1/4 Derecede olan öğretmen 3600 ek göstergeyi neden kazanamaz?

Haberler Mar 04, 2023 Yorum Yok

5434’e tabi memurların kazanılmış hak aylığı ve emekli keseneğine temel aylık dereceleri, hesaplanacak olan emekli aylık ve emekli ikramiye meblağlarını etkileyen ögelerdir.

Soru: Düzgün günler; 25 Hizmet yılı, 1/4 derece kademe, 20 kıdem yılı, aylık oranı 1/1 olan emekli öğretmenim. 2200 olan ek göstergem. Öğretmenlerin 1. derecede olması halinde 3600 olması gereken ek göstergem 3000 yapıldı. İtiraz etmeme Karşın düzeltilmedi. Yasal hakkımı mahkeme yoluyla alabilir miyim? Bilgilendirirseniz Fazla mutlu olurum.

Detaylar/Değerlendirmeler:

1 Ekim 2008 tarihinden Evvel memurluk hizmeti olanların intibak süreçleri, yani tahsillerine nazaran yükselebilecekleri derece ve kademeler iki intibak süreci bulunur.

Birincisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kararları temel alınarak yapılan Kazanılmış Hak Aylığı intibak süreci, ikincisi de 5434 sayılı kanun ek Husus 18 kararı temel alınarak yapılan Emekli Keseneğine temel Aylık intibak sürecidir.

Emekli keseneğine temel aylık (EKEA) ve Kazanılmış Hak Aylığı (KHA) neyi Anlatım etmektedir.

Farklı statülerde (işçi, esnaf, memurluk) geçen hizmetlerin toplamı memurluk hizmeti sırasında intibak sürecine tabi tutulur.

Bu hizmetlerin tamamının intibak sürecine tabi tutulması Emekli Keseneğine temel Aylık intibakı olarak Anlatım edilir, memurluk hizmetleri ile Amele yahut esnaflıktaki mesleği ile ilgili geçmiş kısımlarının intibak sürecine tabi tutulması da Kazanılmış Hak Aylığı intibakı olarak Anlatım edilir.

1- (KHA) Kazanılmış Hak Aylığı: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun intibak süreçlerine ilişkin 36 ncı unsuru, süreksiz hususları, ek süreksiz hususları, 43 üncü hususu, ayrıyeten 657 sayılı Kanuna ekli ek gösterge cetvelleri,

Kazanılmış Hak Aylığı, emeklilik aylık ve ikramiye fiyatları bulunurken, unvana bağlı ek gösterge sayısının dikkate alınmasını sağlayan intibak sürecidir.

2-(EKEA) Emekli Keseneğine temel Aylık: 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun ek 18 inci hususu.

Emekli Keseneğine temel aylık, emeklilik aylık ve ikramiye meblağları bulunurken, unvana bağlı ek gösterge sayısının dikkate alınmasını sağlayan intibak süreci olmayıp, sigortalı hizmetlerden kazanılmış hak aylık hizmetinde pahalanmayacak olan müddetin intibak sürecine tabi tutulup bulunan derece ve kademedir.

Sigortalı hizmetlerin, esnaflık hizmetlerinin, memurluk hizmetleriyle birleştirilerek derece ve kademe sürecine tabi tutulması 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun ek 18 inci unsuru ile olmaktadır.

İlgili unsurlar:

5434 SK. ek Husus 18 –

Sosyal Sigortalar Kanununa tabi vazifelerde bulunduktan sonra iştirakçi olanların, emeklilik keseneklerine, işçi kanunları mucibince kazanılmış hak olarak aldıkları derece ve kademe aylıkları üzerine, sigorta primi ödemek suretiyle geçirdikleri mühletlerin, her yılı bir kademe ilerlemesine ve Tahsil durumlarına nazaran her 2, 3, 4 yahut 5 yılı bir derece yükselmesine temel olacak biçimde eklenerek bulunacak derece ve kademe aylığı temel alınır.

Bunların, işçi kanunlarına nazaran kazanılmış hak olarak aldıkları kademelerin ilerletildiği yahut derecelerin yükseltildiği sürece, emeklilik keseneğine temel kademeleri ilerletilir ve dereceleri yükseltilir.

Ancak, bunların emeklilik keseneğine temel aylık derecelerinin yükseltilebilmesi için, Tahsil durumları itibariyle işçi kanunları kararlarına nazaran, en nihayet yükselebilecekleri dereceleri geçmemeleri ve bir derecede en az geçirilmiş gereken Yıl sayısı kadar kademeden emeklilik keseneği ödemiş olmaları kaidedir.

Şu kadar ki, 18 nci yaşın ikmalinden Evvel yahut iştirakçi oldukları tarihteki Tahsil derecelerinden daha aşağı bir Tahsil derecesinde sigorta primi ödemek suretiyle geçirdikleri müddetler dikkate alınmaz.

Sigorta primi ödemek suretiyle geçen mühletlerin, işçi kanunları kararlarına nazaran, memuriyette geçmiş sayılmak suretiyle, kazanılmış hak derece ve kademelerinin tespitinde bedellendirilen kısımları, bu husus uyarınca, emeklilik keseneğine temel aylığın tesbitinde ayrıyeten nazara alınmaz.

657 SK. Husus 36 kararı kısaca:

.
12 – .
d) (İptal: Anayasa Mahkemesinin 16/4/2003 tarihli ve E.: 2003/22, K.: 2003/34 sayılı kararı ile.; Yine düzenleme: 17/9/2004 – 5234/1 md.) Memuriyette iken yahut memuriyetten ayrılarak (87 nci unsura tabi kurumlarda çalışanlar dahil) üst tahsili bitirenler, tıpkı üst tahsili tahsile Ara vermeden başlayan ve olağan müddeti içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst tahsilin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet müddetlerinin tamamı her Yıl bir kademe, her üç Yıl bir derece hesabıyla ek edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler.
.
C) 1 – Teknik hizmetler sınıfına girenlerden memurluğa girmeden Evvel Yurt içinde yahut Yurt dışında mesleklerini hür olarak yahut resmi yahut Özel kuruluşlarda ifa edenlerle memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak tekrar memuriyete girmek isteyenlerin teknik hizmetlerde geçen mühletinden bu kanun ve bu kanunun 87 nci hususunda kelamı edilen kurumlarda geçen müddetin tamamı ve Geri kalan mühletin 3/4 ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu müddetler her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç Yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle kıymetlendirilir.

2 – sıhhat hizmetleri ve Yardımcı sıhhat hizmetleri sınıfına girenlerden memurluğa girmeden Evvel Yurt içinde yahut Yurt dışında mesleklerini özgür olarak yahut resmi yahut Özel kurumlarda yapanlarla, memurluktan ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yine memurluğa girmek isteyenlerin sıhhat hizmetlerinde geçen mühletinden, bu kanun ve bu kanunun 87 nci unsurunda kelamı edilen kurumlarda geçen müddetleri ile 196 ncı hususta belirtilen formda tespit edilecek mahrumiyet bölgelerinde en az 3 Yıl çalışanların yahut çalışacak olanların müddetlerinin tamamı ve Geri kalan müddetlerinin 3/4 ü toplamı memurlukta geçmiş sayılarak bu müddetlerin her yılı için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle kıymetlendirilir.
3 – Avukatlık hizmetleri sınıfına girenlerin memuriyete girmeden Evvel yahut memurluktan ayrılarak (.)(1) avukatlıkla geçirdikleri müddetlerin 3/4 ü memuriyette geçmiş sayılarak, bu müddetlerin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine temel olacak formda kıymetlendirilir.
.
5 – özel okullarda öğretmenlik yahut yöneticilik yaptıktan sonra ulusal Eğitim Bakanlığı buyruğunda memuriyet kabul edenlerin Özel okullarda geçen hizmet müddetlerinin 2/3 ünün her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine temel olacak halde kıymetlendirilir.

Yukarıdaki fıkralara nazaran, pahalandırılacak hizmet müddetinden yalnızca Özel kesimde geçen müddet 12 yılı geçemez.
.”

Sonuç bağlamında kıymetlendirmemiz:

Verdiğiniz bilgilere nazaran Öğretmen olarak 1/1 dereceden emekli olduğunuzu ve daha Evvel 2200 ek göstergeden yararlandığınızı belirtmektesiniz.

Öğretmenlerin ek göstergelerinin 3600 ek göstergeye yükseltilmeden Evvel 1 inci derecede olanlar için 3000 ek gösterge idi, lakin 2 nci derecede olanlar için de 2200 ek gösterge idi.

7417 sayılı Kanunla yapılan ek gösterge yükseltme süreci ile 1 inci derece 3600, 2 nci derece ise 3000 ek göstergeye yükseltilmiştir.

Sizin 1 inci derece 4 üncü kademeye gelmeniz öğretmenlik dışında farklı statülerde geçen hizmetlerinizin kıymetlendirilmesi sonucu gelmiş olduğunuzu değerlendirmekteyiz.

Şayet, yalnızca öğretmenlik mesleğinde ve kazanılmış hak aylık müddetlerinde pahalandırılacak hizmetlerinizin toplamı ile yapılan intibak sürecinde 1 inci dereceye gelmiş iseniz 3600 ek göstergenin uygulanması, lakin bu formda intibak süreci sonucu 2 nci dereceye gelmemiş iseniz 3000 ek göstergenin uygulanması gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Bu bilgileri de net olarak öğrenmeniz için SGK na (Kamu Emeklilik Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Cd. No: 7 Sıhhıye-Ankara) ve emekli olduğunuz Kuruma Müracaat etmenizi tavsiye edebiliriz.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir