Bağlı kuruluş daire başkanına fazla ödenen ücret ve tazminatlara ilişkin 34 karar

Bilgi, Devlet Liseleri, Devlet Okulları, Devlet Üniversiteleri, Genel, Haberler, İş Dünyası, Oyun, Özel Liseler, Özel Okullar, Özel Üniversiteler, Teknoloji May 22, 2023 Yorum Yok

İşte o kararlardan bir tanesi.

375 sayılı KHK’ya ekli (II) sayılı Cetvelin (8) inci sırasında kimler sayılıyor

Atatürk Kültür, lisan ve Tarih Yüksek Kurumu genel Sekreteri ve Denetleme Heyeti Üyesi, Çalışma ve Toplumsal Emniyet Eğitim ve Araştırma Merkezi I. Hukuk Müşaviri ve reis Yardımcısı, Daire Lideri, ulusal Eğitim Bakanlığı, ulusal Emniyet Şurası genel Sekreterliği ve Gelir Yönetimi Başkanlığı Küme Liderleri, Mushafları İnceleme ve Kıraat Konseyi üyesi, Özelleştirme Yönetimi Başkanlığı Proje Küme Lideri, Toplumsal Emniyet Kurumu Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Lideri, Üniversitelerarası Heyet genel Sekreteri Din İşleri Yüksek Şurası Sekreteri

Devlet İşçi Başkanlığı ve BÜMKO Görüşleri çelişmiştir

Devlet İşçi Başkanlığının görüş yazısında, “Buraya kadar yapılan tespit ve açıklamaların ışığında, genel Müdürlüğünüzün Merkez Teşkilatında yer Meydan Daire Başkanlıklarının. bağımsız olmayan öbür daire başkanlıkları üzere değerlendirilmesinin Mümkün bulunmadığı görülmektedir.” değerlendirmesi yapılmış olsa da; 375 sayılı kanun Kararında Kararname’nin ek 10 uncu hususu kararları açısından mezkür Başkanlığın görüşü, fiyat ve tazminat ödemesine temel alınabilecek bir görüş tesirinde ve niteliğinde değildir. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Denetim genel Müdürlüğünün görüşü ise hem veriliş tarihi olarak hem de karar kurma yetkisi manasında daha önceliklidir. Bu durumda, ilgili mevzuatında tereddütlü konuları açıklığa kavuşturma konusunda yetkili kılınmayan halk yönetiminin ödemeyle ilgili rastgele bir kıymetlendirme de yapılmayan görüşüne nazaran süreç tesis edilmesi açıkça mevzuatına ters olup, Laf konusu görüş yazısının Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Denetim genel Müdürlüğünün görüşü yerine tercih edilmesi hukuken isabetli değildir.

Diğer yandan, mevzuatındaki Aleni karara karşın, 375 sayılı kanun Kararında Kararname’nin ek 10 uncu hususundaki uygulamayı yönlendirme konusunda yetkili olmayan bir halk yönetiminin görüşünün temel alınması kanun koyucunun iradesinin bertaraf edilmesi manasına da gelecektir. Münasebetiyle 375 sayılı kanun Kararında Kararname’nin ek 10 uncu unsurunun uygulamasını yönlendirme konusunda yetkili halk yönetimi olan Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Denetim genel Müdürlüğünün bahisle ilgili Aleni ve net bir görüşü varken, Laf konusu mevzuatın uygulaması konusunda yetkili olmayan Öbür bir yönetimin daha genel ve bahisle ilgili net değerlendirmeler içermeyen, sırf bu daire liderlerinin bağımsız olmayan öteki daire başkanlıkları üzere değerlendirilmesinin Muhtemel bulunmadığını Anlatım eden görüşü dikkate alınarak kusurlu ödeme yapılması sorumluların kusurlu olduğunu göstermektedir. Çünkü sorumlular yetkili halk yönetimi olan Maliye Bakanlığının görüşünü dikkate almayarak mevzuata muhalif bir süreç yapmışlar ve daire lideri takımında bulunanlara Çok fiyat ve tazminat ödeyerek halk ziyanına sebebiyet vermişlerdir.

Yılı: 2018
Dairesi :1
Belge No :48479
Tutanak No:52514
Tutanak Tarihi :7.12.2022

Ücret ve tazminatların Çok ödenmesi

147 sayılı İlamın 1 inci unsuruyla; . genel Müdürlüğü . Daire Lideri takımında bulunanlara 375 sayılı kanun Kararında Kararname’ye ekli (II) sayılı Cetvelin (8) inci sırasında yer Meydan daire liderleri yerine Cetvelin (7) nci sırasında sayılan bağımsız daire liderleri için öngörülen fiyat ve tazminatların ödendiği gerekçesiyle . TL’nin tazminine hükmedilmiş, bu karar 20.10.2021 tarihli 50254 ve 50256 tutanak sayılı Temyiz Konseyi Kararları ile Tasdik edilmiştir.
.
İşbu evraklarla İlamın 1 inci hususunda Mesul tutulan ve duruşma talebinde bulunan . (Dosya No: 48479) ve . (Dosya No: 48481) ile birebir bahse ait ilamın farklı unsurlarında Mesul tutulan ve duruşma talebinde bulunan . (Dosya No: 48471) ve .’a (Dosya No: 48464) 23.11.2022 tarihinde, Yeniden İlamın farklı unsurlarında Mesul tutulan ve duruşma talebinde bulunan .’ya (Dosya No: 48463) 22.11.2022 tarihinde, .’e (Dosya No: 48570) 29.11.2022 tarihinde duruşma günü bildirilmiş olmasına rağmen duruşmaya katılmadıklarından Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 369 uncu unsuru kararı uyarınca belge üzerinde ve gıyaplarında, İlamın 1 inci ve 7 nci hususlarında Mesul tutulan ve duruşma talebinde bulunan . (Dosya No: 48482) ve birebir bahis hakkında farklı ilam hususları ile Mesul tutulan ve duruşma talebinde bulunan sorumlular . (Dosya NO: 48403), . (Dosya No: 48470) ve . (Dosya No: 48478) ile Sayıştay Savcısının kelamlı açıklamalarının dinlenmesinden ve evrakta var evrakların okunup incelenmesinden sonra,

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

Karar düzeltilmesine bahis olayda . genel Müdürlüğünde Daire Lideri takımında bulunanlara 375 sayılı kanun Kararında Kararname’ye ekli (II) sayılı Cetvelin (8) inci sırasında yer Meydan daire liderleri yerine (7) nci sırasında sayılan bağımsız daire liderleri için öngörülen fiyat ve tazminatların ödendiği gerekçesiyle tazmin kararı verilmiş, Laf konusu tazmin kararı Temyiz Konseyi tarafından Tasdik edilmiştir.

Sorumlular karar düzeltilmesine ait dilekçelerinde özetle;

Sayıştay … Dairesinin 2019 yılı Hesabı ile ilgili olarak bu Kez lehlerine karar verdiğini, . Daire Liderlerinin bağımsız daire lideri olduğunu, yetkili halk yönetiminden (DPB) alınan görüş üzerine maaş ödendiğini, Muhasebat genel Müdürlüğünün kendilerini uyarmadığını, bu nedenle kendilerine kusur izafe etmenin Muhtemel olmadığını, kusur yoksa mesuliyet da olmayacağını Anlatım etmişlerdir.

375 sayılı kanun Kararında Kararname’nin ek 10 uncu hususunun birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında yer Meydan çalışanın fiyat ve tazminat göstergelerinin yer aldığı ekli (II) sayılı Cetvelin (7) nci sırasında bağımsız daire liderleri (Başbakanlık, bakanlık ve müsteşarlıklarda Örgüt kanunlarında hizmet ünitesi olarak tanımlanmış birimlerde) için fiyat ve tazminat göstergeleri belirlenmişken, Cetvelin (8) inci sırasında öbür daire liderleri için fiyat ve tazminat göstergeleri belirlenmiştir.

Buna nazaran, bir daire liderinin ekli (II) sayılı Cetvelin (7) nci sırasında belirlenen fiyat ve tazminat göstergelerinden faydalanabilmesi için başbakanlık, bakanlık ve müsteşarlıklarda Örgüt kanunlarında hizmet ünitesi olarak tanımlanmış ünitelerde bağımsız daire lideri olarak misyon yapması gerekmektedir.

3046 sayılı Kanun’un mülga 5 inci unsurunda; bakanlıkların, merkez teşkilatı ile gereksinime nazaran kurulan taşra ve Yurt dışı teşkilatından ve bağlı ve ilgili kuruluşlardan meydana geldiği Anlatım edilmiştir.

Aynı Kanun’un mülga 10 uncu ve 11 inci hususlarında; bağlı kuruluşlar: bakanlığın hizmet ve misyon alanına giren anne hizmetleri yürütmek üzere, bakanlığa bağlı olarak Özel kanunla kurulan, genel bütçe içinde farklı bütçeli yahut katma bütçeli yahut Özel bütçeli kuruluşlar; ilgili kuruluşlar ise: Özel kanun yahut statü ile kurulan, iktisadi devlet teşekkülleri ve halk iktisadi kuruluşları ile bunların Kuruluş paydaşlık ve iştirakleri yahut Özel tüzel, mali ve idari statüye tabi, hizmet bakımından yerinden Yönetim kuruluşları halinde düzenlenen kuruluşlar biçiminde tanımlanmıştır.

Mülga . Örgüt ve Misyonları Hakkında kanun Kararında Kararname’nin “Teşkilat” başlıklı 3 üncü hususunda; “Bakanlık, merkez ve taşra teşkilatından oluşur.” kararına yer verilmiş, hizmet ünitelerinin sayıldığı 6 ncı unsurunda . genel Müdürlüğü bakanlık hizmet üniteleri ortasında sayılmamıştır.

Aynı biçimde 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin “.” başlıklı . Kısmı’nın “Teşkilat” başlıklı . inci unsurunda; “. Bakanlığı; merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatından oluşur.” kararına yer verilmiş, hizmet ünitelerinin sayıldığı . uncu unsurunda . genel Müdürlüğü bakanlık hizmet üniteleri ortasında sayılmamıştır.

Ancak, Evvel mülga . sayılı Kanun’da, sonra . sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 478-488 inci hususları ortasında . genel Müdürlüğünün . Bakanlığına bağlı, Örgüt yapısı ayrıyeten düzenlenmiş bir bağlı kurum olduğu Anlatım edilmiştir.

Yukarıda yer verilen mevzuat kararlarından de anlaşılacağı üzere, bağlı ve ilgili kuruluşlar bakanlıklardan başka Örgüt kanunlarıyla kurulan, kendi Özel bütçeleri ve farklı statüleri olan kuruluşlardır. Bu kuruluşlar bakanlıkların Örgüt kanunlarında bakanlık bünyesindeki hizmet ünitesi olarak da tanımlanmamıştır. Münasebetiyle . Bakanlığının bağlı kuruluşu olan . genel Müdürlüğünün 375 sayılı kanun Kararında Kararname’de yer Meydan “Bakanlık” tarifi içerisinde kıymetlendirilmesi Mümkün değildir.

Öte yandan, 3046 sayılı Kanun’un mülga 16 ncı unsurunda genel müdürlük, bağımsız daire başkanlığı, müşavere, kontrol ve Yardımcı ünitelerin kurulmasının, kaldırılmasının, vazife, yetki ve sorumluluklarının kanunla düzenleneceği; öbür daire başkanlıkları ile şube müdürlüklerinin hizmetin özelliğine nazaran ilgili bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Heyeti Kararı ile kurulacağı yahut kaldırılacağı; bağlı kuruluşu ve taşra teşkilatı bulunan yahut yürütmekle Mesul oldukları hizmetler en az üç daire başkanlığı kurulmasını gerektiren anne hizmet ünitelerinin genel müdürlük, öbür anne hizmet ünitelerinin daire başkanlığı biçiminde teşkilatlandırılabileceği; vazife ve hizmetin Nitelik ve niceliğine nazaran en az üç şube müdürlüğü bulunmadıkça daire başkanlığı, en az üç daire başkanlığı bulunmadıkça genel müdürlük kurulamayacağı, Anlatım edilmiştir.

3046 sayılı Kanun’da anne hizmet üniteleri temelinde genel müdürlük ile bağımsız daire başkanlıklarının kurulmasından farklı başka bahsedilmektedir. diğer bir tabirle kanunlarla kurulan genel müdürlük de bağımsız daire başkanlığı da başka ayrı kurulan anne hizmet üniteleridir. Bu bağlamda, kanunla kurulan genel müdürlükler, bünyesindeki daire başkanlıkları ile birlikte Biricik bir idari yapı/ana hizmet ünitesi olup, Laf konusu daire başkanlıklarının genel müdürlükten bağımsız başka bir anne hizmet ünitesi olma hüviyeti bulunmamaktadır. Tıpkı unsurda en az üç daire başkanlığı kurulmasını gerektiren anne hizmet ünitelerinin genel müdürlük halinde kurulacağı, diğer anne hizmet ünitelerinin ise farklı daire başkanlığı biçiminde kurulabileceği belirtilmiştir. Bu durumda, kanunla en az üç daire başkanlığı temeli üzerine kurulan idari Bina genel müdürlük olup Laf konusu genel müdürlüğün müstakil, yani Müstakil daire başkanlıklarından oluştuğunu kabul etmek Muhtemel değildir. Çünkü anne hizmet ünitesi olarak kanunla kurulan idari Bina daire başkanlıkları değil genel müdürlüktür.

. genel Müdürlüğünün kurum mevzuatında (Kanun ya da Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi); genel Müdürün, genel Müdürlüğün en üst amiri olduğu ve genel Müdürlüğü temsil ettiği, Tüm Amel ve süreçleri Bakana karşı Mesul olarak yürüttüğü; ayrıyeten, genel Müdürlüğün Bakanlığa bağlı bir kurum olduğunun belirtildiği üzere kanunla kurulan bağımsız daire başkanlıkları ve lideri için de kendi mevzuatında emsal düzenlemelerin olması gerektiği aşikardır. İster 02.07.2018 tarihli ve . sayılı kanun Kararında Kararname ile kimi unsurları mülga edilen ve ismi değiştirilen. sayılı . genel Müdürlüğü Örgüt ve Vazifeleri Hakkında Kanun’da isterse de 15.07.2018 tarihli ve 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde yer alsın, anne hizmet ünitesi olarak teşkilatlandırılan. genel Müdürlüğünün bünyesindeki daire başkanlıkları “müstakil” olma özelliğine sahip değildir. Bu durumda, . genel Müdürlüğü bünyesindeki daire başkanlıklarını, kanunla bağımsız halde kurulmuş daire başkanlıkları olarak kabul etmek Muhtemel görünmemektedir

2019 yılında verilen Daire Kararında belirtilen, Laf konusu ödemelerin Devlet İşçi Başkanlığının 20.06.2014 tarihli ve 91643598-407.99-3059 sayılı görüşü doğrultusunda yapıldığı, yapılan ödeme nedeniyle sorumluların kasıt kusur yahut ihmallerinden Laf edilemeyeceği üzere yapılan süreçle sorumlular ortasında illiyet bağı da kurulamayacağı hususu ile ilgili olarak;

Temyiz Konseyine ulaşan bilgi ve dokümanlardan, . genel Müdürlüğü tarafından birincisi Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Denetim genel Müdürlüğünden, ikincisi Devlet İşçi Başkanlığından olmak üzere hususla ilgili iki farklı görüş istendiği anlaşılmaktadır.

Devlet İşçi Başkanlığının 20.06.2014 tarihli ve 91643598-407.99-3059 sayılı görüş yazısında;

“İlgi yazınız ile genel Müdürlüğünüzün Merkez Teşkilatı’nda yer Meydan daire başkanlıklarının, bağımsız daire başkanlığı olup olmadığı konusunda tereddüde düşüldüğü belirtilerek, bahsedilen husus hakkında Başkanlığımızın görüş ve değerlendirmesinin bildirilmesi istenilmiştir.” denildikten sonra 3046 sayılı Kanun’da yer Meydan düzenlemelere nazaran bağımsız ve bağımsız olmayan daire başkanlıkları örnekler çerçevesinde açıklanmış ve görüşün Sonuç kısmında;

“Buraya kadar yapılan tespit ve açıklamaların ışığında, genel Müdürlüğünüzün Merkez Teşkilatında yer Meydan Daire Başkanlıklarının, bakanlıkların yahut müsteşarlık ve başkanlık halinde düzenlenmiş kimi bağlı kuruluşların merkez teşkilatında yer Meydan (hizmet ünitesi niteliğindeki genel müdürlüklerinin bünyesinde bulunan ve bu ünitelerin genel müdürlerine karşı Mesul olan) bağımsız olmayan öteki daire başkanlıkları üzere değerlendirilmesinin Mümkün bulunmadığı görülmektedir.” değerlendirmesi yapılmıştır.

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Denetim genel Müdürlüğü tarafından verilen 11.06.2012 tarihli B.07.0.21.115517-13 sayılı görüş yazısında ise;
“İlgi yazma ile, genel Müdürlüğünüzde misyon yapmakta olan Daire Liderlerine uygulanacak fiyat ve tazminat göstergelerine ait olarak Bakanlığımız görüşü istenmektedir.
.
Anılan Kararnameye ekli (II) sayılı Cetvelin (7) nci sırasında diğer unvanların yanı Dizi ‘müstakil daire lideri (Başbakanlık, bakanlık ve müsteşarlıklarda Örgüt kanunlarında hizmet ünitesi olarak tanımlanmış birimlerde)’ unvanına, (8) inci sırasında ise ‘Daire Başkanı’ unvanına yer verilmiş ve bunlar için fiyat ve tazminat gösterge sayıları belirlenmiştir. Ekli (II) sayılı Cetvelin (7) nci sırasında yer Meydan ‘müstakil daire başkanı’ unvanı, Ayraç içi kararla yalnızca ‘Başbakanlık, bakanlıklar ve müsteşarlıklarda Örgüt kanunlarında hizmet ünitesi olarak tanımlanmış birimlerde’ vazife yapan bağımsız daire liderlerini kapsama alacak biçimde sonlandırılmıştır. genel Müdürlüğünüz daire liderleri ise Laf konusu Ayraç içi karar kapsamında (Başbakanlık, bakanlıklar ve müsteşarlıklar) bulunmamaktadır.

Bu prestijle, genel Müdürlüğünüzün daire liderlerine anılan Cetvelin (8) inci sırasında yer Meydan genel ‘Daire Başkanı’ unvanı dikkate alınarak ödeme yapılması gerekmektedir. .” denilmektedir.

. genel Müdürlüğüne bahisle ilgili verilen iki başka görüş incelendiğinde;

Devlet İşçi Başkanlığına ilgili daire başkanlıklarının bağımsız daire başkanlığı olup olmadığının sorulduğu, görüş yazısının sırf ilgili daire başkanlıklarının bağımsız daire başkanlığı olup olmadığına ait değerlendirmeler içerdiği, bu daire başkanlıklarının 375 sayılı kanun Kararında Kararname’ye ekli (II) sayılı Cetvele nazaran hangi sırada kıymetlendirilmesi gerektiğine ait hiçbir İzah yapılmadığı görülmektedir.

Bütçe ve Mali Denetim genel Müdürlüğüne ise . genel Müdürlüğündeki daire liderlerine ödenecek fiyat ve tazminatlarla ilgili görüş sorulduğu, görüş yazısında Laf konusu daire başkanlıklarına ekli (II) sayılı Cetvelin (8) inci sırasından ödeme yapılması gerektiğine ait net bir yanıt verildiği anlaşılmaktadır.

375 sayılı kanun Kararında Kararname’nin ek 10 uncu unsurunda; bu kanun Kararında Kararname’ye ekli (II) sayılı Cetvelde yer Meydan unvanlı takımlarda bulunanlardan aylıklarını 657 sayılı Kanun’a nazaran almakta olanlara anılan Cetvele nazaran fiyat ve tazminat ödeneceği, bu unsurun uygulamasına ait olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye Maliye Bakanlığının yetkili olduğu, karar altına alınmıştır.

178 sayılı Maliye Bakanlığının Örgüt ve Misyonları Hakkında kanun Kararında Kararname’nin 10 uncu hususunda; yürürlükte bulunan mevzuatın mali kararlarının uygulanmasını yönlendirmek, bu bahiste ortaya çıkacak her türlü sıkıntıyı çözmek, tereddütleri gidermek, Bütçe ve Mali Denetim genel Müdürlüğünün vazifeleri ortasında sayılmıştır.

375 sayılı kanun Kararında Kararname’nin ek 10 uncu hususu ile 178 sayılı kanun Kararında Kararname’nin 10 uncu hususu Bir arada değerlendirildiğinde, ilama husus konuda görüş Eda yetkisinin Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Denetim genel Müdürlüğünde olduğu anlaşılmaktadır. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Denetim genel Müdürlüğü tarafından . genel Müdürlüğünde daire lideri takımında misyon yapanlara 375 sayılı kanun Kararında Kararname’ye ekli (II) sayılı Cetvelin (8) inci sırasında belirtilen oranlar üzerinden fiyat ve tazminat ödenmesi gerektiği Aleni ve net olarak Anlatım edilmiştir. Devlet İşçi Başkanlığının görüşü ise 375 sayılı kanun Kararında Kararname’ye ekli (II) sayılı Cetvelin uygulaması ile ilgili hiçbir kıymetlendirme içermemektedir.

Devlet İşçi Başkanlığının görüş yazısında, “Buraya kadar yapılan tespit ve açıklamaların ışığında, genel Müdürlüğünüzün Merkez Teşkilatında yer Meydan Daire Başkanlıklarının. bağımsız olmayan öbür daire başkanlıkları üzere değerlendirilmesinin Muhtemel bulunmadığı görülmektedir.” değerlendirmesi yapılmış olsa da; 375 sayılı kanun Kararında Kararname’nin ek 10 uncu unsuru kararları açısından mezkür Başkanlığın görüşü, fiyat ve tazminat ödemesine temel alınabilecek bir görüş tesirinde ve niteliğinde değildir. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Denetim genel Müdürlüğünün görüşü ise hem veriliş tarihi olarak hem de karar kurma yetkisi manasında daha önceliklidir. Bu durumda, ilgili mevzuatında tereddütlü konuları açıklığa kavuşturma konusunda yetkili kılınmayan halk yönetiminin ödemeyle ilgili rastgele bir kıymetlendirme de yapılmayan görüşüne nazaran süreç tesis edilmesi açıkça mevzuatına muhalif olup, Laf konusu görüş yazısının Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Denetim genel Müdürlüğünün görüşü yerine tercih edilmesi hukuken isabetli değildir.

Diğer yandan, mevzuatındaki Aleni karara karşın, 375 sayılı kanun Kararında Kararname’nin ek 10 uncu unsurundaki uygulamayı yönlendirme konusunda yetkili olmayan bir halk yönetiminin görüşünün temel alınması kanun koyucunun iradesinin bertaraf edilmesi manasına da gelecektir. Hasebiyle 375 sayılı kanun Kararında Kararname’nin ek 10 uncu hususunun uygulamasını yönlendirme konusunda yetkili halk yönetimi olan Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Denetim genel Müdürlüğünün bahisle ilgili Aleni ve net bir görüşü varken, Laf konusu mevzuatın uygulaması konusunda yetkili olmayan Öbür bir yönetimin daha genel ve bahisle ilgili net değerlendirmeler içermeyen, sırf bu daire liderlerinin bağımsız olmayan öteki daire başkanlıkları üzere değerlendirilmesinin Mümkün bulunmadığını Anlatım eden görüşü dikkate alınarak yanlışlı ödeme yapılması sorumluların kusurlu olduğunu göstermektedir. Çünkü sorumlular yetkili halk yönetimi olan Maliye Bakanlığının görüşünü dikkate almayarak mevzuata ters bir süreç yapmışlar ve daire lideri takımında bulunanlara Çok fiyat ve tazminat ödeyerek halk ziyanına sebebiyet vermişlerdir.

Sorumlular Muhasebat genel Müdürlüğünün kendilerini uyarmadığını ve kendilerine bu bahiste kusur izafe etmenin Mümkün olmadığını söylemişlerse de; mevzuatımızda mezkür genel Müdürlüğün ödemeler konusunda halk yönetimlerini uyarması gerektiği tarafında bir düzenleme bulunmamaktadır. Mevzuata muhalif yapılan ödemeler ile sorumlular ortasındaki bağ ise hem 5018 sayılı Kanun’da hem de 5189/1 sayılı Sayıştay genel Heyeti Kararında düzenlenmiştir.

5018 sayılı Kanun’un 31 inci hususunda bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama ünitesinin en üst yöneticisinin harcama yetkilisi olduğu Anlatım edilmiş, 32 nci hususunda, bütçeden harcama yapılabilmesi harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesine bağlanmış, harcama talimatlarının bütçe unsur ve temellerine, kanun ve öteki mevzuata Müsait olmasından, ödeneklerin tesirli, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu kanun çerçevesinde yapmaları gereken süreçlerden harcama yetkililerinin Mesul oldukları karar altına alınmıştır.

Aynı Kanun’un 33 üncü hususunda, bütçeden bir masrafın yapılabilmesi için iş, mal yahut hizmetin belirlenmiş yol ve temellere Müsait olarak alındığının yahut gerçekleştirildiğinin görevlendirilmiş şahıs yahut kurullarca onaylanması ve gerçekleştirme evraklarının düzenlenmiş olması gerektiği, bir masrafın gerçekleştirilmesinin harcama yetkililerince belirlenen misyonlu tarafından düzenlenen ödeme buyruğu evrakının harcama yetkilisince imzalanması ve fiyatın hak sahibine ödenmesiyle tamamlanacağı, gerçekleştirme vazifelilerinin harcama talimatı üzerine işin yaptırılması, mal yahut hizmetin alınması, teslim almaya ait süreçlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için Gerekli dokümanların hazırlanması misyonlarını yürütecekleri, gerçekleştirme vazifelilerinin bu kanun çerçevesinde yapmaları gereken Amel ve süreçlerden Mesul oldukları, belirtilmiştir.

İç Denetim ve Ön Mali Denetime Ait Adap ve Asıllar Hakkında Yönetmeliğin “Ön mali denetimin kapsamı” başlıklı 10 uncu hususunda;

“Ön mali Denetim vazifesi, yönetimlerin İdare sorumluluğu çerçevesinde harcama üniteleri ve mali hizmetler ünitesi tarafından yerine getirilir.

Ön mali Denetim harcama üniteleri tarafından yapılan denetimler ile mali hizmetler ünitesi tarafından yapılan denetimlerden oluşur…

Gelir, masraf, varlık ve yükümlülüklere ait mali karar ve süreçler, harcama üniteleri ve mali hizmetler ünitesi tarafından yönetimin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek meblağı, detaylı harcama yahut finansman programları, merkezi Yönetim bütçe kanunu ve öteki mali mevzuat kararlarına uygunluk istikametlerinden Denetim edilir. Mali karar ve süreçler harcama üniteleri tarafından kaynakların tesirli, ekonomik ve verimli bir biçimde kullanılması açısından da Denetim edilir” kararları yer almaktadır.

5018 sayılı Kanun’un ilgili hususları ve Laf konusu Yönetmelik kararları dikkate alındığında; mali karar ve süreçlerin merkezi Yönetim bütçe kanunu ve öbür mali mevzuat kararlarına uygunluk tarafından denetimi, harcama ünitelerine verilen bir sorumluluktur ve bu mesuliyet harcama yetkilileri ve gerçekleştirme vazifelilerinin uhdesindedir. Münasebetiyle yapılan yanılgılı ödemelerden harcama yetkilileri ve gerçekleştirme vazifelileri sorumludur.

147 sayılı İlamın 3 ve 10 uncu unsurlarında harcama Yetkilisi olarak tazmin kararından Mesul tutulan ve 48463 no.lu evrak ile karar düzeltilmesi talebinde bulunan .’nın . Dairesi Lideri olarak vazife yapmakta iken 01.03.2018 tarihli Bakanlık Makamı Oluru ile . Dairesi Lideri olarak atanması sebebiyle 3 üncü husustaki ilişikli ödeme buyruğu evraklarından yalnızca 28511, 76848 ve 98771 no.lu dokümanlarda harcama yetkilisi sıfatıyla imzası olduğu, oburlarının şahsıyla ilgisi olmadığı, 3 üncü hususun ilişikli evraklarının tekrar incelenmesini daha evvelki savunmalarında talep etmesine Karşın dikkate alınmadığı argümanı ile ilgili olarak yapılan incelemede; .’nın 147 sayılı İlamın 3 üncü hususundaki . TL’lik tazmin kararının 09.01.2018 tarihli 28511 yevmiye numaralı ödeme buyruğu evrakındaki . TL, 06.02.2018 tarihli 98771 yevmiye numaralı ödeme buyruğu dokümanındaki . TL olmak üzere Yekün . TL’lik kısmından Mesul tutulduğu, bu ödeme buyruğu evraklarında harcama yetkilisi olarak imzası bulunduğu, 76848 yevmiye numaralı ödeme buyruğu evrakının ise tazmin kararına husus olmadığı görülmüştür. Münasebetiyle Daire Kararında bu tarafıyla bir yanılgıya rastlanmamıştır.

Bu prestijle, . genel Müdürlüğü bünyesindeki daire liderlerine 375 sayılı kanun Kararında Kararnameye ekli (II) sayılı Cetvelin (7) nci sırasında belirtilen oranlar üzerinden fiyat ve tazminat ödenmesi sonucu halk ziyanına sebebiyet verildiğinden, karar düzeltilmesine ait talebin reddi ile 147 sayılı İlamın 1 inci unsurunda yer Meydan tazmin kararının tasdikine ait 20.11.2021 tarihli 50254 ve 50256 tutanak sayılı Temyiz Konseyi İlamlarının 1 inci unsurlarının DÜZELTİLMESİNE MAHAL OLMADIĞINA, (Üye . ve aza .’nun aşağıda yazılı karşı oy münasebetlerine karşı) oyçokluğu ile,

Karar verildiği 07.12.2022 tarih ve 52514 sayılı tutanakta yazılı olmakla işbu ilam tanzim kılındı.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir