MEB Destekleme Ve Yetiştirme Kursları Yönergesinde değişiklik yapıldı işte yönergenin tam hali

Bilgi, Devlet Liseleri, Devlet Okulları, Devlet Üniversiteleri, Genel, Haberler, İş Dünyası, Oyun, Özel Liseler, Özel Okullar, Özel Üniversiteler, Teknoloji May 18, 2023 Yorum Yok

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DESTEK VE TANIMLAR

AMAÇ

MADDE 1 – (1) (Değişik: 24/10/2020 tarihli ve 83203306-10.04-E.15488921 sayılı Makam Oluru) Bu Yönergenin maksadı, ulusal Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve Özel örgün eğitim kuramlarında tahsil gören istekli öğrenciler ile örgün ve Aleni ortaöğretim kuramlarından mezun olanlara verilecek destekleme ve yetiştirme kursları ile ilgili yol ve temelleri düzenlemektir.

KAPSAM

MADDE 2 – (1) (Değişik: 24/10/2020 tarihli ve 83203306-10.04-E.15488921 sayılı Makam Oluru) Bu Yönerge, ulusal Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve Özel örgün eğitim kurumlarında tahsil gören istekli öğrenciler ile örgün ve Aleni ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara verilecek destekleme ve yetiştirme kursları ile ilgili yol ve asılları kapsar.

DAYANAK

MADDE 3 – (1) (Değişik: 08/05/2023 tarihli ve E-83203306-10.04-75815264 sayılı Makam Oluru) Bu Yönerge, 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı ulusal Eğitim Temel Kanunu, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 301 inci hususu, 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ulusal Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kuramları Yönetmeliği, 26/07/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ulusal Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kuramları Yönetmeliği, 11/4/2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ulusal Eğitim Bakanlığı hayat Uzunluğu Öğrenme Kuramları Yönetmeliği ile 7/7/2018 tarihli ve 30471 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği kararlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

MADDE 4 – (1) (Değişik: 01/06/2022 tarihli ve E-83203306-10.04-50891964 sayılı

Makam Oluru) Bu Yönergede geçen;

a)Bakan: ulusal Eğitim Bakanını,

b)Bakanlık: ulusal Eğitim Bakanlığını,

c)BİLSEM: ilim ve Sanat Merkezlerini,

ç) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen süreyi,

d)Dönem: Ders yılının başladığı tarihten Yarıyıl tatiline, Yarıyıl tatili bitiminden ders bölümüne kadar geçen süreyi,

e)e-Kurs Modülü: Destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında yürütülen Amel ve süreçlerin elektronik ortamda işlendiği modülü,

f)Genel Müdürlük: Ortaöğretim genel Müdürlüğünü,

g)Komisyon: Kurs merkezleri ile kurslarda vazife alacak öğretmenleri belirlemek gayesiyle il/ilçe ulusal eğitim müdürlüklerinde oluşturulan kurulu,

ğ) Kurs: ulusal Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve Özel örgün eğitim kurumlarında tahsil gören istekli öğrenciler ile örgün ve Aleni ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara verilecek destekleme ve yetiştirme kurslarını,

h)Kursiyer: Örgün ve Aleni ortaöğretim kurumlarından mezun bireyleri,

ı) Kurs merkezi: Bünyesinde destekleme ve yetiştirme kursu açılan kurumları,

i)Kurs merkezi müdürü: Bünyesinde kurs açılan kurumun müdürünü,

j)Kurs merkezi müdür yardımcısı: Bünyesinde kurs açılan kurumun kurs merkezi müdürü tarafından görevlendirilen müdür yardımcılarını,

k)Öğrenci: Resmi ve Özel örgün ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında tahsil görenleri,

l)Öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten, sonraki ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,

m)Veli: Öğrencilerin/kursiyerlerin Ebeveyn yahut babasını yahut yasal olarak sorumluluğunu üstlenen kişiyi,

n)(Değişik: 08/05/2023 tarihli ve E-83203306-10.04-75815264 sayılı Makam Oluru) Yaz Okulu: ulusal Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve Özel örgün eğitim kurumlarında tahsil gören istekli öğrencilerin katılabileceği, yaz periyodunda açılacak kursları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

KURS AÇMA, KAPATMA, KURS MÜHLETLERİ VE ÖĞRENCİ/KURSİYER SAYILARI

KURS MERKEZİ VE KURS AÇMA YETKİSİ

MADDE 5 – (Değişik: 01/06/2022 tarihli ve E-83203306-10.04-50891964 sayılı Makam Oluru) (1) Kurslar, fiziki kapasitesi ve öğrenci/kursiyer potansiyeli kâfi olan resmi ortaokullar, imam-hatip ortaokulları, genel ilköğretim programı uygulanan Özel eğitim ortaokulları, Özel eğitim Uğraş okulları, Özel eğitim Uğraş lisesi ortaöğretim kurumları ile Kamu eğitimi merkezi müdürlüklerine bağlı olarak açılır. Ayrıyeten yaz okulu kapsamında ilkokullar ve BİLSEM’lerde kurs açılabilir.

(2)(Değişik: 24/10/2020 tarihli ve 83203306-10.04-E.15488921 sayılı Makam Oluru) Örgün ve Aleni ortaöğretim kuramlarından mezun olanlara yönelik kursların Kamu eğitimi merkezlerince açılması temeldir. Kamu eğitimi merkezinin bulunmadığı yahut bu merkezlerde kursun açılamadığı hallerde, ulusal eğitim müdürlüklerince yapılacak planlama dahilinde diğer eğitim kurumları ile halk Kuruluş ve kuruluşlarına ilişkin binaların derslik olarak kullanılabilecek kısımlarından yararlanılır. Bu durumda kurs idaresi Kamu eğitimi merkezi müdürlüğünce, Kamu eğitim merkezinin bulunmadığı yerlerde il/ilçe ulusal eğitim müdürlüğünce sağlanır.

(3)(Değişik: 16/11/2021 tarihli ve 37003384 sayılı Makam Oluru) Kurslar yıllık ve yaz periyodu olarak planlanır. Yıllık planlanan kursların eylül ayı içerisinde, yaz periyodu kurslarının ise temmuz ayının birinci haftasında başlatılması temeldir. Yıllık açılan kurslar ders yılı sonuna kadar devam eder. Fakat Yarıyıl tatili dış Ara tatillerde kurs yapılmaz. İlçe, Vilayet yahut ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava şartları ve gibisi durumlarda bu mühletler Bakanlık yahut mülki yönetim amirliklerince değiştirilebilir. Memleketler arası Anadolu imam hatip liselerinde tahsil gören yabancı asıllı öğrenciler için gereksinim duyulan tarihlerde Türkçe dersinden kurs açılabilir.

(4)Kurs merkezleri ile kurslarda görevlendirilecek öğretmenler, yıllık planlanan kurslarda eylül ayı, yaz periyodu kurslarında ise haziran ayı sonuna kadar belirlenir.

(5)Kurslar, ulusal eğitim müdürlüklerince belirlenen kurs merkezi müdürünün teklifi ve ulusal eğitim müdürünün onayı ile açılır.

(6)(Değişik: 16/11/2021 tarihli ve 37003384 sayılı Makam Oluru) Açılan bir kursa, kurs açıldıktan bir ay sonrasına kadar Talebe kaydı yapılabilir. Kursiyerlere yönelik yıllık açılan kurslara ise ekim ayı sonuna kadar kayıt yapılabilir. Nakil, Yurt dışından gelme üzere değişik nedenlerle okula kaydı yapılan öğrencilerin talepleri kurs merkezi müdürlüğünce kıymetlendirilir.

(7)(Değişik: 16/11/2021 tarihli ve 37003384 sayılı Makam Oluru) Yıllık düzenlenecek kurslar; bu Yönerge kapsamında Bakanlıkça belirlenen Sınıf düzeyleri için eylül ayında planlanır. Talep olması halinde 8 ve 12 nci sınıflarda tahsil gören öğrenciler ile örgün ve Aleni ortaöğretimden mezun olanlar için temmuz ayında başlayacak halde de planlanabilir.

(8)(Değişik: 08/05/2023 tarihli ve E-83203306-10.04-75815264 sayılı Makam Oluru) Rüştiye ve Ortaöğretim kurumlarında kursların; eğitim kurumlarının cinsleri, donanımı, birbirine yakınlığı, derslik ve Talebe sayıları, ulaşım kolaylığı ve güvenliği, coğrafik bütünlük üzere konular dikkate alınarak eğitim bölgesi yahut ortaöğretim kayıt alanı içinde il/ilçe ulusal eğitim müdürlüklerince belirlenen kurumlarda ortak olarak açılması temeldir. Lakin ilçe, Vilayet yahut ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava şartları ve gibisi durumlar ile eğitim kurumunun taşıma merkezi olması, eğitim bölgesi yahut ortaöğretim kayıt alanında apansız Çok kurs merkezi ve öğrencilerin taşınma imkanının olmaması üzere durumlarda kurs merkezleri, başka ayrı belirlenip açılabilir. Ayrıyeten yaz okulu kapsamında ilkokullar ve BİLSEM’ler de kurs merkezi olabilir.

(9)(Değişik: 24/10/2020 tarihli ve 83203306-10.04-E.15488921 sayılı Makam Oluru) Bakanlığımıza bağlı resmi ortaöğretim kurumlarında tahsil görmek üzere kurs müracaat müddetinin sona ermesinden sonra ülkemize gelen yabancı asıllı öğrenciler için il/ilçe ulusal eğitim müdürlüklerince talep edilen tarihlerde yeni kurs merkezi açılır yahut bu öğrencilerin açılan kurs merkezlerine iştiraki sağlanır.

(10)(Değişik: 01/06/2022 tarihli ve E-83203306-10.04-50891964 sayılı Makam Oluru)

Bilim ve sanat merkezlerinde ilim ve sanat alanlarında yaz okulu açılabilir. Açılacak yaz okulları ile ilgili Amel ve süreçler özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri genel Müdürlüğü tarafından hazırlanacak Yaz Okulları Uygulama Kılavuzu kararları doğrultusunda yürütülür.

(11)(Değişik: 08/05/2023 tarihli ve E-83203306-10.04-75815264 sayılı Makam Oluru) Ortaöğretim genel Müdürlüğü koordinesinde yaz okulu açılabilir. Açılacak yaz okulu ile ilgili Amel ve süreçler Bakanlıkça hazırlanan Destekleme ve Yetiştirme Kursları e- Kılavuzunda belirtilir.

KURSLARA KATILACAKLAR

MADDE 6 – (1) Kurslara;

a)(Değişik: 16/11/2021 tarihli ve 37003384 sayılı Makam Oluru) Resmi ve Özel örgün eğitim kurumlan kapsamındaki ulusal Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumlan Yönetmeliğinin 32 nci hususunun dördüncü fıkrasında belirtilen öğrenciler iç ortaokul, imam hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler; genel ilköğretim programı uygulanan Özel eğitim ortaokulu/özel eğitim sınıfı, genel ortaöğretim programı uygulanan Özel eğitim okulları ile mesleksel ve teknik ortaöğretim programı uygulanan Özel eğitim okulları öğrencileri, Özel eğitim Uğraş okulu ile Özel eğitim Uğraş okulu programının uygulandığı Özel eğitim sınıfı öğrencileri, Anadolu imam hatip liselerinde tahsil gören yabancı asıllı öğrenciler, örgün ve Aleni ortaöğretimden mezun olanlar katılabilir. (Ek cümle: 01/06/2022 tarihli ve E-83203306-10.04-50891964 sayılı Makam Oluru) Ayrıyeten yaz okulu kapsamında ilkokullarda tahsil gören öğrenciler kurslara katılabilir.

b)(Değişik: 16/11/2021 tarihli ve 37003384 sayılı Makam Oluru) Kurs açılacak Sınıf seviyeleri ve dersler Bakanlıkça hazırlanacak rehber ile belirlenir.

(2)(Değişik: 08/05/2023 tarihli ve E-83203306-10.04-75815264 sayılı Makam Oluru) Kurs merkezlerine; kendi öğrencileri öncelikli olmak üzere, sırasıyla ortaöğretim kayıt alanı, komşu kayıt alanı ve diğer kayıt alanı içerisinde bulunan birebir Cin okullardan Talebe kabul edilmesi temeldir. (Ek cümle: 01/06/2022 tarihli ve E-83203306-10.04-50891964 sayılı Makam Oluru) Yaz periyodu kursları ile yaz okullarına, öğrenciler bulundukları yerleşim ünitesinde iştirak sağlayabilir.

KURS SÜRELERİ

MADDE 7 – (1) Yaz devrinde açılan kursların müddeti; 4 haftadan az 8 haftadan fazla, yıllık açılan kursun müddeti ise 16 haftadan az (Değişik İbare: 01/06/2022 tarihli ve E-83203306- 10.04-50891964 sayılı Makam Oluru) 40 haftadan Çok olamaz

(2)(Değişik: 24/10/2020 tarihli ve 83203306-10.04-E.15488921 sayılı Makam Oluru) Kursların; ilköğretim kurumlarında hafta içi ders saatleri dışında, ortaöğretim kurumlarında ise yaz periyodu dış cumartesi ve pazar günleri yapılması temeldir. Fakat muhtaçlık duyulması halinde kurslar, ilköğretim kurumlarında cumartesi ve pazar günlerinde, ortaöğretim kurumlarında ise hafta içi ders saatleri dışında saat 22:00’a kadar, ayrıyeten Yarıyıl tatilinde de devam edebilir. Kurslarda bir ders saatinin mühleti 40 dakikadır.

(3)(Değişik: 16/11/2021 tarihli ve 37003384 sayılı Makam Oluru) Kurs periyotlarına nazaran programlanan kurs saatleri, kurs merkezinin imkanları ölçüsünde her bir kurs günü 2 saatten az, 8 saatten Fazla olmamak üzere planlanır. Derslerin 40’ar dakika olarak farklı başka işlenmesi temeldir. Lakin ulaşım, güvenlik, hava şartları üzere durumlarda yaşanabilecek aksilikler nedeniyle kurs merkezi müdürlüğünün planlaması dahilinde dersler blok halinde de yapılabilir. İlköğretim kurumlarında bu dersler; yaz periyodunda açılan kurslar dış olmak üzere bir günde hafta içi 3, hafta sonu 8 saatten Çok olmamak üzere planlanır.

(4)Kursların hangi gün ve saatlerde yapılacağını gösterir program ile program değişiklikleri kurs merkezi müdürlüklerince ilan edilir.

ÖĞRENCİ/KURSİYER SAYISI

MADDE 8 – (Değişik: 24/10/2020 tarihli ve 83203306-10.04-E.15488921 sayılı Makam Oluru) (1) Her bir kurs programına devam edecek öğrenci/kursiyer sayısının 10’dan az; bir kursun Sınıf mevcudunun ise 24’den Çok olmaması temeldir. Öğrenci/kursiyer sayısının 24’den Çok olması durumunda ikinci Küme oluşturulur. Her bir kümenin azami sayısı dolmadan yeni Küme oluşturulamaz. Ayrıyeten bir kurs programı için oluşturulan sınıfların/grupların öğrenci/kursiyer sayılarının 10’un altına düşmediği, bununla Bir arada tıpkı kurstaki iki sınıfın/grubun toplamının da 24’ü aşmadığı durumlarda sınıfların/grupların birleştirilmesi yoluna gidilir. Lakin ilçe, Vilayet yahut ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava şartları ve gibisi durumlarda Bakanlıkça yahut il/ilçe hıfzıssıhha heyetinin kararlarına istinaden mülki yönetim amirliklerince her bir kurs programına devam edecek bir sınıfta bulunması gereken en az ve en Çok öğrenci/kursiyer sayısı tekrar belirlenir.

(2)(Değişik: 24/10/2020 tarihli ve 83203306-10.04-E.15488921 sayılı Makam Oluru) Eğitim bölgesi yahut ilköğretim ve ortaöğretim kayıt alanı içinde apansız Çok kurs merkezinin bulunmaması, öğrencilerin taşınma imkanının olmaması üzere sebeplerle Sınıf mevcudunun 10’a ulaşamaması durumunda, il/ilçe ulusal eğitim müdürlüğünün onayı ile 5 öğrenciden az olmamak kaydıyla Küme oluşturulabilir.

(3)(Değişik: 16/11/2021 tarihli ve 37003384 sayılı Makam Oluru) genel ilköğretim programı uygulanan Özel eğitim ortaokulu/özel eğitim sınıfı, Özel eğitim Uğraş okulu ile Özel eğitim Uğraş okulu programının uygulandığı Özel eğitim sınıfı ve ortaöğretim programı uygulanan Özel eğitim okulları, Özel eğitim Uğraş lisesine kayıtlı öğrenciler ile bu okullardan mezunlar için açılacak kurslara katılacak öğrenci/kursiyer sayısı, Özel eğitim okul/kurumlarındaki azami Sınıf mevcudu sayısının yarısından az, azami Sınıf mevcudu sayısından Çok olamaz. Lakin Talebe sayısının yetersiz olması durumunda birebir kademedeki sınıflar birleştirilebilir.

KURSLARIN KAPATILMASI

MADDE 9 – (1) (Değişik: 24/10/2020 tarihli ve 83203306-10.04-E.15488921 sayılı Makam Oluru) Açılan her bir kursta öğrenci/kursiyer sayısının; devamsızlık, nakil, kayıt silme ve gibisi nedenlerle 10’un altına düşmesi durumunda, kurs merkezi müdürlüğü tarafından e- Kurs Modülü üzerinden acilen kursun kapatılmasına dair süreç başlatılır ve bu süreç, il/ilçe ulusal eğitim müdürlüğünün onayına sunulur. Kurs merkezi müdürlüğünce kursun kapatılmasına ait başlatılan süreç, il/ilçe ulusal eğitim müdürlüğünce 3 Amel günü içinde e-Kurs Modülü üzerinden onaylanır. Bu biçimde kapatılan kursun öğrencileri tıpkı alandaki bir Öbür kursa kaydedilir. Bu onay süreçlerinden sonra kurs merkezi müdürlüğünce e-Kurs Modülünden kurs onay çıktıları alınarak il/ilçe ulusal eğitim müdürlüğüne onaylatılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KURSLARDA ÖĞRETİM, İDARE, KONTROL VE SORUMLULUK

KURS AÇILACAK SINIF VE DERSLER

MADDE 10 – (1) (Değişik: 01/06/2022 tarihli ve E-83203306-10.04-50891964 sayılı Makam Oluru) Açılacak kurslar; bu Yönerge kapsamında Bakanlıkça hazırlanan Kılavuzda belirlenen Sınıf düzeyleri ve derslerle sonludur. Lakin Mesleksel ve Teknik Eğitim genel Müdürlüğüne bağlı ortaöğretim kuramlarından “Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi” kapsamında olan eğitim kuramları ile memleketler arası Anadolu imam hatip liselerinin 9 uncu sınıflarına yönelik Bakanlıkça ayrıyeten dersler belirlenebilir.

(2)(Değişik: 08/05/2023 tarihli ve E-83203306-10.04-75815264 sayılı Makam Oluru) Ortaöğretim genel Müdürlüğü koordinesinde Bakanlıkça hazırlanan Destekleme ve Yetiştirme Kursları e- Kılavuzunda belirlenen alanlarda yaz okulu açılabilir.

(3)Resmi ve Özel örgün eğitim kuramlarında tahsil gören istekli öğrenciler için; özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri genel Müdürlüğüne bağlı ilim ve sanat merkezlerinde ilim ve sanat alanlarında yaz okulu açılabilir.

(4)Öğrenci / kursiyer ve veliler ders seçimiyle Birlikte Muallim seçiminde de bulunabilirler.

(5)Kurs programlarının hazırlanmasında; kursun destekleyici ve yetiştirici nitelikte olmasına dikkat edilir.

(6)Kursların; örgün eğitime devam edenler ile mezun olanlar için başka kümeler oluşturularak düzenlenmesi temeldir.

(7)Kurslara ilişkin yıllık planlar; kurs açılacak derslerin öğretim programı temel alınarak kurslarda vazifeli Meydan zümre öğretmenlerince kurslara ilişkin Amel takvimi çerçevesinde hazırlanır ve en geç kursların açıldığı haftanın nihayet Amel gününe kadar kurs merkezi müdürlüğünce onaylanarak uygulanır.

KOMİSYON, ÖĞRETMENLERİN SEÇİMİ VE GÖREVLENDİRİLMESİ

MADDE 11 – (Değişik: 08/05/2023 tarihli ve E-83203306-10.04-75815264 sayılı Makam Oluru) (1) Komite; kurs merkezleri ile kurslarda misyon alacak öğretmenleri belirlemek,kursların onayını vermek, uyum ve yürütülmesini sağlamak maksadıyla, ulusal eğitim müdürünce görevlendirilen ulusal eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında, iki ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürü, iki ortaöğretim kurumu müdürü, bir Kamu eğitimi merkezi müdürü ve bir e-Kurs Modülü kullanıcısından oluşur. (Ek cümle: 01/06/2022 tarihli ve E- 83203306-10.04-50891964 sayılı Makam Oluru) Ayrıyeten yaz okulu kapsamında; ilim ve sanat alanlarında açılacak kursların onay sürecinde bir ilim ve sanat merkezi müdürü, ilkokullarda açılacak kurslarının onay sürecinde ise iki ilkokul müdürünün kurula iştiraki sağlanır. İlköğretim ve ortaöğretim kurumu müdür sayısının kâfi olmadığı durumlarda kurul var müdürlerin iştirakiyle oluşur. Büyükşehir statüsünde olmayan vilayetlerde birebir yordamla oluşturulan merkez ilçe kurulu, hem merkez ilçenin hem de ilin hususla ilgili Amel ve süreçlerini yürütür. Büyükşehir statüsünde birebir tarzla oluşturulan Vilayet komitesi ilin mevzuyla ilgili Amel ve süreçlerini yürütür.

(2)Kurslarda misyon almak isteyen öğretmenler, Bakanlıkça yayımlanan kılavuzda belirlenen takvime nazaran e-Kurs Modülü üzerinden yahut ulusal eğitim müdürlüklerine şahsen müracaatta bulunur. Kurslarda vazife alacak öğretmenler, müracaatta bulunan öğretmenler ortasından veli ve öğrencilerin tercihleri de dikkate alınarak görevlendirilir. Kurslarda, belirtilen nitelikleri taşımaları kaydıyla öteki okullarda vazifeli öğretmenlerden görevlendirme yapılabilir. (Ek cümle: 01/06/2022 tarihli ve E-83203306-10.04-50891964 sayılı Makam Oluru) Yaz periyodu kursları ile yaz okullarında öğretmenler bulundukları yerleşim ünitesinde misyon alabilirler. Kurslarda görevlendirilecek kadrolu/sözleşmeli Muallim sayısının yetersiz olması halinde ulusal eğitim müdürlüklerince Namzet Muallim olarak atanabilme kurallarını taşıyanlar ortasından ve/veya üniversite öğretim elemanlarından ek ders fiyatı karşılığında ders okutmak üzere görevlendirme yapılabilir.

(3)Kursta görevlendirilen öğretmenler mazeretleri sebebiyle görevlendirme onaylarının iptalini isteyebilirler. Lakin görevlendirme onayları iptal edilmeden misyonlarını bırakamazlar. Görevlendirilmeleri bu halde iptal edilenlerin yerine, müracaatta bulunduğu halde misyon verilemeyen diğer öğretmenler yahut birinci kere Müracaat edecek öğretmenler ortasından görevlendirme yapılır.

(4)(Değişik: 24/10/2020 tarihli ve 83203306-10.04-E.15488921 sayılı Makam Oluru) Kurslarda misyonlu öğretmenler ortasından nöbetçi Muallim görevlendirilir.

KURSLARDA YARARLANILACAK KAYNAKLAR

MADDE 12 – (1) (Değişik: 08/05/2023 tarihli ve E-83203306-10.04-75815264 sayılı

Makam Oluru) Kurslarda yararlanılacak Temel kaynaklar; ders kitapları, Eğitim Bilişim Ağı (EBA), EBA Akademik Takviye Platformu, TEGM Gereç, OGM Gereç, EBA TV (İlkokul – Rüştiye – Lise), Öğrenci/Öğretmen Dayanak Sistemi, MEB Yardımcı Kaynak Paketi, Dersler Cepte Uygulaması ile Bakanlıkça belirlenen diğer eğitim içeriği ve gerecidir.

ÖĞRENCİ/KURSİYERLERLE İLGİLİ İŞLEMLER

MADDE 13 – (1) Kurslara kayıt yaptıran öğrencilerin/kursiyerlerin devamları mecburidir. Kurslarda okutulması gereken Yekün ders saatinin özürsüz olarak 1/5’ine devam etmeyen öğrencilerin devamsızlık sonunu aştığı dersten kurs kaydı silinir.

(2)(Değişik: 24/10/2020 tarihli ve 83203306-10.04-E.15488921 sayılı Makam Oluru) Öğrencilerin kurslara devam ve devamsızlıkları kurs merkezi müdürlüğünce öğrenci/kursiyer yoklama defteri ve e-Kurs Modülüne işlenir. sıhhat raporuna dayalı hastalıklar, Olağan afetler, anne, baba ve kardeşlerden birinin mevti üzere özürler sebebiyle oluşan devamsızlıkların 1/5’i, devamsızlık mühletinden sayılmaz.

(3)(Değişik: 24/10/2020 tarihli ve 83203306-10.04-E.15488921 sayılı Makam Oluru) Birinci fıkrada belirtilen devamsızlık müddetinin yarısını dolduran öğrenci/kursiyerin durumu; posta, e-posta yahut diğer irtibat araçlarıyla velisine bildirilir, varsa özür evrakını kurs merkezi idaresine teslim etmesi velisinden istenir.

(4)(Değişik: 24/10/2020 tarihli ve 83203306-10.04-E.15488921 sayılı Makam Oluru) Öğrenci/kursiyerin devamsızlık yaptığı müddete ait özür evrakı yahut yazılı veli beyanı, özür gününü takip eden en geç 5 Amel günü içinde kurs merkezi idaresine velisi tarafından verilir ve kurs merkezi müdürlüğünce e-Kurs Modülüne işlenir. Mecbur hallerde özür evrakının teslim

süresi kurs merkezi müdürlüğünce 10 Amel gününü aşmamak üzere uzatılabilir.

(5)Kurslara devamları müddetince kurs disiplinini ve işleyişini bozucu Vaziyet ve hareketleri görülen öğrenciler/kursiyerler hakkında, kayıtlı oldukları okulların/kurumların ilgili mevzuatına nazaran süreç yapılır. Gerektiğinde kursla ilişikleri kesilir.

KURSLARIN YÖNETİMİ

MADDE 14 – (1) (Değişik: 24/10/2020 tarihli ve 83203306-10.04-E.15488921 sayılı Makam Oluru) Kurslar, kurs merkezi müdürlüğünce yönetilir. Kurslarla ilgili Amel ve süreçleri yürütmek emeliyle 10 sınıfa/gruba kadar bir müdür yardımcısı, oluşturulan sınıfların/grupların 10’u geçmesi durumunda ikinci bir müdür yardımcısı daha görevlendirilir.

KURS MERKEZİ MÜDÜRÜ VE GÖREVLERİ

MADDE 15 – (1) Bünyesinde kurs açılan okulun yahut kurumun müdürü kurs merkezi müdürüdür.

(2) Kurs merkezi müdürünün misyonları şunlardır;

a)Kursun işleyişini, düzey ve disiplini sağlayıcı Gerekli önlemleri almak,

b)Kurs çalışmalarında plan ve programların uygulanmasını sağlamak,

c)Kurs öğretmenleri tarafından hazırlanan ders planlarını inceleyip onaylamak,

ç) Kursun işleyişi ile ilgili idari, mali ve öteki konularla ilgili her türlü Amel ve süreçlerin yürütülmesini sağlamak,

d)(Değişik: 24/10/2020 tarihli ve 83203306-10.04-E.15488921 sayılı Makam Oluru) Öğrenci/kursiyer devamsızlıklarının günlük olarak e-Kurs Modülüne girilmesini sağlamak,

e)(Değişik: 24/10/2020 tarihli ve 83203306-10.04-E.15488921 sayılı Makam Oluru) Devamsızlık, nakil, kayıt silme ve gibisi nedenlerle öğrenci/kursiyer sayısının 10’un altına düşmesi durumunda acilen e-Kurs Modülü üzerinden kursun kapatılmasına dair süreci başlatarak il/ilçe ulusal eğitim müdürlüğünün onayına sunmak,

f)(Değişik: 24/10/2020 tarihli ve 83203306-10.04-E.15488921 sayılı Makam Oluru) Kapatılan kursun öğrencilerinin/kursiyerlerinin birebir alandaki bir Öbür kursa kaydedilmesini sağlamak,

g)(Değişik: 24/10/2020 tarihli ve 83203306-10.04-E.15488921 sayılı Makam Oluru) Kurs onay süreçlerinden sonra e-Kurs Modülünden kurs onay çıktılarının il/ilçe ulusal eğitim müdürlüğüne onaylatmak.

ğ) Bu Yönerge kararlarına nazaran kendisine verilen öteki vazifeleri yapmak.

KURS MERKEZİ MÜDÜR YARDIMCISININ GÖREVLERİ

MADDE 16 – (1) Kurs merkezi müdür yardımcısının misyonları şunlardır:

a)Kurslarda vazife Meydan Muallim ve işçi ile kurslara katılan öğrencilere ait devam, devamsızlık, disiplin ve gibisi diğer Amel ve süreçleri yürütmek.

b)Kurs çalışmalarında yönetici, Muallim ve işçiye yapılacak fiyat ödemelerine ait süreçleri yürütmek.

c)Kurs merkezi müdürü tarafından kendisine verilen nöbet vazifesini yerine getirmek ve kursla ilgili verilecek diğer Amel ve süreçleri yürütmek.

KURS ÇALIŞMALARI İLE ÖĞRENCİ/KURSİYER MUVAFFAKİYETİNİN İZLENMESİ VE KIYMETLENDİRİLMESİ

MADDE 17 – (1) (Değişik: 16/11/2021 tarihli ve 37003384 sayılı Makam Oluru) İl/ilçe ulusal eğitim müdürlükleri koordinesinde kurs merkezi müdürlüklerince kurslarda yapılacak Amade bulunuşluk imtihanlarına nazaran sınıflar/gruplar oluşturulabilir.

(2)(Değişik: 16/11/2021 tarihli ve 37003384 sayılı Makam Oluru) İl/ilçe ulusal eğitim müdürlükleri koordinesinde kurs merkezi müdürlüklerince kurslara katılan öğrencilerin kazandıkları bilgi ve hünerleri ölçmek hedefiyle her eğitim ve öğretim periyodunda kurs açılan derslerden en az iki kazanım kavrama ve kıymetlendirme imtihanı yapılır. İmtihan sonuçları tahlil edilerek eksikliği görülen bahis ve kazanımlar ilgili alan/zümre öğretmenlerince tamamlanır. Kurslara iştirak sağlayan Talebe velilerine ayda bir kere öğrencilerin gelişim durumları ile ilgili bilgi verilir.

(3)(Değişik: 16/11/2021 tarihli ve 37003384 sayılı Makam Oluru) Her Devre sonunda kurs açılan derslerden Bakanlıkça belirlenenlere yönelik Ölçme Kıymetlendirme ve İmtihan Hizmetleri genel Müdürlüğünce izleme ve kıymetlendirme ortak imtihanı yapılır. özel eğitim Uğraş okulu ile Özel eğitim Uğraş okulu programın uygulandığı Özel eğitim sınıfında tahsil gören öğrenciler ise bu imtihandan muaf tutularak Laf konusu Devre sonu izleme ve kıymetlendirme imtihanı Okul idaresince yapılır.

(4)(Ek: 08/05/2023 tarihli ve E-83203306-10.04-75815264 sayılı Makam Oluru) Bu husus kapsamında yer verilen öğrenci/kursiyer muvaffakiyetinin izlenmesi ve kıymetlendirilmesine yönelik çalışmalar e-Kurs modülüne işlenir.

KURSLARIN DENETİMİ

MADDE 18 – (1) (Değişik: 01/06/2022 tarihli ve E-83203306-10.04-50891964 sayılı Makam Oluru) Kurs merkezlerindeki eğitim ve öğretim faaliyetleri ile ilgili Amel ve süreçlerin kontrolü, her eğitim ve öğretim periyodunda en az bir sefer il/ilçe ulusal eğitim müdürlüklerince Bakanlıkça hazırlanan Destekleme ve Yetiştirme Kursları e- Kılavuzunda yer Meydan EK-1 forma nazaran yapılarak e-Kurs modülüne işlenir. Kontrollerin eğitim müfettişleri tarafından yapılması temeldir. Kontroller; Vilayet ulusal eğitim müdürlüklerince görevlendirilecek eğitim müfettişi, ulusal eğitim müdür yardımcıları/şube müdürleri tarafından yapılabileceği üzere bir eğitim müfettişi/milli eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında Okul müdürlerinden oluşturulacak ikişer Benlik kontrol gruplarınca de gerçekleştirilebilir

(2) (Değişik: 24/10/2020 tarihli ve 83203306-10.04-E.15488921 sayılı Makam Oluru) kontrol kapsamında hazırlanan raporlar il/ilçe ulusal eğitim müdürlüklerine gereği için sunulur. Ayrıyeten, kursların değerlendirilmesiyle ilgili yılsonu raporu; kurs merkezi müdürlüklerince ilçe ulusal eğitim müdürlüklerine, ilçe ulusal eğitim raporları Vilayet ulusal eğitim müdürlüklerine, Vilayet ulusal eğitim müdürlüğü raporları kurs merkezi olarak belirlenen eğitim kurumunun bağlı olduğu genel Müdürlüğe kursların sona ermesinden sonra 10 Amel günü içerisinde gönderilir.

SORUMLULUK

MADDE 19 – (1) Bu Yönerge kararları çerçevesinde kurslarda misyon Meydan her kademedeki işçi vazifelerini; eksiksiz, vaktinde ve faal olarak yerine getirmekle yükümlüdür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ VE nihayet HÜKÜMLER

KURS GİDERLERİ

MADDE 20 – (1) Kurs merkezlerinin ısınma, paklık, aydınlatma, kırtasiye ve bu kapsamdaki sarfiyatları Bakanlıkça karşılanır.

(2) Bu Yönerge kapsamında açılan kurslara devam eden Talebe ve kursiyerlerden kurs fiyatı alınmaz.

TUTULACAK DEFTER VE DOSYALAR

MADDE 21 – (1) Kurslarla ilgili olarak kurs merkezlerinde tutulacak defter ve evraklar şunlardır:

a)Öğrenci/kursiyer yoklama defteri,

b)Kurs ders defteri,

c)Gelen ve giden yazma belgesi,

ç) Kurs ders planları evrakı,

d)Denetim defteri,

(2) Bu Yönerge kapsamında yapılan Amel ve süreçler elektronik ortamda da yürütülebilir.

KOORDİNASYON

MADDE 22 – (1) (Değişik: 24/10/2020 tarihli ve 83203306-10.04-E.15488921 sayılı

Makam Oluru) Bu Yönerge ve uygulamaya yönelik Kılavuz, Ortaöğretim genel Müdürlüğünün koordinesinde Bakanlıkça hazırlanır.

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT

MADDE 23 – (1) 23.09.2014 tarihli ve 4145909 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan ulusal Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

YÜRÜRLÜK

MADDE 24 – (1) Bu Yönerge onayı tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE 25 – (1) Bu Yönerge kararlarını ulusal Eğitim Bakanı yürütür.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir