Kültür ve Turizm Bakanlığı 53 kadro ihdas edildi

Bilgi, Devlet Liseleri, Devlet Okulları, Devlet Üniversiteleri, Genel, Haberler, İş Dünyası, Oyun, Özel Liseler, Özel Okullar, Özel Üniversiteler, Teknoloji Kas 09, 2022 Yorum Yok

BAZI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 112

MADDE 1- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 277 nci hususunun birinci fıkrasının (f) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bent buna nazaran teselsül ettirilmiştir.

“g) Alevi-Bektaşi kültürünün araştırılması ve cemevleriyle ilgili Amel ve süreçleri yürütmek,”

MADDE 2- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 279 uncu unsurunun birinci fıkrasının (j) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna nazaran teselsül ettirilmiştir.

“k) Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı,”

MADDE 3- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 292 nci unsurundan sonra gelmek üzere aşağıdaki unsur eklenmiştir.

“Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı

MADDE 292/A- (1) Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının vazife ve yetkileri şunlardır:

a) Cemevlerinin ve muhtaçlıklarının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak, cemevlerindeki hizmetlerin faal ve verimli yürütülmesini koordine etmek,

b) Cemevlerinin Başkanlıkça belirlenen hizmetlerinin gördürülmesi için Lokal idarelere yahut yatırım izleme ve uyum başkanlıklarına ödenek transferine ait Amel ve süreçleri yürütmek,

c) Alevi-Bektaşilik hakkında bütün taraflarıyla, toplumsal ve beşeri bilimler bütünlüğü içinde bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bu bahislerde seminer, sempozyum, konferans ve gibisi Ulusal ve milletlerarası etkinlikler düzenlemek, özgün bilgi üretimi için Müsait ortamlar hazırlamak, yayınlar yapmak ve bu alandaki çalışmaları desteklemek,

ç) Alevi-Bektaşilikle ilgili akademik faaliyetleri desteklemek hedefiyle üniversiteler ve ilgili Kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

d) Alevi-Bektaşiliği yurtiçinde ve yurtdışında bilimsel istikametiyle araştırmak, derlemek ve bu maksatla yapılan çalışmaları desteklemek,

e) vazife alanı kapsamında Ulusal ve memleketler arası Kurum ve kuruluşların bilimsel çalışmalarını ve bu alandaki yayınlarını takip etmek, Gerekli görülenleri Çeviri ettirerek basılmasını ve yayımlanmasını sağlamak,

f) Alevi-Bektaşilikle ilgili eğitim ve kültür faaliyetlerini yürütmek ve desteklemek,

g) Bakan tarafından verilen diğer misyonları yapmak.

(2) Başkanlığın misyon alanındaki çalışmalarını pahalandırmak ve tekliflerini Başkanlığa bildirmek üzere Müşavere Heyeti kurulmuştur. Müşavere Şurası, reis ve onbir üyeden oluşur. Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Lideri Müşavere Şurasının da başkamdir. Müşavere Şurası üyeleri, Alevi-Bektaşilik yolunda temayüz etmiş bireyler ile Başkanlığın misyon alanına giren bahislerde araştırma ve çalışmaları bulunanlardan Cumhurbaşkanınca üç yıllığına seçilirler. Bakan Gerekli gördüğü hallerde Müşavere Heyetine başkanlık edebilir. Müracaat Heyeti üyelerinin ve toplantıya Davet edilen şahısların ulaşım ve konaklama masrafları Bakanlık bütçesinden karşılanır. Müracaat Şurasının çalışma metot ve temelleri Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

(3) Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Lideri ve Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi reis Yardımcısı, mali ve toplumsal hak ve yardımlar ile öbür özlük hakları bakımından 375 sayılı kanun Kararında Kararnamenin ek 30 uncu unsuru uyarınca sırasıyla strateji geliştirme lideri ve bakanlık genel müdür yardımcısına denktir.”

MADDE 4- 3 sayılı Üst Kademe halk Yöneticileri ile halk Kuruluş ve Kuruluşlarında Nakil Yordamlarına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvele “ALEVİ-BEKTAŞİ KÜLTÜR VE CEMEVİ LİDER VE LİDER YARDIMCILARI” satırı eklenmiştir.

MADDE 5- Ekli listede yer Meydan takımlar ihdas edilerek 2 sayılı genel Takım ve Yolu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin Kültür ve Turizm Bakanlığı kısmına eklenmiştir.

MADDE 6- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kararlarını Cumhurbaşkanı yürütür.

8 Kasım 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir