İktisada ait ‘torba’ kanun teklifi TBMM’de maddeleşti

Haberler Kas 03, 2022 Yorum Yok

İktisada ait düzenlemeler içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Kimi kanun ve kanun Kararında Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair kanun Teklifi, TBMM genel Şurasında kabul edilerek maddeleşti.

Kanunla, yenilenebilir güçte vergi muafiyeti 25 kW’den 50 kW’ye çıkarılıyor.

Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsamında yenilenebilir güç kaynaklarına dayalı elektrik gücü üretimi emeliyle, sahibi oldukları yahut kiraladıkları konutların çatı yahut cephelerinde, şurası gücü azami 50 kilovata kadar elektrik gücünden muhtaçlık fazlasını nihayet kaynak tedarik şirketine satanlar, gelir vergisinden muaf olacak.

İşverenlerce, Amel yerinde yahut müştemilatında Yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ilişkin bir günlük Yemek bedelinin 51 lirayı aşmayan kısmı, gelir vergisinden istisna tutulacak. Ödeme bu meblağı aşarsa, aşan kısım ile bu emelle sağlanan öteki menfaatler, fiyat olarak vergilendirilecek.

Yurt dışında yapılan inşaat, tamir, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışan hizmet erbabına, fiilen Yurt dışındaki çalışmaları karşılığı patronun Yurt dışı çıkarlarından karşılanarak yapılan fiyat ödemeleri, gelir vergisinden istisna olacak.

Bireysel iştirak yatırımcısı tam mükellef gerçek şahısların, iktisap ettikleri tam mükellef anonim şirketlere ilişkin iştirak paylarını, en az 2 Yıl elde tutmaları kuralıyla Vergi Yol Kanunu’nun değerlemeye ilişkin kararlarına nazaran hesapladıkları payların fiyatlarının yüzde 75’ini, yıllık beyannamelerine husus çıkar ve iratlarından payların iktisap edildiği periyotta indirebileceklerine yönelik düzenleme, 31 Aralık 2027’ye uzatılacak.

Yıllık indirim meblağı ise 1 milyon liradan 2,5 milyon liraya yükseltilecek. Bu karar, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren elde edilen gelir yahut karlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

– tahsil kredisi borcu faizsiz ödenecek

Yüksek tahsil Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu’nda yapılan değişiklikle, tahsil kredisi alanlar borçlarını, aldıkları ölçü kadar ödeyecek.

Öğrenim kurumundan mezun olan ya da rastgele bir nedenle öğretim kurumuyla ilişiği kesilenler, 2 Yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar müddette ve aylık devirler halinde borcunu ödeyecek.

Borçlu borcunu erteleme talebinde bulunduğunda, borçlunun çalışmadığının SGK’den teyit edilmesi halinde, birinci Yıl rastgele bir ek olmadan, sonraki yıllarda ise her Yıl için verilen ölçüye yüzde 10 eklenerek kredi borcu hesaplanacak. Lakin ilgili yılda TÜFE’nin yüzde 10’dan az olması halinde TÜFE uygulanacak. Erteleme süreci en Çok üç kere yapılabilecek.

Ödemenin askerlik periyoduna denk gelmesi halinde, borçlunun talebi üzerine rastgele bir ek yapılmaksızın askerlik devrinin sonuna kadar kredi borcu ertelenecek.

Maddi yahut türel nedenlerle takibinde Yarar bulunmayan ve yılları bütçe kanunlarında gösterilen ölçüleri aşmayan kredi borçları terkin edilecek.

Katkı kredisi borcu ödemelerinde de bu asıllar uygulanacak.

Süresinde ödenmeyen taksitlere, vadesinden itibaren gecikme artırımı hesaplanacak. Taksitlerin, nihayet taksitin vade tarihine kadar ödenmemesi yahut Noksan ödenmesi halinde, ödenmeyen taksit fiyatları takip edilmek üzere ilgili vergi dairesine bildirilecek. Taksitler için zamanaşımı mühletinin belirlenmesinde, nihayet taksitin vade tarihi temel alınacak. Vergi dairelerince bu alacaklarla ilgili olarak yapılan tahsilatlar, takip eden ayın sonuna kadar Gençlik ve Spor Bakanlığına aktarılacak.

Öğrenimi sırasında yahut tahsilden sonra ölenlerin yahut yüzde 90 ve üzeri Mani sahibi oldukları tam teşekküllü bir hastanenin sıhhat kurulunca tespit edilenlerin, kalan borçları silinecek.

Kredi Meydan yahut kredi borcunun ödeme vakti şimdi başlamamış şahıslara, tahsil ve katkı kredisi olarak verilen meblağlara endeks hesaplanmayacak. Kredi Geri ödemesi süren yahut borçları vergi dairesine takip için bildirilmiş olan şahıslara, tahsil ve katkı kredisi olarak verilen fiyatlara ek edilmiş endeks meblağları terkin edilecek.

Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten Evvel Tahsil edilen fiyatlar iade edilmeyecek ve vergi dairesine takip için bildirildiği halde şimdi Tahsil edilmemiş kredi taksitleri içerisindeki endeks meblağları terkin edildikten sonra bakiye taksitler vadesinde ödenmediği takdirde takip edilmeye devam olunacak.

-Yersiz yapılan muhtaç, konutta bakım yardımı ödemeleri Geri alınmayacak

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikle, gerçeğe Müsait olmayan sıhhat konseyi raporu kullanımı nedeniyle yapılan ödemeler hariç, bu kanun kapsamındaki bireylere bu hususun yürürlüğe girdiği tarihe kadar yersiz ödenen ve Geri alınması gereken aylıklar ile bunlardan doğan ceza ve faizler silinecek.

İlgililer hakkında rastgele isimli, idari ve icrai takibat yapılmayacak. Yersiz ödemeler kapsamında unsurun yürürlüğe girdiği tarihten Evvel yönetim tarafından yapılan tahsilatlar, ilgililerine iade edilmeyecek.

Vakıf üniversitelerinde bu fiyatın üzerinde ödeme yapmaya ve yapılacak ödemenin meblağını belirlemeye mütevelli heyeti yetkili olacak.

Turizmi Teşvik Kanunu’nda yapılan değişiklikle, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan fiyatsız girişli günübirlik tesisler, münhasıran Bakanlık Döner kapital İşletmesi Merkez Müdürlüğü yahut iştiraki şirketler tarafından işletilebilecek, üçüncü şahıslara devredilemeyecek ve işlettirilemeyecek.

Sosyal Hizmetler Kanunu’na eklenen süreksiz hususla, gerçeğe Müsait olmayan evrak ve sıhhat konseyi raporu kullanımı nedeniyle yapılan ödemeler dış fazla, yersiz ödenen ve Geri alınması gereken meskende bakım yardımı ödemeleri ile bunlardan doğan faizler terkin olunacak. Yürürlük tarihinden Evvel bu kapsamda Tahsil edilen fiyatlar bakımından ilgili şahıslar lehine hiçbir biçimde alacak hakkı doğmayacak ve yapılan tahsilatlar iade edilmeyecek.

– Kısa çalışmaya ait süreçlere düzenleme

Bu kapsamda Kovid-19 sebebiyle ödenen kısa çalışma ödeneği ile nakdi fiyat dayanağı ödemelerinde yanılgılı süreçlerden kaynaklanan Çok ve yersiz ödemeler ile nakdi fiyat takviyesinden yararlanan personelin, müracaatta bulunduğu patron tarafından fiilen çalıştırıldığının tespiti halinde patrona uygulanan idari Nakit cezalarından, bu unsurun yürürlük tarihi prestijiyle Tahsil edilmemiş olanlar terkin edilecek. Tahsil edilenler iade yahut mahsup edilemeyecek.

Bu alacaklarla ilgili başlatılmış takip ve Tahsil süreçlerine devam edilmeyecek, yargı mercilerine intikal etmiş olan belgelerde Kuruluş ve bakanlık aleyhine yargılama sarfiyatına hükmedilmeyecek. Kısa çalışma uygulanan devirde patron tarafından Amele çıkarılmasına istinaden oluşan Çok ve yersiz ödemeler ile ceza soruşturmasına yahut kovuşturmasına bahis olmuş kısa çalışma ödeneği ile nakdi fiyat takviyesi ödemeleri bu husus kapsamı dışında olacak. Ceza soruşturması yahut kovuşturması sonucu kovuşturmaya yer olmadığına dair karar yahut beraat kararı verilenler hakkında bu unsur uyarınca terkin kararları uygulanacak.

Gümrük Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle süreksiz İthalat rejimi kapsamında şahsî kullanıma mahsus yabancı plakalı taşıtları Türkiye Gümrük Bölgesi’ne getiren hak sahipleri tarafından gümrük yönetimine bilgi verilmeden taşıtsız Yurt dışına çıkılması durumunda usulsüzlük cezası uygulanacak.

Yapılan bu değişiklikle taşıtın marka, model ve yaşına nazaran değişmekle birlikte, orantısız halde yüksek olduğu bedellendirilen cezalarda indirime gidilecek.

TBMM genel Konseyinde kabul edilen Gelir Vergisi Kanunu ile Kimi kanun ve kanun Kararında Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a nazaran, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Heyeti (BDDK), bir banka ya da banka kümesi için aktiflik bahisleri bazında sınırlama yahut kısıtlamalar getirmek suretiyle aktiflik müsaadesi vermeye yetkili olacak.

Bankaların müşterilerine sundukları hizmetlerin inançlı ve kesintisiz bir formda sürdürülmesinde Kıymetli yeri bulunan hizmet sağlayıcıların uymaları gereken yöntem ve temelleri belirleme yetkisi BDDK’ye veriliyor.

Mevduat bankalarının iştirak fonu kabulü, finansal kiralama süreçleri; iştirak bankalarının mevduat kabulü; kalkınma ve yatırım bankalarının ise mevduat kabulü ve iştirak fonu kabulü üzere faaliyetlerde bulunmaları ve aktiflik sınırlamaları yahut kısıtlamalarına uymamaları halinde, 1 milyon liradan ve çıkar sağlanmış olması halinde sağlanan menfaatin iki katından az olmamak üzere, kısıtlama ve sınırlamalara karşıtlık teşkil eden meblağın yüzde 100’üne kadar idari ceza verilecek.

SGK’nin taşınmazlarının elektronik ortamda satışı da iç olmak üzere her türlü satışı ve öteki Amel ve süreçlerin yürütülmesine ait metot ve asıllar, Kurumca çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.

2022 yılında götürü bedel üzerinden hizmet alım kontratı yapılmış halk üniversite sıhhat hizmeti sunucularının SGK’ye 31 Aralık 2022’ye kadar verdikleri tedavi hizmetlerine ait Yekün tahakkuk meblağının götürü bedel mukavele meblağından düşük olması durumunda, ortadaki ayrım terkin edilecek.

– kapital azaltımında vergileme

Sermayeye kaynak transferinden itibaren 5 Yıl boyunca kapital azaltımı yapmayan kurumlarda, bu müddetin sonunda kapital azaltılmışsa, işletmeye konulan nakdi yahut tıpkı kapital ile sermayeye eklenen öteki ögelerin Yekün sermayeye oranlanması suretiyle azaltıma bahis edilen fiyat içindeki ögeler tespit edilerek vergilendirme yapılacak.

5 yıldan Evvel kapital azaltımı yapan kurumlarda ise azaltılan sermayenin öncelikle sermayeye ek dışında Öbür bir hesaba nakledilmesi, işletmeden çekilmesi yahut kapital hesabından Öbür hesaplara transferi kurumlar vergisine ve kar dağıtımına bağlı vergi kesintisine tabi tutulacak hesaplardan, daha sonra yalnızca kar dağıtımına bağlı tevkifata tabi hesaplardan, vergiye tabi olmayan nakdi ve birebir sermayeden oluştuğu kabul edilerek vergilendirme yapılacak.

Yapılan kapital azaltımında sermayeye eklenen kaynakların kimilerinin 5 yıllık süreyi aşması, kimilerinin ise aşmaması durumunda ise Laf konusu kaynaklardan öncelikli olarak sermayeye ek edilme tarihi 5 yılı geçmemiş olanların çekildiği kabul edilecek. Böylece sermayeye ek olunan kaynakların en az 5 Yıl boyunca sermayede kalması özendirilerek, işletmelerin öz kaynaklarının kuvvetli kalması teşvik edilecek.

Geçmiş Yıl ziyanlarının mahsubu suretiyle kapital azaltılması durumunda, azaltıma bahis edilen kapital ögeleri da kapital azaltımında vergilemeyi düzenleyen bu kararlar kapsamında tespit edilecek. Fakat bu meblağlar üzerinden kar dağıtımı yahut anne merkeze aktarılan fiyat kapsamında vergi kesintisi yapılmayacak.

– Kur Muhafazalı Mevduat uygulamasına uzatma

2022 yılı sonuna kadar yabancı paraların ve altın hesabı bakiyelerinin Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilmesi gereken nihayet tarih 31 Aralık 2023 olacak. Türk lirasına çeviren mükelleflerin bu kapsamda açılacak mevduata tahakkuk ettirilecek nema ve kar hisseleri ile öteki yararları istisna kapsamında tutulacak.

Cumhurbaşkanına, istisnayı, 31 Aralık 2023 tarihine kadar her bir süreksiz vergi yahut yıllık hesap periyotları sonu prestijiyle kurumların bilançolarında yer Meydan yabancı paralar için farklı başka yahut Birlikte uygulatma konusunda yetki veriliyor.

– Kaçak akaryakıtın tasfiyesi

Kaçak akaryakıtın tasfiyesine ait Amel ve süreçler, Hazine ve Maliye Bakanlığının taşra teşkilatı olan defterdarlıklar yerine yatırım izleme ve uyum başkanlıkları tarafından yerine getirilecek.

Satışı yapılarak tasfiye edilen kaçak akaryakıtın bedeli, ilgili Vilayet Özel yönetiminin yahut yatırım izleme ve uyum başkanlığının bütçesine gelir kaydedilecek.

Numune tahlil sonuçları teknik düzenlemelere Müsait olmayan ve en yakın rafinericiye satılan kaçak akaryakıtın satış bedeli de ilgili Vilayet Özel yönetiminin yahut yatırım izleme ve uyum başkanlığının bütçesine gelir olarak kaydedilecek.

– Karşılıksız çek ve protesto edilmiş borçlar

Karşılıksız çıkan çeki protesto edilmiş, senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını vaktinde ödeyemedikleri için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine bildirilen şahısların ve kredi müşterilerinin, borçlarının ödenmesi geciken kısmının 1 Temmuz 2023’e kadar tamamının ödenmesi yahut yine yapılandırılması halinde, geçmiş ödeme performanslarına ait Olumsuz kayıtları dikkate alınmayacak. Bu borçların anapara yahut taksit ödeme tarihi 1 Ekim 2022’den Evvel olacak.

Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların var kredileri yine yapılandırması yahut yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara türel ve cezai mesuliyet doğurmayacak.

İçme sularının sıhhat Bakanlığınca yapılan yahut yaptırılan her türlü tetkik ve analiz bedellerinden Vilayet Özel yönetimlerince 30 Eylül 2022’ye kadar ödenmemiş olan alacak meblağları, ferileriyle Bir arada terkin edilecek. Bu alacakların tahsili için açılmış davalarda karar verilmesine yer olmadığına, icra takiplerinin ise iptaline karar verilecek.

– Anayasa Mahkemesi reis ve üyelerinin vazife süreleri

Anayasa Mahkemesinin, Mecbur emeklilik yaşından Evvel vazife mühleti dolan lideri ve Yargıtay, Danıştay, Sayıştay reis ve üyeleri ortasından seçilen üyeleri, rastgele bir sürece gerek olmaksızın ve boş takım kaidesi aranmaksızın, kalan misyon müddetlerini tamamlamak üzere geldikleri üyelik misyonuna Geri dönecekler, boşalan birinci Üye takımı kendilerine tahsis olacak.

Yükseköğretim kurumlarından seçilenler, talepleri üzerine ayrıldıkları yükseköğretim kurumuna yahut uzmanlık alanlarına nazaran talep ettikleri 3 yükseköğretim kurumundan birine atanacaklar.

Üst kademe yöneticileri, hür avukatlar, birinci Sınıf Yargıç ve savcılar ile raportörler ortasından seçilenlerle, yükseköğretim takımından seçilip öğretim üyeliğine dönmek istemediğini vazife müddeti bitmeden bir ay içinde bildirenler, Sayıştay üyeliği takımına atanacak.

Yaş haddine kadar vazifelerine devam etmeleri öngörülen üyelerden ıslak haddini doldurmadan kendi isteğiyle üyelikten çekilenler de düzenlemeye tabi olacak. Bu kararlar, 1 Ekim 2022’den itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Finansman şirketlerinin, kredilendirecekleri mal yahut hizmetleri temin eden satıcılarla evvelden yazılı formda yapmaları Mecbur olan kontratları, uzaktan irtibat araçlarının kullanılması suretiyle aralıklı olarak da yapılabilecek.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir