Katılım Finans Kanunu Teklifi, TBMM’de

Haberler Nis 04, 2023 Yorum Yok

Türkiye İştirak Finans Kuruluşları Birliği kurulmasını öngören İştirak Finans kanun Teklifi, Meclis Başkanlığına sunuldu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar ve Beyaz Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk’ün imza sahibi olduğu teklifle, iştirak finans sisteminin gayesi, kapsamı, tanımlar belirleniyor.

Teklifle, iştirak finans sistemi kurumsal bir yapıya kavuşturularak sürdürülebilir biçimde geliştirilmesi, finansal istikrara katkı sunulması, iştirak finans faaliyetinde bulunan kuruluşların faaliyetlerinin ve sundukları hizmetlerin iştirak finans temel ve standartlarına ahenginin temin edilmesi ve iştirak finans sisteminden hizmet alanların hak ve menfaatlerinin korunması amaçlanıyor.

Türkiye İştirak Finans Kuruluşları Birliği, iştirak finans kuruluşları ile Yurt dışında konseyi bu nitelikteki kuruluşların Türkiye’deki şubeleri, iştirak finans hizmeti sunması konusunda tabi oldukları kanun yahut bu kanun ile yetki yahut müsaade verilen kuruluşlar ile bütün bu kuruluşlara iştirak finans alanında danışmanlık, kontrol ve derecelendirme hizmeti sunan Kurum ve kuruluşlar bu kanun kararlarına tabi olacak.

– Tanımlar ve kısaltmalar

Teklifte yer verilen tanımlar ve kısaltmalar;

Ana Paydaşlık: Denetiminde yer Meydan iştiraklerin finansal tablolarını kendi nezdinde konsolide eden İştirak Finans Kuruluşları Kümesini,

Bağlı İştirak: anne Paydaşlığın denetimi altında aktiflik gösteren iştirakleri,

Birlik: Türkiye İştirak Finans Kuruluşları Birliğini,

Başkan: İştirak Finans Standartları İhtisas Şurası Liderini,

Danışma Komitesi: İştirak finans faaliyetlerinin iştirak finans temel ve standartlarına uygunluğunu sağlamak üzere değerlendirmede bulunmak ve karar almak üzere iştirak finans kuruluşu yahut bir hukuksal şahıs nezdinde tesis edilmiş komiteyi,

Karz: Ödünç verenin, bir ölçü parayı ya da tüketilebilen katı bir şeyi ödünç alana temlik etmeyi, ödünç alanın da tıpkı Nitelik ve ölçüde şeyi Geri vermeyi üstlendiği mukaveleyi,

Katılım Finans Derecelendirmesi: İştirak finans kuruluşlarının ve iştirak finans faaliyetlerinin iştirak finans temel ve standartları ile yetkili kurumlar tarafından yayımlanan kurumsal Yönetim unsurlarına Ahenk derecesinin belirlenmesi maksadıyla gerçekleştirilen derecelendirme hizmetini,

Katılım Finans Asılları: İştirak finans sisteminde yer alması Müsait görülmeyen konuların belirlenmesi hedefiyle, uygulama, kapsam ve çerçevesi İştirak Finans Standartları İhtisas Heyeti tarafından belirlenen ve bu kanun kapsamında yer Meydan tarafların uymakla yükümlü oldukları temelleri,

Katılım Finans Faaliyeti: İştirak finans hizmet ve yatırımlarını,

Katılım Finans Hizmeti: Müşteriler ile yahut müşterilerin nam yahut hesabına üçüncü taraflarla yapılan kontratlar çerçevesinde iştirak finans temellerine Müsait olan her türlü ticari ve finansal eser, süreç yahut uygulamayı,

Katılım Finans Kuruluşu: Bankacılık Kanunu, kapital Piyasası Kanunu, Sigortacılık Kanunu, Ferdî Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu yahut Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında, bütün faaliyetlerini iştirak finans temel ve standartlarına nazaran yürütmek suretiyle iştirak finans faaliyetinde bulunan kuruluşlar ile İştirak Finans Kuruluşları Kümesini,

Katılım Finans Kurumu: Bankacılık Kanununda tanımlanan iştirak finans kurumunu,

Katılım Finans Sistemi: İştirak finans kuruluşları, iştirak finans faaliyetleri ve bunları düzenleyen kurallardan oluşan yapıyı,

Katılım Finans Standartları: İştirak finans faaliyetlerinin iştirak finans temellerine Müsait olarak icrasını sağlamak emeliyle Şura tarafından yayımlanan uygulama kurallarını,

Katılım Finans Yatırımı: Finans kuruluşlarının, tabi oldukları mevzuat çerçevesinde iştirak finans asıllarına Müsait olarak gerçekleştirdikleri her türlü yatırım sürecini,

Kontrol: Bankacılık Kanununda tanımlanan Denetim kavramını,

Kurul: İştirak Finans Standartları İhtisas Heyetini,

Yetkili Kurum: İlgisine nazaran Hazine ve Maliye Bakanlığını, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu, Sigortacılık ve özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunu, kapital Piyasası Heyetini, halk Nezareti, Muhasebe ve kontrol Standartları Kurumunu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasını ve ilgisine nazaran öteki düzenleyici ve denetleyici kurumları Anlatım edecek.

– İştirak finans faaliyetleri

Katılım finans kuruluşları aktiflik müsaadesi bakımından tabi oldukları kanunlarda yer Meydan kararlar Bilinmeyen kalmak kaydıyla mezkur kanunlarda tanımlanan iştirak finans temel ve standartları ile uyumlu aktiflik hususlarının yanı sıra; iştirak finans temel ve standartları ile uyumlu olması kuralıyla gayrimenkul, emtia, hizmet, maddi ve gayri maddi varlıkların alım satımı yahut kiralanması; 13 Ocak 2011 tarihli Türk Ticaret Kanununda düzenlenen kapital şirketi formunda yahut taraflar ortasında imzalanan periyodik iştirak kontratına dayalı proje bazında her türlü paydaşlık ve karz süreçlerini iştirak finans temel ve standartları ile uyumlu olması kuralıyla kendi nam ve hesaplarına yürütebilecek.

Katılım finans kuruluşları, Konsey tarafından belirlenen iştirak finans temel ve standartlarına nazaran aktiflik gösterecek.

Katılım finans kuruluşlarının finansman süreçlerinde başvurdukları alım, satım, paydaşlık yahut kiralama formüllerine ait mukavelelerde, iştirak finans kuruluşunun bizatihi kendisi, bağlı iştiraki yahut iştiraki vasıtasıyla alan, satan, ortak, kiralayan yahut kiracı sıfatıyla taraf olarak yer alması ve bu konuya ilgili süreç hasebiyle tanzim edilen dokümanlarda açıkça yer verilmesi Kaide olacak.

– İştirak finans faaliyetinde bulunmaya ait sınırlar

Katılım finans kuruluşları dışında hiçbir gerçek yahut hükmî şahıs direkt yahut dolaylı olarak bu kanunla düzenlenen bir iştirak finans kuruluşu olduğu yahut iştirak finans kuruluşu üzere aktiflik gösterdiği izlenimini doğuracak Laf ve tabirleri ticaret unvanında, her türlü evrak, ilan ve reklamlarında yahut kamuoyuna yaptığı açıklamalarda kullanamayacak. Bu kararlar, sadece kapsamda belirtilen finans kuruluşlarının iştirak finans faaliyetleri ile sonlu olmak ve ticaret unvanı dışındaki her türlü doküman, ilan, reklam ve kamuoyuna yapılan açıklamalarla sonlu kalmak üzere ilgili kuruluşlar hakkında uygulanmayacak.

– Kuruluş, birleşme, bölünme ve dönüşüm

Türkiye’de kurulacak bir iştirak finans kuruluşunun yetkili kurumlara yapılacak kurum müsaadesi müracaatında, kuruluşun şirket mukavelesinde yahut şirket kontratının bulunmaması halinde buna karşılık gelen dokümanlarında iştirak finans temel ve standartlarına Müsait olarak aktiflik göstereceğini beyan etmesi, ilgili kuruma yürüteceği iştirak finans faaliyetlerine ait Amel planını sunması Koşul olacak. Bu kararlar, merkezi Yurt dışında bulunan iştirak finans kuruluşlarının Türkiye’de şube açma müracaatlarında da uygulanacak.

Türkiye’de faaliyette bulunan bir iştirak finans kuruluşunun bölünmesi, diğer bir yahut aniden Çok finans kuruluşu ile birleşmesi, iştirak finans kuruluşu olmayan bir kuruluşun iştirak finans kuruluşuna dönüşmesi, konsey tarafından belirlenen standartlar da göz önünde bulundurularak, ilgili kanunlarda yer Meydan kararlar Saklı kalmak kaydıyla, yetkili kurumların müsaadesiyle gerçekleştirilecek.

– Yönetim organının sorumluluğu

Bu kuruluşların iştirak finans temel ve standartlarına Müsait olarak aktiflik göstermesine yönelik Gerekli Bina ve süreçlerin tesis edilmesi ve işletilmesinden Laf konusu kuruluşların Yönetim organları Mesul olacak.

Katılım finans kuruluşları bünyelerinde, faaliyetlerinin iştirak finans temel ve standartlarına uygunluğunu sağlamak üzere karar almak ve kıymetlendirme yapmakla misyonlu minimum 3 üyeden oluşan bir müşavere komitesi tesis etmekle yükümlü olacak.

Danışma komitesi, iştirak finans kuruluşunun üst Yönetim ve ilgili Tüm tarafların tesirinden Irak ve Müstakil halde çalışacak ve karar alacak. Komite, şura tarafından belirlenen temel ve standartlar ile alınan genel nitelikli kararlara alışılmamış kararlar alamayacak.

Danışma komitesi üyelerinin en az üçte ikisi için İslam hukuku alanında, öteki üyeler için iktisat, işletme, finans yahut İslam iktisadı yahut finansı alanlarında doktora derecesine ve en az 5 yıllık mesleksel tecrübeye sahip olması kaidesi aranacak.

Danışma komitesi üyeliğine atanacakların, aranan koşulları taşıdıklarını gösteren evraklarla Bir arada şuraya bildirilmesi ve konseyin Müsait görüşünün alınması Kaide olacak. Bildirimden itibaren 7 Amel günü içerisinde şura tarafından Olumsuz görüş bildirilmemesi durumunda ilgili bireylerin ataması yapılabilecek.

– Ahenk, İç Denetim ve İç kontrol faaliyetleri

Katılım finans kuruluşları, faaliyetlerinin iştirak finans temel ve standartları ile müracaat komitesi kararlarına Müsait olarak yürütülmesini sağlamak emeliyle Gerekli Ahenk ve İç Denetim faaliyetlerini yürütecek.

Katılım finans kuruluşları, faaliyetlerinin iştirak finans temel ve standartları ile müracaat komitesi kararlarına Müsait olarak yürütüldüğü konusunda kuruluşun üst idaresine, ortaklarına ve öbür paydaşlarına garanti sağlamak emeliyle İç kontrol faaliyetleri yürütecek.

Katılım finans İç kontrol faaliyetleriyle iştirak finans İç Denetim ve Ahenk faaliyetlerinin yeterliği ve aktifliği pahalandırılacak, kuruluşun faaliyetlerinin iştirak finans temel ve standartları ile müşavere komitesi kararlarına uygunluğu denetlenecek.

– Müstakil kontrol ve derecelendirme

Finans kuruluşları, iştirak finans temel ve standartlarına Müsait olarak sundukları Eser ve hizmetlerinin işleyişi, mukavele kararları ile tarafların hak ve yükümlülükleri konusunda müşterilerini ve kamuoyunu faal formda bilgilendirmekle yükümlü olacak.

Kamu kurumu niteliğinde Uğraş kuruluşu olarak halk hukukî kişiliğine haiz, idari ve mali özerkliğe sahip Türkiye İştirak Finans Kuruluşları Birliği kuruluyor.

(Sürecek)

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir