Kamu idarelerinde görev yapmayan muhataplara memur eliyle tebligat yapılabilir mi?

Bilgi, Devlet Liseleri, Devlet Okulları, Devlet Üniversiteleri, Genel, Haberler, İş Dünyası, Oyun, Özel Liseler, Özel Okullar, Özel Üniversiteler, Teknoloji Nis 04, 2023 Yorum Yok

Kamu yönetimlerinde çalışan muhataplara memur eliyle yapılır

4483 sayılı kanun uyarınca verilen yetkili merci kararlarının muhataplarına Posta ve Telgraf Teşkilatı vasıtasıyla bildirisi gerektiğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 1’inci hususunda sayılan halk yönetimlerinde misyon yapmayan muhataplara tıpkı Kanunun 2’nci unsurunda düzenlenen memur vasıtasıyla bildiri yöntemiyle yapılan tebligatların adabına Müsait olarak kabul edilemeyeceği Aleni olup, Maddede sayılan halk yönetimlerinde vazife yapmayan şikayetçi .’a memur vasıtasıyla Tebligat Kanununun 21’inci hususu uyarınca yapılan tebligatta metoda uyarlık bulunmamaktadır.

PTT aracılığı ile bilinen nihayet adrese yapılır

Şikayetçi .’a Tebligat Kanunu kararlarına nazaran Posta ve Telgraf Teşkilatı genel Müdürlüğü vasıtasıyla bilinen en nihayet adresi araştırılarak bu adreste evrakın bildiri edilmesi, bilinen adresinde bildirimin Mümkün olmaması halinde adres kayıt sisteminde (kimlik paylaşım sistemindeki değil) bulunan yerleşim yeri adresine evrakın bildiriye çıkarılması, 21’inci unsurdaki durumların (adreste bulunmama, tebellüğden imtina, adreste hiç oturmamış yahut adresten Daimi olarak ayrılmış olma) gerçekleşmesi halinde birebir hususta bu durumlara ait olarak gösterilen süreçlerin yapılması gerekmektedir.

T.C
DANIŞTAY
BİRİNCİ DAİRE
temel No : 2021/1676
Karar No : 2021/1840

KARAR

İçişleri Bakanlığının 24.9.2021 tarih ve 20895 sayılı yazısı ekinde gönderilen evrak, . İli Büyükşehir Belediye Lideri . ile tıpkı belediyede vazifeli otuz beş belediye vazifelisi hakkında kısmen soruşturma müsaadesi verilmesine, kısmen soruşturma müsaadesi verilmemesine ait İçişleri Bakanının 18.2.2021 tarih ve Mül.Tef.Ku.Bşk.2021/34 sayılı kararı ve bu karara haklarında soruşturma müsaadesi verilenler tarafından yapılan itirazlar, Tetkik Hakimi Mehmet Ali Yaldızci’nin açıklamaları dinlenildikten sonra, 4483 sayılı Memurlar ve öbür halk Vazifelilerinin Yargılanması Hakkında kanun uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü :

4483 sayılı Memurlar ve öbür halk Vazifelilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 9’uncu hususunun birinci fıkrasında, yetkili merciin soruşturma müsaadesi verilmesine yahut verilmemesine ait kararının hakkında ön inceleme yapılan memur yahut öbür halk görevlisine ve varsa şikayetçiye bildirileceği kararına yer verilmiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun “Tebligatın yapılması” başlıklı 1’inci hususunda, kazai merciler, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı halk Mali İdaresi ve Denetim Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer Meydan genel bütçe kapsamındaki halk yönetimleri, (II) sayılı cetvelde yer Meydan Özel bütçeli yönetimler, (III) sayılı cetvelde yer Meydan düzenleyici ve denetleyici kurumlar, (IV) sayılı cetvelde yer Meydan toplumsal Emniyet kurumları ile vakıf yükseköğretim kurumları, Vilayet Özel yönetimleri, belediyeler, köy hükmi şahsiyetleri, barolar ve noterler tarafından yapılacak elektronik ortam da iç bütün tebligatın, bu kanun kararlarına nazaran Posta ve Telgraf Teşkilatı genel Müdürlüğü yahut memur vasıtasıyla yapılacağı,

Tebligatın memur vasıtasiyle yapılması başlıklı 2’nci hususunda diğer kanunlarda Özel karar bulunması halinde yahut tehirinde ziyan umulan işlerde yahut tıpkı yerde bulunan 1’inci hususta yazılı daire ve kurumlar ortasında yahut bu daire ve kuruluşlarda bulunan şahıslara yapılacak tebligatın, kendi memurları yahut mahalli mülkiye amirinin buyruğuyla zabıta vasıtasıyla yaptırılacağı,

“Bilinen adreste tebligat” başlıklı 10’uncu hususunda, tebligatın, bildirim yapılacak şahsa bilinen en nihayet adresinde yapılacağı, bilinen en nihayet adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması yahut tebligat yapılamaması halinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinin,
bilinen en nihayet adresi olarak kabul edileceği ve tebligatın buraya yapılacağı,

“Tebliğ imkansızlığı ve tebellüğden imtina” başlıklı Kanunun 21’inci hususunda, kendisine tebligat yapılacak kimse yahut üstteki hususlar mucibince tebligat yapılabilecek kimselerden hiçbiri gösterilen adreste bulunmaz yahut tebellüğden imtina ederse, bildirim memurunun bildirim olunacak evrakı, o yerin muhtar yahut Yaşlı heyeti azasından birine yahut zabıta amir ve memurlarına imza mukabilinde teslim edeceği ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırmakla birlikte, adreste bulunmama halinde bildirim olunacak şahsa keyfiyetin haber verilmesini de Mümkün hayli en yakın komşularından birine, varsa yönetici yahut kapıcıya da bildireceği, ihbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarihin, bildirim tarihi sayılacağı, gösterilen adresin muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi olup, muhatap o adreste hiç oturmamış yahut o adresten Daimi olarak ayrılmış olsa dahi, bildiri memurunun bildirim olunacak evrakı, o yerin muhtar yahut Yaşlı heyeti azasından birine yahut zabıta amir yahut memurlarına imza karşılığında teslim edeceği ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştıracağı, ihbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarihin, bildiri tarihi sayılacağı, muhtarın, Yaşlı heyeti azalarının, zabıta amirinin ve memurlarının üstteki fıkralar uyarınca kendilerine teslim edilen evrakı kabule mecburi oldukları, “Tebliğ mazbatası” başlıklı 23’üncü unsurunda de, bildirimin bir mazbata ile tevsik edileceği, bu mazbatanın, bildirimi çıkaran merciin ismini, bildirimi isteyen tarafın ismini, soyadını ve adresini, bildiri olunacak şahsın ismini, soyadını ve adresini, bildirimin mevzuunu, bildirinin kime yapıldığını ve bildirim muhatabından diğerine yapılmış ise o kimsenin ismini, soyadını, adresini ve 22’nci husus mucibince tebellüğe Usta olduğunu, bildirinin nerede ve ne Vakit yapıldığını, 21’inci husustaki durumun tahaddüsü halinde bu konulara mütaallik muamelenin yapıldığını, adreste bulunmama ve imtina için gösterilen sebebi, tebligatın adres kayıt sistemindeki adrese yapılması durumunda buna ait kaydı, bildirim evrakı kime verilmiş ise onun imzası ile bildiri memurunun ismi, soyadı ve imzasını ihtiva etmesinin lazım olduğu karara bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, İçişleri Bakanının 18.2.2021 tarih ve Mül.Tef.Ku.Bşk.2021/34 sayılı kısmen soruşturma müsaadesi verilmesine, kısmen soruşturma müsaadesi verilmemesine ait kararının, şikayetçi .’ın bilinen en nihayet adresi olan “Osman Pak mahallesi . Caddesi . Çankaya/Ankara” adresinde memur vasıtasıyla bildirim edilmek istenildiği, bildirimle görevlendirilmiş Polis Memurları . ve . tarafından düzenlenen 4.6.2021 tarihli tutanakla ikametin kapalı olması nedeni ile muhataba ulaşılamadığı belirtilerek tebligatın, 7201 sayılı Kanunu’nun 21’inci hususu uyarınca yapıldığı kayıt altına alınarak tebligat sürecine nihayet verildiği anlaşılmıştır.

Tebligat Kanununun üstte yer verilen kararlarına nazaran 4483 sayılı kanun uyarınca verilen yetkili merci kararlarının muhataplarına Posta ve Telgraf Teşkilatı vasıtasıyla bildirimi gerektiğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 1’inci hususunda sayılan halk yönetimlerinde misyon yapmayan muhataplara tıpkı Kanunun 2’nci unsurunda düzenlenen memur vasıtasıyla bildiri yordamıyla yapılan tebligatların adabına Müsait olarak kabul edilemeyeceği Aleni olup, Maddede sayılan halk yönetimlerinde misyon yapmayan şikayetçi .’a memur vasıtasıyla Tebligat Kanununun 21’inci hususu uyarınca yapılan tebligatta tarza uyarlık bulunmamaktadır.

Bu bağlamda, şikayetçi .’a Tebligat Kanunu kararlarına nazaran Posta ve Telgraf Teşkilatı genel Müdürlüğü vasıtasıyla bilinen en nihayet adresi araştırılarak bu adreste evrakın bildirim edilmesi, bilinen adresinde bildirimin Mümkün olmaması halinde adres kayıt sisteminde (kimlik paylaşım sistemindeki değil) bulunan yerleşim yeri adresine evrakın bildiriye çıkarılması, 21’inci husustaki durumların (adreste bulunmama, tebellüğden imtina, adreste hiç oturmamış yahut adresten Daimi olarak ayrılmış olma) gerçekleşmesi halinde birebir hususta bu durumlara ait olarak gösterilen süreçlerin yapılması gerekmektedir.

Bu nedenle, İçişleri Bakanının 18.2.2021 tarih ve Mül.Tef.Ku.Bşk.2021/34 sayılı kısmen soruşturma müsaadesi verilmesine kısmen soruşturma müsaadesi verilmemesine ait kararının 7201 sayılı Tebligat Kanununda ve ilgili Yönetmelikte gösterilen tarza Müsait olarak .’ın Evvel bilinen adresine bildiri çıkarılması, bu adreste bulunamaması halinde ismi geçenin MERNİS adresinde bildirim edilmesi, günlü ve imzalı yazılı bildirim alındısı ile Birlikte ismi geçenin bu karara itiraz etmesi halinde itiraz dilekçesi de eklenerek, etmemesi durumunda da yetkili merci kararının var itiraz istikametinden incelenmek üzere Dairemize gönderilmesi için evrakın karar ekli olarak İçişleri Bakanlığına iadesine, kararın bir örneğinin itiraz edenlere gönderilmesine 7.12.2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir