususu ile eklenen “Elektronik tebligat” başlıklı 7/a hususunun dördüncü fıkrasında, elektronik yolla tebligatın, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günŞöhret sonunda yapılmış sayılacağı belirtilmAmel olup; bu adres Ulusal Elektronik TebligBeygir Sistemi (UEST ) kayıtlı PTT tarafındLahza gerçek bireyler için kimlik bilgileri, hükmî bireyler için ise tabi oldukları sistem bilgileri temel alınmBeyaz suretiyle Biricik ve eşsiz biçimde oluşturulLahza tebligBeygir adresini Anlatım edeceği belirtilmiştir.

HUKUKİ KIYMETLENDİRME:

. Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde araştırma vazifelisi olarBeyaz Görev yapmakta olLahza davacının, 01/01/2017-01/01/2018 tarihleri ortasında Yurt dışında görevlendirildiği, eşinin gebeliği nedeniyle verilen rapor sonucunda 01/06/2018 tarihine kadar görevlendirmesinin uzatıldığı, eşinin doğum yapması üzerine 01/06/2018-16/04/2020 tarihleri ortasında 2 yıllık fiyatsız müsaade hakkını kullandığı, Covid19 salgını nedeniyle ABD-Türkiye ortasındaki uçuşların kapatılması nedeniyle müsaadesinin 16/04/2020 tarihinden 15/06/2020 tarihine kadar uzatıldığı, fiyatsız müsaade bitim tarihinde vazifeye başlamadığı gerekçesiyle ise davacının vazifesinden çekilmAmel sayılmasına ait . tarih ve . sayılı süreç ile bu sürece yapılLahza itirazın reddine ait . tarih ve . sayılı sürecin tesis edilmesi üzerine Laf konusu süreçlerin iptali istemiyle bakılmakta olLahza davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda; görevlendirme ile Yurt dışında bulunLahza davacının, vazifesinden çekilmAmel sayılmasına ait . tarih ve . sayılı süreçten, davacıya ilişkin şahsi maVilayet hesabına gönderilen e-posta ile haberdar edildiği görülmektedir.

Dolayısıyla, uyuşmazlığın tahlile kavuşturulması için; e-posta/e-maVilayet yoluyla yapılLahza bildirimlerin TebligBeygir Kanunu uyarınca tebligBeygir sayılıp sayılmayacağı, bu durumun genel dava açma mühletinin başlangıcı tarafından sonuçlarının neler olduğu konularının açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.

Elektronik tebligatın, her şeyden Evvel klasik (posta yoluyla yahut diğer usuli yollarla yapılan) tebligattLahza ayırt edilmesi gerekir. TebligBeygir Kanunu 7/a hususu ve Elektronik TebligBeygir Yönetmeliği kararları incelendiğinde, elektronik tebligatın öbür klasik yollardan bağımsızlaştırıldığını ve o metotlara tamamlayıcı olmadığını Anlatım edebiliriz. Klasik tebligat, belli bir sürecin ilgilisini bilgilendirebilmek emeliyle yetkili makamın, kanunun öngördüğü adap ve temele Müsait bir halde ilgilisine bildirilmesi ve bu bildirimin tıpkı biçimde belgelendirilmesi sürecidir. Klasik tebligatta, elektronik yolla bir bildirim yoktur. Elektronik tebligBeygir ile var klasik tarzla yapılLahza tebligBeygir yollarına, elektronik ortamda da bildirimde bulunabilme ve belgelendirme imka?nı eklenmiştir. Ama elektronik yolla yapılLahza her türlü bildirimi TebligBeygir Kanunu 7/a hususu manasında elektronik tebligBeygir olarBeyaz nitelendirmemek gerekir; Örneğin faks, telefon yahut bilgisaYar aracılığıyla gönderilen iletiler (kısa ileti, elektronik posta) her ne kadar elektronik ortam yoluyla iletilmAmel olsa da bu Cin bildirimler elektronik tebligBeygir olarBeyaz adlandırılmamalıdır; zira bir bildirimin elektronik tebligBeygir olarBeyaz nitelendirilebilmesi, o iletinin TebligBeygir Kanunu 7/a unsuru dayanarBeyaz çıkarılLahza Elektronik TebligBeygir Yönetmeliği kararlarına Müsait biçimde yapılmış olmasına bağlıdır. karşıt takdirde elektronik tebligata bağlanLahza sonuçlar doğmaz. (Doç. Dr. Levent Börü, Elektronik Tebligat; Erişim:https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1111168 )

DosyadLahza yurtdışında bulunLahza davacıya üstte yer verilen TebligBeygir Kanunu kararına Müsait formda tebligatta bulunulmadığı, telefonla ve e-posta yoluyla yapılLahza müstafi sayılma bildirimlerinin tebligBeygir mevzuatına nazaran hukuken yoluna Müsait kabul edilemeyeceği tabidir.

Bu prestijle; görülmekte olLahza davada dava açma müddeti hesaplanırken 7201 sayılı Kanun’un 32. hususu uyarınca ıttıla tarihinin temel alınması gerektiği tartışmasız olup; davacının 2577 sayılı İdari YargılfakBeygir Yordamı Kanunu’nun 11. hususunun 1. fıkrası uyarınca yapmış olduğu 08/10/2020 tarihli müracaatıyla davacının davalı idarece hakkında tesis edilen süreçten haberdar olduğunun kabulü ile anılLahza müracaatın reddi yolunda tesis edilen 09/11/2020 tarihli sürecin bildirisinden sonra 05/12/2020 tarihinde açılLahza davanın müddetinde olduğu görülmektedir.

Dolayısıyla; müddet aşımı nedeniyle reddi yolunda verilen yönetim Mahkemesi kararında türel isabet bulunmamakta olup; müddetinde açılLahza davanın temelinin incelenmesi gerektiğinden, temyize husus Bölge idare Mahkemesi kararında hukuksal isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:

AçıklanLahza nedenlerle;

1. 2577 sayılı Kanun’un 49. hususuna Müsait bulunLahza temyiz isteminin kabulüne,

2. . Bölge idare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin . gŞöhret ve E:., K:. sayılı kararının BOZULMASINA,

3.Yeniden bir karar verilmek üzere belgenin . Bölge idare Mahkemesi … İdari Dava Dairesine gönderilmesine, 26/05/2022 tarihinde Kesin olarBeyaz oybirliği ile karar verildi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir