4 nolu CBK’nın bazı maddeleri iptal edildi

Haberler Nis 06, 2023 Yorum Yok

(4) Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Birtakım Kurallarının İptali ve Kimi Kurallarının İptal Talebinin Reddi

Anayasa Mahkemesi 9/11/2022 tarihinde E.2018/123 numaralı belgede, (4) numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, Bağlı Kurum ve Kuruluşlar ile öbür Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin kimi kurallarının Anayasa’ya ters olduklarına ve iptallerine, birtakım kurallarının ise Anayasa’ya muhalif olmadıklarına ve iptal taleplerinin reddine karar vermiştir.

A. AFAD Çalışanının misyon ve Yetkilerinin AFAD Tarafından Çıkarılacak Yönetmelikle Belirlenmesini Düzenleyen Kural

CBK kuralıyla, Vilayet afet ve acil durum müdürlüğü ile afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik müdürlüğü işçisinin misyon ve yetkileri, görevlendirme, çalışma yordam ve temelleri ile bu müdürlük işçisine ait öteki konuların Afet ve Acil durum İdaresi Başkanlığı (AFAD) tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenmesi öngörülmektedir. Anayasa’nın 106. hususuna nazaran CBK’lar ile bakanlıkların kurulmasını, kaldırılmasını, vazifeleri ve yetkilerini, Örgüt yapısını düzenleyebilme yetkisini haiz Cumhurbaşkanı’nın, bakanlıklara bağlı Kurum ve kuruluşların da kurulması, kaldırılması, misyonları ve yetkileri ile Örgüt yapısını CBK ile düzenleyebileceğini anayasanın sistematiği gereği ve evleviyetle kabul etmek gerekir. Fakat CBK’ya bırakılan bu düzenleme yetkisinin Öbür bir idari organ tarafından kullanılması Mümkün değildir. Bununla Birlikte yürütme organının yetkili olduğu mevzuya ait CBK’da her türlü ayrıntıyı düzenlemesi de gerekmez. CBK ile mevzuya ait Temel kurallar belirlendikten ve genel çerçeve çizildikten sonra bu çerçevenin içinde kalan konuları belirleme yetkisinin ilgili yönetime bırakılması mümkündür.

Dava konusu kuralın yer aldığı CBK’nın AFAD’ın kuruluşu, teşkilatı, vazife ve yetkilerine ait konuları düzenleyen İkinci Kısmı’nda yer Meydan kurallar incelendiğinde çalışanın vazife ve yetkileri, görevlendirilmesi, çalışma tarz ve asılları ile çalışana ait öbür konular konusunda düzenleme yapmadığı görülmüştür. Bu prestijle bahse ait genel çerçeve ve Temel kurallar CBK ile belirlenmeksizin dava konusu kuralla düzenleme yetkisinin yönetmeliğe bırakıldığı anlaşılmıştır. Anayasa Mahkemesi açıklanan münasebetlerle kuralın içerik istikametinden Anayasa’ya alışılmamış olduğuna ve iptaline karar vermiştir.

B. Yurt Dışı Teşkilatında Görevlendirilecek Çalışanın Haiz Olması Gereken Nitelikleri Düzenleyen Kural

CBK’nın 63. unsurunun dava konusu (2) numaralı fıkrasında Yurt dışı teşkilatında görevlendirileceklerin hala Avrupa Birliği işleri uzmanı yahut daha üst takımlarda çalışıyor olmaları gerektiği düzenlenmiştir. Anayasa’nın 128. hususunun ikinci fıkrasında memurların ve öbür halk vazifelilerinin niteliklerinin, atanmalarının, vazife ve yetkilerinin, hak ve yükümlülüklerinin, aylık ve ödenekleri ile diğer özlük işlerinin kanunla düzenleneceği öngörülmek suretiyle memurlar ve öbür halk vazifelileri özlük hakları bakımından anayasal teminata kavuşturulmuştur. Dava konusu kural, Yurt dışı teşkilatına atanma için işçinin haiz olması gereken nitelikleri düzenlemektedir. Bu prestijle kural, Anayasa’nın 128. unsuru yeterince münhasıran kanunla düzenlenmesi gereken bir mevzuyu düzenlemektedir. Anayasa Mahkemesi açıklanan münasebetlerle kuralın bahis bakımından ve yetki tarafından Anayasa’ya alışılmamış olduğuna ve iptaline karar vermiştir.

C. Yönetime Her Türlü Bilgi, Data ve İstatistiği Toplama Yetki ve Vazifesini Veren Kural

Dava konusu kuralla Uygulama ve Bilgi İdaresi Daire Başkanlığına vergiye istekli ahengi artırmak, vergi kayıp ve kaçağı ile uğraş etmek ve tahsilatta aktifliği artırmak maksadıyla mükellefiyet, vergilendirme ve vergiye Ahenk seviyesine ait yapılacak çalışmalar için her türlü bilgi, bilgi ve istatistiği toplama yetki ve misyonu verildiği görülmektedir. Bu kapsamda toplanacak bilgi ve bilgilerin vergi mükelleflerinin ferdî nitelikteki datalarını de kapsayacağı açıktır. Anayasa’nın 20. hususunda düzenlenen ferdî bilgilerin korunması hakkına ait olarak CBK ile düzenleme yapılması Mümkün değildir. Bu prestijle kural, şahsî bilgilere ait bir düzenleme niteliğinde olup CBK ile düzenlenemeyecek yasak Meydan içinde kalmaktadır. Anayasa Mahkemesi açıklanan münasebetlerle kuralın Anayasa’ya alışılmamış olduğuna ve iptaline karar vermiştir.

Ç. Cumhurbaşkanı’nın İzah ve Faaliyetlerinin Yayımlanmasına Ait Kural

a. Husus Bakımından Yetki Yönünden

Cumhurbaşkanlığı bildirilerinin yayımlanmasına ait adap ve asılları belirleyen kurallar TRT’yi bu yayını yapmakla yükümlü kılmaktadır. Bu tarafıyla TRT’nin Cumhurbaşkanlığı bildirilerini yayımlama misyonu düzenlenmektedir. TRT, CBK’nın 533. hususunun (1) numaralı fıkrasıyla halk hukuksal bireyi olarak kurulmuştur. CBK ile kurulan bu Kurumun vazife ve yetkileriyle ilgili düzenlemelerin de CBK ile yapılması mümkündür. Bu prestijle kuralın münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen bir mevzuya ait olmadığı anlaşılmıştır. 2954 sayılı Kanun’un 20. unsurunda Cumhurbaşkanı’nın İzah ve faaliyetlerinin yayımlanması, bunların haber kıymeti ve niteliği taşıması kuralına bağlanmıştır. Anılan karar bu istikametiyle dava konusu kuraldan farklı olarak Cumhurbaşkanı’nın İzah ve faaliyetlerinin yayımlanmasına ait düzenleme öngörmektedir. Dava konusu düstur ise idari bir Bina olarak Cumhurbaşkanlığı teşkilatının resmi nitelikteki bildirilerinin yayımlanması yükümüne ve bu bildirilerin taşıması gereken niteliklere ilişkindir. Bu prestijle anılan kanun kararının dava konusu kuralla tıpkı alanda karar Anlatım etmediği, Öbür bir deyişle açıkça tıpkı mevzuyu düzenlemediği görülmüştür. Anayasa Mahkemesi açıklanan münasebetlerle kuralın husus bakımından yetki istikametinden Anayasa’ya muhalif olmadığına ve iptal talebinin reddedilmesine karar vermiştir.

b. İçerik Yönünden

Cumhurbaşkanlığı bildirileri yetkililerin imzasını taşıması gereken resmi doküman niteliğindedir. Bu prestijle doküman kapsamının, münasebetiyle bildirinin içeriğinin belgeyi düzenleyen olarak Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenmesi gerekeceği açıktır. Yayın sıklığı ve yayın müddeti konusunda ise dava konusu kuralla rastgele bir düzenleme öngörülmemiş, böylece bu konularda karar Eda yetkisi özerk bir Kuruluş olan TRT’ye bırakılmıştır. İdari bir Örgüt olarak Cumhurbaşkanlığı bildirilerinin yayımlanmasını öngören ve yayın için bildirinin taşıması gereken kuralları belirleyen kuralın TRT’nin tarafsızlığını öngören anayasal karara alışılmamış bir istikameti bulunmamaktadır. Anayasa Mahkemesi açıklanan münasebetlerle kuralın içerik istikametinden Anayasa’ya ters olmadığına ve iptal talebinin reddedilmesine karar vermiştir.

D. halk Vazifelilerinin Hak ve Yükümlülükleri ile Özlük Haklarının Belirlenmesini Periyodik Performans Değerlendirmesine Bağlayan Kural

Sözleşmeli olarak çalıştırılan çalışanın yıllık dönemlerde performans değerlendirmesine tabi tutulmasını ve bu kıymetlendirme sonucuna nazaran mukavelelerinin uzatılıp uzatılmamasını yahut kontrat bitiş mühletinden Evvel feshine karar verileceğini belirten dava konusu düstur çalışma ve mukavele hürriyetine yönelik sınırlama öngörmektedir. Bu durumda kuralla Anayasa’nın 13. hususu uyarınca münhasıran kanunla yapılması gereken Temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması konusuna ait bir düzenleme getirilmiştir. Bu prestijle kuralda Anayasa’nın 13. unsuru bağlamında 104. hususunun on yedinci fıkrasının üçüncü cümlesine muhalif formda düzenleme yapıldığı anlaşılmıştır. Anayasa Mahkemesi açıklanan münasebetlerle kuralın mevzu bakımından yetki tarafından Anayasa’ya karşıt olduğuna ve iptaline karar vermiştir.

E. Cumhurbaşkanı’nın Genelkurmay Liderinden, Kuvvet Kumandanlarından ve Bağlılarından Direkt Bilgi Almasına, Bunlara Buyruk Vermesine ve Bu Buyruğun Yerine Getirilmesine Ait Kural

a. Bahis Bakımından Yetki Yönünden

Dava konusu esas Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarının ulusal savunma bakanına bağlı olduğunu belirtmektedir. Laf konusu CBK’nın ulusal Savunma Bakanlığının vazife ve yetkilerini düzenleyen 336. hususunun (b) bendinde ise ulusal Savunma Bakanlığının Silahlı Kuvvetlerin aktiflik ve hizmetlerinin Cumhurbaşkanınca kararlaştırılacak savunma siyaseti çerçevesinde, Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit olunan ve ulusal savunma bakanı tarafından onaylanan unsura, önceliğe ve anne programlarına nazaran yürüteceği belirtilmiştir. Buna nazaran kuralla Cumhurbaşkanı’nın savunma siyasetinin belirlenmesine ve Gerekli önlemleri almasına ait vazife ve yetkisi kapsamında olan konular düzenlenmekte olup Anayasa’nın 106. unsuru çerçevesinde CBK ile düzenlenmesi Özel olarak öngörülen bahis kapsamında kalmaktadır. Kural, Anayasa’nın 104. unsuru kapsamında yürütme yetkisine ait bir mevzuyu düzenlemekte ve CBK ile düzenlenemeyecek olan hak ve ödevlere ait bir düzenleme içermemektedir. Bu bağlamda Anayasa’nın CBK’lar tarafından düzenleneceğini Özel olarak öngördüğü bahislerde düzenleme yaptığı anlaşılan kuralın Anayasa’nın 104. unsuruna alışılmamış bir tarafı bulunmamaktadır.

Öte yandan Cumhurbaşkanı’nın genelkurmay liderinden, Kuvvet kumandanlarından ve bağlılarından direkt bilgi almasına, bunlara Buyruk vermesine ve bu buyruğun yerine getirilmesine ait olarak yürürlükte olan rastgele bir yasal düzenleme saptanmamıştır. Bu prestijle kural, kanunda açıkça düzenlenen mevzulara ait değildir. Anayasa Mahkemesi açıklanan münasebetlerle kuralın bahis bakımından yetki tarafından Anayasa’ya ters olmadığına ve iptal talebinin reddine karar vermiştir.

b. İçerik Yönünden

Anayasa’nın 104. ve 117. unsurlarındaki kurallar değerlendirildiğinde Cumhurbaşkanı’na Başkomutanlığı temsil yetkisinin tanındığı anlaşılmaktadır. Anayasa’da başkomutanlığı temsil yetkisi ve vazifesi ile başkomutan olarak Silahlı Kuvvetlerin komutanlığı yetkisi ve vazifesi ortasında Fark yapıldığı görülmektedir. Dava konusu kuralla barış ve Cenk hali ortasında Fark yapılmaksızın Cumhurbaşkanı’nın bilgi alma ve Buyruk Eda yetkisi ile buyruğu alanın bu emre itaat yükümlüğü düzenlenmektedir. Anayasa’da Cenk halinde başkomutanlık misyonlarının Cumhurbaşkanı namına genelkurmay lideri tarafından yerine getirileceğinin düzenlenmiş olması, dava konusu kuralla Cumhurbaşkanı bakımından öngörülen yetki ve yükümlülüklerin Cenk halinde genelkurmay lideri için geçerli olacağına işaret etmektedir. Öbür bir tabirle Cenk halinde başkomutanlık vazifelerini Cumhurbaşkanı namına yerine getirme misyonu Anayasa uyarınca genelkurmay liderine geçtiğinden dava konusu kuralla Cumhurbaşkanı bakımından öngörülen misyon ve yükümlülüklerin de genelkurmay lideri bakımından karar Anlatım edeceği anlaşılmaktadır. Anayasa Mahkemesi açıklanan münasebetlerle kuralın içerik tarafından Anayasa’ya karşıt olmadığına ve iptal talebinin reddine karar vermiştir.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir