İhtiyaç Sahibi Hanelere Isınma Amaçlı Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Karar Yayımlandı

Bilgi, Devlet Liseleri, Devlet Okulları, Devlet Üniversiteleri, Genel, Haberler, İş Dünyası, Oyun, Özel Liseler, Özel Okullar, Özel Üniversiteler, Teknoloji Nis 30, 2023 Yorum Yok

İHTİYAÇ SAHİBİ HANELERE ISINMA HEDEFLİ KÖMÜR YARDIMI YAPILMASINA AİT KARAR

Miktar ve sevkiyat

MADDE 1- (1) Her bir Vilayet ve ilçede dağıtımı yapılacak Yekün kömür ölçüsü, il/ilçc bazında tespit edilen yardımdan faydalanacak muhtaçlık sahibi Mesken sayıları ile Mesken başına tahsis edilecek kömür ölçüleri temel alınarak belirlenir.

(2) İl/ilçc bazında Mesken başına tahsis edilecek kömür ölçüleri; bölgenin iklim şartları, geçmiş yıllara ilişkin dağıtım ölçüleri, kömürün ısıl kıymetleri ile afet, acil durum ve gibisi ögeler dikkate alınarak Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığınca (Bakanlık) belirlenir. Toplumsal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının (vakıf) Yıl içinde Mesken başı kömür ölçüsündeki değişiklik taleplerini değerlendirmeye Bakanlık yetkilidir.

(3) Yardımdan faydalanacak haneler, 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Toplumsal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu uyarınca her bir Vilayet ve ilçede şurası bulunan vakıflarca birebir Kanunda yer Meydan muhtaçlık kriterine Müsait olarak tespit edilir. Vakıflarca tespiti yapılan Mesken sayıları Bakanlıkça kıymetlendirilerek mutlaklaştırılır. Vakıfların Yıl içinde Mesken sayısındaki değişiklik taleplerini değerlendirmeye Bakanlık yetkilidir.

(4) Teslimatı yapılan kömür, muhatap hanenin ısınma gereksiniminin karşılanması dışında rastgele bir tasarrufa husus edilemez.

(5) Kömür teslimatları, Bakanlıkça belirlenen il/ilçe bazlı Mesken başı kömür ölçüsünü aşmamak kaydıyla bu Karar kararları çerçevesinde hanelerin gereksinimleri nispetinde yapılır.

(6) Bu Karar kapsamında vakıflara ve vakıflarca belirlenen hanelere yapılacak kömür sevkiyatları, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) genel müdürlüklerinin görüşleri alınarak Bakanlıkça belirlenecek kriterlere nazaran düzenlenen sevkiyat programı dahilinde yapılır.

Uygulama süreci

MADDE 2- (1) Bakanlık, bu Karar kapsamında gereksinim sahibi hanelere dağıtılacak kömür ile Gerekli hizmeti, TKİ ve TTK’nın sağladığı kömür ölçüsünü göz önünde bulundurarak; TKİ, TTK ve öbür kömür tedarikçilerinden temin eder lakin gereksinim halinde Gerekli hizmetleri vakıflara yaptırır.

(2) Sevkiyat programı, bu Karar temel alınarak Bakanlık tarafından çıkarılacak yol ve asıllar genelgesine ekli temrin planına nazaran yapılır. ihtiyaç olması durumunda termin planı her Yıl nisan ayında Bakanlık tarafından güncellenir. TKİ, TTK, öbür kömür tedarikçileri ve vakıflar termin planı ve dağıtım takvimine uyar ve bu konuda Gerekli önlemleri alır.

(3) ihtiyaç sahibi hanelere ısınma hedefli dağıtımı yapılacak kömürlerin ısıl kıymetleri ve diğer teknik özellikleri Bakanlıkça belirlenir.

(4) Bakanlık, belirlediği teknik özelliklerdeki kömürleri TKİ ve TTK’nın kendi işlettiği ocaklardan temin edebilir. İstenilen teknik özellikteki kömür, TKİ ve TTK’nın kendi işlettiği ocaklardan sağlanamadığı durumda paçal yapmak suretiyle teknik özelliklere Müsait hale getirilebilir. Bakanlık, TKİ ve TTK ile anlaşılan kömür ölçüsü dışında kalan ölçüsü diğer tedarikçilerden satın alır yahut vakıflara aldırtır.

(5) TKİ ve TTK tarafından temin edilecek kömür ölçüsü belirlenirken bu kuramların kendi ocaklarından evvelki üç yılda ürettiği kömür ölçüsünün ortalaması göz önünde bulundurulur.

(6) Bakanlık istenilen özelliklerdeki kömürü paçal yapmak suretiyle bile olsa TKİ ve TTK’nın işlettiği ocaklardan ve öteki Özel hukuk hukukî şahıslarından alır.

(7) Kömür temininin TKİ ve TTK tarafından sağlanması halinde; kömürler, vakıflarca bildirilen teslim noktalarına sevkiyat noktalarının pozisyonuna nazaran belirlenecek atama vasıtalarıyla ilgili kurumlar sorumluluğunda nakledilir ve indirilir. TKİ ve TTK dışındaki tedarikçilerden temini gerçekleştirilen kömürler ise Bakanlık tarafından yapılacak düzenlemelere nazaran temin edilir ve ilgili kurum, kurum ve Özel hukuk hukuksal şahıslarının sorumluluğunda nakledilerek indirilir.

(8) TKİ ve TTK üzerinden temin edilecek kömürün taşınması ve bu mevzuda öncelik tanınması konusunda Bakanlık yahut TKİ ve TTK ile TCDD Nakliyat A.Ş. ortasında protokol yapılabilir. Protokol yapılması durumunda TCDD Nakliyat A.Ş. kömürün eksiksiz ve vaktinde teslim edilmesi için Gerekli tedbirleri alır.

Organizasyon ve denetim

MADDE 3- (1) Kömürlerin gereksinim sahibi hanelere Vilayet ve ilçeler içerisinde dağıtım tertibi ilgili valiliğin uyumunda vakıflar tarafından yapılır. Vakıflar tarafından kömür dağıtımı yapılırken valilikler nezaretinde kolluk kuvvetlerince Gerekli Emniyet tedbirleri alınır.

(2) Dağıtılacak kömürün niteliği en az, 13/1/2005 tarihli ve 25699 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Denetimi Yönetmeliğinin 23 üncü hususunda belirlenen kriterler dikkate alınarak, alt ısıl pahası (kuru bazda) 5.000 Kcal/kg’dan az olmamak kaydıyla Bakanlık tarafından belirlenir.

(3) Vakıflar, Bakanlık ve İçişleri Bakanlığı tarafından bu Karar kararları kapsamında denetlenebilir.

Vergi, harç ve faturalandırma

MADDE 4- (1) Kömür temininin TKİ ve TTK tarafından sağlanması halinde kömür tesliminden doğan vergi ve harçlar (KDV dahil) TKİ ve TTK tarafından ödenir.

(2) Vakıflarca belirlenecek muhtaçlık sahibi hanelere iletilecek kömür bedeline ait faturalar Bakanlık ismine düzenlenir.

Bütçe ve ödemeler

MADDE 5- (1) ihtiyaç sahibi hanelere ısınma hedefli kömür yardımı yapılmasına ait ödemeler için Muhtaçlık duyulan ödeneğin tamamı haziran ayı sonuna kadar merkezi Yönetim bütçesinin ilgili tertiplerinden Toplumsal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna (Fon) aktarılır.

(2) Ödeneğin birinci diliminin transferini müteakip Bakanlık tarafından kömür temin süreci başlatılır.

(3) Belirlenen teknik özelliklerdeki kömürlerin bedeli, TKİ ve TTK’dan temin edilen kömürler için TKİ ve TTK ile yapılacak pazarlıkla belirlenir. öbür tedarikçilerden temin edilen kömürler ise 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı halk İhale Kanununda belirlenen prosedürlerden biri ile belirlenir.

(4) Bu Karar kapsamında belirlenen kriterlere Müsait olarak temini ve nakliyesi gerçekleştirilecek kömüre ait bedeller Fon hesaplarından ödenir.

Usul ve esaslar

MADDE 6- (1) Bu Kararın uygulanmasına ait yol ve asıllar, Güç ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşleri alınarak Bakanlık tarafından belirlenir.

Yürürlük

MADDE 7- (1) Bu Karar 1/1/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8- (1) Bu Karar kararlarını Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanı yürütür.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir